Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa 2000, 1-4

Oryginalne prace naukowe Original articles

Fizjologiczne, biochemiczne i behawioralne mechanizmy odpornosci owadow na insektycydy chemiczne

Physiological, biochemical and behavioral mechanisms of insects resistance to chemical insecticides

Autorzy: Malinowski H.

Kwitnienie, obradzanie i jakosc nasion sosny zwyczajnej [Pinus sylvestris L.] swierka pospolitego [Picea abies (L.) Karst] w Puszczy Bialowieskiej

Scots pine and Norway spruce flowering, cone cropping and seeds' quality in the Bialowieza Primeval Forest

Autorzy: Korczyk A.

Produkcyjność drzewostanów sosnowych (Pinus sylvestris L.) w gradiencie skażeń przemysłowych

Productivity of Scots pine stands (Pinus sylvestris L.) along an industrial pollution gradient

Autorzy: Zwoliński J., Orzeł S.

Przyrostowa dynamika sosny w wybranych drzewostanach Krainy Karpackiej i jej konsekwencje hodowlane

Increment dynamics of scots pine in selected stands located in the Karpaty forest region and its silvicultural consequences

Autorzy: Zawada J.

Zmienność pH igieł Sosny limby (Pinus cembra L.) i świerka pospolitego [Picea abies (L.) Karst.]

The pH variability of Swiss stone pine (Pinus cembra L.) and Norway spruce [Picea abies (L.) Karst.] needles

Autorzy: Niemtur .

Charakterystyka wzrostu i cech jakościowych rodów powstałych z kontrolowanego krzyżowania Populus tremula (L.) i Populus tremuloides (Mchx.) na powierzchni doświadczalnej w Nadleśnictwie Grójec

Growth and quality features of full sib families of Populus tremula (L.) and Populus tremuloides (Mchx.) from the experimental plot located in the Grójec forest district

Autorzy: Janson L., Kowalczyk J.

Skuteczność repelentów w ochronie drzew przed zgryzaniem i spałowaniem przez zwierzynę

Repellent effectiveness in tree protection against game causing browsing and debarking

Autorzy: Szukiel E., Borowski Z.

Bacillus thuringiensis w ochronie lasu — alternatywa dla insektycydów chemicznych

Bacillus thuringiensis — an option for the control of defoliating lepidoptera in forestry

Autorzy: Sierpińska A.

Zawartość DNA, RNA oraz wolnych nukleotydów w nasionach świerka pospolitego i sosny zwyczajnej, o różnej odporności na test przyspieszonego postarzania

DNA, RNA and free nucleotides content in the Norway spruce and the Scots pine seeds of different resistance to the accelerated aging test

Autorzy: Tomaszewski M., Janson L., Załęski A.

Wielkopowierzchniowa metoda określania stopnia uszkodzenia drzewostanów dębowych i bukowych

The method of assessing the degree of damage of oak and beech stands applicable over large area

Autorzy: Dmyterko E., Bruchwald A.

Wpływ trzebieży selekcyjnej na strukturę biosocjalną drzewostanu sosnowego w II klasie wieku

The influence of selective thinning on the social structure of the young scots pine stand

Autorzy: Zachara T.

Realizacja ochrony leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew w lasach państwowych w latach 1991–1999

Realization of the program of gene conservation and breeding of the forest tree species in state forests in the period 1991–1999

Autorzy: Matras J.

Bakulowirusy jako czynniki biologicznej kontroli szkodliwych owadów leśnych

Baculoviruses as biological control agents of forest pest insects

Autorzy: Skrzecz I.

Możliwości zwiększenia retencji wodnej w lasach obrębu Zwoleń w Puszczy Kozienickiej

The possibilities of increasing water retention in the forest of the Zwoleń Forest District of Kozienice Primeval Forest

Autorzy: Bajkowski S., Ciepielowski A., Dąbkowski S., Fortuński M.

Kwaśne deszcze w Puszczy Białowieskiej jako kryterium zagrożenia środowiska leśnego

Acid rains in Białowieża Primeval Forest as the gauge of a threat to the forest environment

Autorzy: Malzahn E.

Wpływ drzewostanów iglastych na stopień mineralizacji wód opadowych

The impact of coniferous stands on the quality of throughfall water

Autorzy: Janek M.

Translate »