Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa 2002, 1-4

Oryginalne prace naukowe Original articles

Problem ochrony ekosystemów leśnych a gradacje kornika drukarza – wprowadzenie

The Problem of forest ecosystem protection and outbreaks of Ips typographus – an introduction

Autorzy: Gutowski J.

Wpływ kornika drukarza na skład zbiorowisk leśnych w Puszczy Białowieskiej

Influence of eight-toothed bark beetle on the species composition of plant associations in the Białowieża Primeval Forest

Autorzy: Sokołowski A.

Ocena składu chemicznego igieł świerka pospolitego Picea abies (L.) Karst. jako potencjalnego wskaźnika predyspozycji drzew do zasiedlenia przez kornika drukarza Ips typographus (L.)

Estimation of the chemical composition of norway spruce Picea abies (L.) Karst. needles as a potential indicator of tree susceptibility to infestion by Ips typographus (L.)

Autorzy: Malzahn E.

Zmiany drzewostanów świerkowych objętych ochroną ścisłą w Wigierskim Parku Narodowym

Changes of the norway spruce strictly protected forests in the Wigry National Park

Autorzy: Łoziński J.

Wybrane aspekty Gradacji kornika drukarza Ips typographus (L.) w Wigierskim Parku Narodowym

Chosen aspects of Spruce bark beetle Ips typographus (L.) mass outbreak in the Wigry National Park

Autorzy: Krzysztofiak L.

Stan i uwarunkowania rozwoju prywatnego sektora usług leśnych w Polsce

Actual state and development perspectives of the forest private service sector in Poland

Autorzy: Kocel J.

Metoda pomiarów leżącego martwego drewna w lesie – założenia teoretyczne i przebieg prac terenowych

Measurements of downed dead wood in the forest – theoretical assumptions and course of field work

Autorzy: Wolski J.

Wpływ wieku drzewostanów sosnowych i bonitacji siedliska na epigeiczne chrząszcze (Coleoptera)

Influence of age of scotch pine stands and quality of habitat on epigenic beetles (Coleoptera)

Autorzy: Lutyk P.

Wpływ drzewostanów iglastych na jakość wód opadowych. Część II: sezonowe zróżnicowanie wielkości i chemizmu opadów w drzewostanach iglastych Puszczy Augustowskiej

Influence of the coniferous stands on the quality of rainwater. Part II: seasonal variability of amount and chemical composition of precipitation in the coniferous stands of Augustów Forest

Autorzy: Janek M.

Wpływ procesów technologicznych na wydajność pracy i koszty pozyskiwania drewna w drzewostanach sosnowych starszych klas wieku.Część I. Trzebieże późne

Influence of technological processes on labour productivity and costs of wood harvesting in pine stands of elderly class of age. Part 1. Late thinnings

Autorzy: Suwała M., Jodłowski K.

Porównanie metod termicznego i mechanicznego wyłuszczania nasion modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.)

Comparison of methods of seed extraction by drying cones and mechanical one of European larch seeds Larix decidua Mill.

Autorzy: Załęski A.

Wpływ temperatury w pierwszym 5-letnim okresie przechowywania na żywotność nasion świerka pospolitego [Picea abies (L.) Karst.] z różnych drzew

Effect of first 5-years storage temperature on vitality of Norway spruce [Picea abies (L.) Karst.] seeds from different trees

Autorzy: Kantorowicz W.

Wpływ procesów technologicznych na wydajność pracy i koszty pozyskiwania drewna w drzewostanach sosnowych starszych klas wieku. Cz. II. Zręby zupełne

Influence of technological processes on labour productivity and costs of wood harvesting in pine stands of elderly class of age. Part 2. Clear cuts

Autorzy: Suwała M., Jodłowski K.

Działanie azadyrachtyny na barczatkę sosnówkę (Dendrolimus pini L.)

Effect of azadirachtin on pine moth (Dendrolimus pini L.)

Autorzy: Dobrowolski M.

Długookresowe badania dynamiki wzrostu pochodzeń świerka pospolitego (Picea abies Karst.)

Long term research on dynamics of growth of Norway spruce (Picea abies Karst.) provenances

Autorzy: Matras J.

Wpływ drzewostanów iglastych na jakość wód opadowych. Część III. Dopływ depozytu do dna lasu w drzewostanach iglastych Puszczy Augustowskiej

Influence of the coniferous stands on the quality of precipitation. Part III. Deposit in coniferous stands of the Puszcza Augustowska

Autorzy: Janek M.

Zmiany zawartości składników pokarmowych w podłożu torfowo-korowym spowodowane zmianowaniem siewek podstawowych gatunków drzew leśnych.

Alteration of nutrient content in the peat-bark substratum due to rotation of seedlings of major forest tree species.

Autorzy: Łukaszewicz J.

Uprawa sosny zwyczajnej w płodozmianach szkółki leśnej z zastosowaniem różnych ugorów zielonych

Scots pine crop rotation with application of different kinds of green fallow in the forest nursery

Autorzy: Łukaszewicz J., Duda B.

Wydajność pracy i koszt jednostkowy pozyskiwania drewna w wybranych rębniach złożonych na terenach nizinnych

Productivity and cost of wood harvesting of the chosen complex cuttings systems on the lowland

Autorzy: Suwała M.

Wzrost polskich populacji świerka pospolitego (Picea abies Karst.) w doświadczeniu IUFRO 1972

Growth and development of Polish provenances of Norway spruce (Picea abies Karst.) in the IUFRO 1972 experiment

Autorzy: Matras J.

Translate »