Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa 1999, 1-10

Oryginalne prace naukowe Original articles

Zanieczyszczenia powietrza w czterech wybranych regionach Polski

Air pollution research in four selected regions of Poland

Autorzy: Adamski L. A., Wawrzoniak J.

Przepływ jonów przez ekosystemy borów świerkowych i sosnowych w różnych warunkach skażenia środowiska

Flow of ions through ecosystems of spruce and pine forests under different conditions of environmental contamination

Autorzy: Tyszka T., Wawrzoniak T., Janek M.

Fizyczne i fizykochemiczne właściwości gleb leśnych na powierzchniach badawczych Augustów, Krzystkowice, Łobez i Szklarska Poręba

Physical and chemical properties of forest soils from Augustow, Krzystkowice, Lobez and Szklarska Poreba experimental plots

Autorzy: Wójcik J., Szołtyk G.

Analiza wzrostu odnowienia naturalnego jodly pospolitej (Abies alba Moll.) w rezerwacie Jata

Growth analysis of silver fir (Abies alba Mill.) natural regeneration in the Jata reserve

Autorzy: Dobrowolska D.

Statystyczna ocena zgodności szacunków defoliacji drzew próbnych na stałych powierzchniach obserwacyjnych monitoringu lasu

Statistical agreement evaluation of defoliation assessment of trees on permanent observation plots in the forest monitoring programme

Autorzy: Wawrzoniak J., Pluciak M., Małachowska J.

Wydajnosc pracy i koszt pozyskiwania drewna w poznych trzebiezach w drzewostanach sosnowych

Efficiency and cost of harvesting in late thinning of Scots pine stands

Autorzy: Suwała M.

Stosowanie zarodników beauveria bassiana (Bals.) Vuill. do zwalczania korowca sosnowego (Aradus cinnamomeus Panz., Hemiptera–Heteroptera)

Possibility of Application of Beauveria bassiana (Bals.) Vuill spores to control the pine bark bug (Aradus cinnamomeus Panz., Hemiptera-Heteroptera)

Autorzy: Dobrowolski M., Popowska-Nowak E.

Zmiany zawartości metali ciężkich oraz aktywności mikrobiologicznej w glebach borów sosnowych na terenie Polski południowo-zachodniej w latach 1988–1997

Changes in heavy metal content and microbial activity in pine forest soils of southwestern Poland in the years 1988–1997

Autorzy: Zwoliński J.

Uszkodzenia drzew i gleby przy pozyskiwaniu drewna w późnych trzebieżach drzewostanów sosnowych

Damages of trees and soil cuased at timber harvesting in late thinnings of Pine stands

Autorzy: Suwała M.

Dynamika rozwoju drzewostanów olszy szarej Alnus incana (L.) Moench na gruntach porolnych w Bieszczadach Zachodnich

Dynamic of gray alder Alnus incana (L.) Moench stands development on abandoned farmland in the Western Bieszczady Mountains

Autorzy: Ambroży S.

Stan badan nad odpornoscią owadow na toksyny Bacillus thuringiensis

State of studies on insects resistance to Bacillus thuringiensis toxins

Autorzy: Malinowski H.

Monitoring runa i odnowienia naturalnego w systemie monitoringu lasu

Monitoring of forest ground vegetation and natural regeneration in the forest monitoring system

Autorzy: Solon J., Wawrzoniak J.

Wpływ systemicznych insektycydów doglebowych na owady z rodziny biegaczowatych (Carabidae)

The impact of systemic soil insecticides on the epigeic Carabidae assemblages

Autorzy: Woreta D.

Dynamika liczebnosci populacji korowca sosnowego Aradus Cinnamomeus (Panz.) w młodnikach sosnowych nadlesnictw Skierniewice i Puławy

Dynamics of pine bark bug (Aradus Cinnamomeus Panz.) populations in young pine stands in Skierniewice and Puławy forest districts

Autorzy: Dobrowolski M.

Wpływ nawożenia mineralnego na aktywność biochemiczną gleb leśnych skażonych pyłami kadmowo-cynkowymi

Influence of mineral fertilization on the biochemical activity of forest soil contaminated with cadmium and zinc dusts

Autorzy: Olszowska G.

Możliwości intensywnej uprawy sosny i brzozy na gruntach porolnych

The possibilities of intensive growing of pine and birch on post-agricultural lands

Autorzy: Jakubowski G., Sobczak R.

Zawartość białek rozpuszczalnych w wodzie w nasionach świerka pospolitego (Picea abies L. Karst) o różnej odporności na test przyspieszonego postarzania

Contents of proteins soluble in water in Norway spruce seeds (Picea abies L. Karst) of different resistance in accelerated ageing tests

Autorzy: Gumnicka O., Janson L., Załęski A.

Bibliografia polskiego piśmiennictwa leśnego za lata 1988-1990

Bibliography of the polish forest literature for the years 1988-1990

Autorzy: Śledzińska D., Szewczykiewicz J., Tylman A.

Ocena zagrozen i zanieczyszczenia srodowiska lesnego Puszczy Bialowieskiej

The estimation of threat and pollution of the forest environment in the Bialowieza Primeval Forest

Autorzy: Malzahn E.

Analiza ekonometryczna i prognozowanie zjawisk i procesow rynku surowca drzewnego w Polsce

Econometric analysis and forecasting of a phenomena and processes of roundwood market in Poland

Autorzy: Zając S.

Bibliografia polskiego piśmiennictwa leśnego za lata 1991-1992

Bibliography of the polish forest literature for the years 1991-1992

Autorzy: Śledzińska D., Lewandowska E.

Identyfikacja gatunkow grzybow z rodzaju Armillaria (Fr.: Fr.) Staude w Polsce

Identification of species of Armillaria (Fr.: Fr.) Staude genus in Poland

Autorzy: Żółciak .

Podsumowanie badań nad udziałem czynników biotycznych kształtujących odporność odmian topoli i ich przydatność dla praktyki gospodarczej

Recapitulation of inwestigation on the share of biotic agents formatting resistance of poplar varities and their usefulness from management practice

Autorzy: Kozłowska C., Oszako T.

Występowanie grzybow z rodzaju Armillaria (Fr:Fr.) Staude w kompleksach lesnych w Polsce

The occurrence of species from the Armillaria (Fr.: Fr.) Staude genus in forests in Poland

Autorzy: Żółciak .

Wybór wskaźników stanu zdrowotnego drzew możliwych do zastosowania w monitoringu biologicznym lasów na przykładzie wybranych drzewostanów świerkowych z Nadleśnictwa Szklarska Poręba

Selection of tree health state indexes applicable in the biological forest monitoring based on studies performed in the chosen spruce stands in the Szklarska Poreba district

Autorzy: Lech P.

Zawartość lipidów i skład kwasów tłuszczowych w nasionach świerka pospolitego (Picea abies L. Karst.) przechowywanych dlugoterminowo

Contents of lipids and fatty acids composition in Norway spruce (Picea abies L. Karst) seeds during the long-term storage

Autorzy: Stołyhwo A., Janson L.

Translate »