Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa 1997

Oryginalne prace naukowe Original articles

Stan odporności ważniejszych szkodliwych owadów leśnych na insektycydy

Resistance status of more important forest pest insects to insecticides

Autorzy: Malinowski H.

Metodyka prognozy rozwoju zasobów drzewnych

Methodology of prognosis development of wood resources

Autorzy: Głaz J.

Badania rozwoju uszkodzonych przez śnieg drągowin świerkowych Beskidu Żywieckiego i wynikające z nich wnioski hodowlane

The research on the development of damaged by snow spruce thickets from Beskid Żywiecki mountains and the sylvicultural applications

Autorzy: Zawada J.

Występowanie grzybów na strzałach sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w obrębie ran powstałych przy wykonywaniu prac trzebieżowych

The prevelance of fungi on pine trunks (Pinus sylvestris L.) within the wounds occured during thinning

Autorzy: Żółciak .

Aktywność enzymatyczna gleb leśnych w rejonie oddziaływania imisji huty cynku i ołowiu „Miasteczko Śląskie”

Enzymatic activity of forest soils in the region of influence of deposition from zinc and lead smelter "Miasteczko Śląskie"

Autorzy: Olszowska G.

Skażenie antropogeniczne ekosystemów leśnych w Gorczańskim Parku Narodowym

[Antropogenic pollution of forest ecosystems in the Gorce National Park].

Autorzy: Niemtur .

Zagęszczenie stawonogów glebowych a poziom stężenia SO2 w powietrzu

Density of soil Arthropoda and the level of SO2 concentration in the air

Autorzy: Syrek D., Matuszczyk I., Wojtylak M.

Porównanie dwóch metod oznaczania odczynu gleb leśnych

A comparison of two methods for the determination of forest soils reaction

Autorzy: Wócik J.

Rejony zdrowotności lasów środkowej części Karpat

Reglons of differlng forest health in the central part of the Carpathians

Autorzy: Capecki Z.

Parazytoldy, drapieżce i komensale kambiofagów świerka w warunkach zubożenia różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych Sudetów

Parasitolds, predators and comensales of the cambiophagous insects on Norway spruce in the conditions of reduced biodiversity of forest ecosystems in the Sudety Mountains

Autorzy: Grodzki W.

Właściwości wzrostowe odnowień naturalnych jodły w drzewostanach o różnej strukturze

Growth characterlstics of lir natural regeneration in different stand structures

Autorzy: Zachara T.

Translate »