Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa 2001, 1-4

Oryginalne prace naukowe Original articles

Powstawanie odporności na insektycydy u owadów

Development of resistance to insecticides in insects

Autorzy: Malinowski H.

Badania proweniencyjne modrzewia prowadzone przez Instytut Badawczy Leśnictwa w latach 1948–2000

Provenance studies of the Forest Research Institute on the European larch in 1948–2000

Autorzy: Matras J.

Przydatność herbicydu Roundup do ograniczania rozwoju ryzomorf opieniek w uprawach leśnych

Usability of the herbicide Roundup in limiting of the Armillaria rhizomorphs development in the forest plantations

Autorzy: Żółciak .

Reakcja borów sosnowych na kwaśne opady. I. Gleba i aparat asymilacyjny drzew

Response of pine forests to acid deposition. I. The soil and assimilation apparatus of trees

Autorzy: Zwoliński J.

Reakcja borów sosnowych na kwaśne opady. II. drzewostany sosnowe

Response of pine forests to acid deposition. II. the pine stands

Autorzy: Orzeł S., Zwoliński J.

Zróżnicowanie gęstości drewna populacji świerka na powierzchni doświadczalnej w Knyszynie w relacji do zróżnicowania populacji matecznych

Variability of wood specific gravity among Norway spruce populations and the heritability of this feature for populations from the Knyszyn experimental plot

Autorzy: Matras J.

Zintegrowana metoda szacowania stanów liczebnych i struktury populacji ssaków łownych i chronionych w Puszczy Białowieskiej

Integrated assessment method of size and structure of protected and game mammal populations in the Białowieża Primeval Forest

Autorzy: Kossak S.

Fitosocjologiczne zróżnicowanie siedlisk górskich a wymagania ekologiczne gatunków domieszkowych

Phytosociological diversity of mountain forest site types and the admixture species ecological requirements

Autorzy: Ambroży S.

Liściaste gatunki domieszkowe a zagrożenie drzewostanów górskich ze strony szkodników owadzich

Admixtures of deciduous trees and the threats from insect pests in montain forests

Autorzy: Grodzki W.

Przyczyny obniżonej żywotności nasion sosny zwyczajnej (pinus sylvestris l.) z północno-wschodniej polski w zimie 1997/98

Causes of decreased vitality of scots pine (pinus sylvestris l.) seeds from northeast part of poland during the 1997/98 winter

Autorzy: Załęski A.

Wydajność pracy, koszty i uszkodzenia drzew przy pozyskiwaniu drewna w rębni częściowej, w drzewostanach górskich

Productivity, costs and damages caused to the remaining trees during the harvesting in the shelterwood cutting in the mountain stands

Autorzy: Suwała M., Rzadkowski S.

Żywotność oraz zmiany zawartości białka i hormonów (IAA, ABA) w nasionach wybranych pochodzeń sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) przechowywanych w leśnym banku genów (LBG) – Kostrzyca w latach 1996-1999

Vitality and changes in seeds proteins and hormones (IAA, ABA) level of selected Scots pine (Pinus sylvestris L.) provenances stored at forest gene bank (FGB) – Kostrzyca in 1996–1999

Autorzy: Rakowski K., Jagodzińska J.

Przyrostowe objawy rewitalizacji jodły w lasach Karpat i Sudetów oraz wynikające z nich konsekwencje hodowlane

Incremental symptoms in revitalization of silver fir in the forests of Carpathian and Sudeten mts.and their silvicultural consequences

Autorzy: Zawada J.

Ocena stanu retencji zlewni leśnych

Evaluation of retention condition in forest catchment areas

Autorzy: Ciepielowski A., Laskowski R., Stolarek A.

Problemy zarządzania wielofunkcyjnym gospodarstwem leśnym

Problems of management in the multifunctional forest holding

Autorzy: Klocek A.

Proweniencyjno-rodowa powierzchnia doświadczalna z dębem szypułkowym (Quercus robur L.) w leśnictwie Chrostowa

Provenance-progeny experimental plot with pedunculate oak (Quercus robur L.) in the Chrostowa forest range

Autorzy: Banach J., Banach J.

Translate »