Kalendarium działalności Komisji Zakładowej Nr 139

 

20.03.2018 r. -  wybory władz statutowych  na kadencję 2018-2022;
Ukonstytuowanie Komisji Zakładowej -28.03.2018 r.

Przewodniczący: Tadeusz Zachara
Wiceprzewodniczący: Katarzyna Kreft, Damian Korzybski
Skarbnik: Małgorzata Sułkowska
Sekretarz: Tomasz Wojda
Członkowie:
Marek Rzońca
Marek Sybilski

--------------------------------------------------------------------------------------

 • 12.02.2019
  • KZ, na wniosek Dyrektora IBL, pozytywnie zaopiniowała przyznanie na okres roku dodatków dla dwóch pracowników realizujących szczególne istotne zadania z punktu widzenia rozwoju Instytutu;
  • Komisja przedsykutowała propozycje Dyrekcji dotyczące tymaczowej zmiany zasad przyznawania nagród kwartalnych z projektów;
  • KZ podjała decyzje o konieczności zorganiozwania spotkania z reprezentacją Związku Leśników Polskich w Instytucie celem przedyskutowania reakcji na zapowiadane przedstawienie przez Dyrekcję zmian do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy;
  • Podjeto decyzje o zorganiozowaniu walnego zebrania członków związku. Wstępny termin ustalono na 27 marca 2019 roku. 
 • 25.01.2019
 • Przewodniczący KZ, kol. Tadeusz Zachara wziął udział w spotkaniu z Dyrektorem IBL, dotyczącym uzasadnienia wypłacania dodatku projektowego jednemu z pracowników Instytutu;
 • KZ, na wniosek Dyrekcji, podjęła pozytywną decyzję o wydłużeniu o rok wypłacania dodatku dla dwóch pracowników realizujących szczególne istotne zadania z punktu widzenia rozwoju Instytutu.
 • 22.01.2019

Przewodniczący KZ, kol. Tadeusz Zachara, w imieniu Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność" złożył serdeczne gratulacje nowo wybranemu Przewodniczącemu i Zarządowi Związku Leśników Polskich w Instytucie Badawczym Leśnictwa.

 • 17.01.2019

KZ, na wniosek Dyrekcji, podjęła pozytywną decyzję o wydłużeniu o rok wypłacania dodatku projektowego dla dwóch pracowników Instytutu.

 • 16.01.2019
 • KZ podjęła decyzję dotyczącą reprentacji Związku w Komisji ds. Nagród Rocznych IBL i Komisji ds. Nagród Kwartalnych. Związek w bieżącej kadencji Komisji reprezentować będą kol. Tadeusz Zachara (Komisja ds. Nagród Rocznych IBL) i kol. Damian Korzybski (Komisja ds. Nagród Kwartalnych);
 • KZ przedyskutowała stan prowadzonych mediacji pomiędzy Pracodawcą a jednym z Pracowników;
 • KZ wyraziła zaniepokojenie prowadzonymi przez Dyrekcję IBL pracami nad zmianami w ZUZP bez udziału strony pracowniczej.
 • 11.01.2019

KZ, po dyskusji nad decyzją Dyrekcji dotyczącej ustalenia na okres krótszy niż rok, obowiązujących tylko do końca kwietnia br., takich jak dotychczas wysokości premii regulaminowej i stawki (St) dla wskaźnika Wpk ustaliła, że udzieli poparcia dla takiego rozwiązania.

 • 10.01.2019

Przewodniczący KZ, kol. Tadeusz Zachara oraz Z-ca Przewodniczącego, kol. Katarzyna Kreft wzięli udział w spotkaniu z Dyrekcją Instytutu dotyczącym ustalenia w porozumieniu z związkowymi organizacjami prcowniczymi, krótszych niż rok, obowiązujących tylko do końca kwietnia br., dotychczasowych wysokości wskaźników premii regulaminowej i stawki (St) dla wskaźnika Wpk.

 • 18.12.2018

KZ złożyła wszystkim pracownikom Instytutu Badawczego Leśnictwa najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku. Życzenia zostały wywieszone na tablicach ogłoszeń do wiadomości wszystkich pracowników.

 • 14.12.2018

KZ, na wniosek Dyrektora, pozytywnie zaopiniowała przedłużenie o rok wypłacania dodatku projektowego dla jednego z pracowników Instytutu.

 • 11.12.2018
 • KZ wzięła udział w spotkaniu z Dyrekcją dotyczącym bieżącej sytuacji Instytutu. Wysłuchano przedstawionej przez Dyrekcję strategii Instytutu, w tym działań dotyczących starań w pozyskiwaniu przez Dyrekcję nowych tematów badawczych, planowanych do wprowadzenia zmian w związku ze zmianą Ustawy o Szkolnictwie Wyższym, planowanych zmian w wypłacaniu premii regulaminowej, roli kierowników zakładów oraz dycyzji Dyrekcji dotyczącej wcześniejszego wstrzymania wypłacania premii kwartalnych za III i IV kwartał br. Przedyskutowano bieżące zmiany w kalkulacjach rocznych wprowadzane przez Dyrekcję.
 • Przewodniczący KZ, kol. Tadeusz Zachara oraz z-ca Przewodniczącego, kol. Damian Korzybski wzięli udział w spotkaniu Dyrekcji z organizacjami związkowymi i Radą Pracowników dotyczącym udzielenia odpowiedzi przez Dyrekcję na pytania zadane przez pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa.
 • 05.12.2018

KZ podjęła uchwałe o wypłaceniu zapomogi dla jednego z pracowników Instytutu.

 • 03.12.2018
  • KZ po dyskusji na temat prowadzonych rozmów Dyrekcji z wybranymi pracownikami Instytutu dotyczących zmiany ich stanowisk pracy, zdecydowała o konieczności rozpoznania ew. oczekiwań takich pracowników i udzieleniu wsparcia w rozmowach;
  • KZ nie wyraziła zgody na proponowaną przez Dyrekcję zmianę dotyczącą zmiany współczynnika wynagrodzenia dla osób przechodzących ze stanowiska naukowgo na stanowisko inżynieryjno-techniczne z pominięciem zapisów PUZP. Forma wprowadzenia takiej zmiany jest niezgodna z ZUZP. Wprowadzenie zmian w wynagrodzeniu możliwe jest w oparciu o modyfikację ZUZP. 
  • KZ zwróciła się z pisemną prośbą do Dyrekcji IBL o możliwość zorganizowania spotkania celem omówienia bieżących problemów związanych z wdrażaniem Instytutu do funkcjonowania w ramach nowej Ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce", zwłaszcza zmian dotyczących warunków pracy i wynagradzania;
  • Komisja podjęła uchwałe o jednorazowym wypłaceniu świadczenia w wysokości 50 zł na każde dziecko członka Związku.
 • 08.11.2018

​Przedstawiciel KZ, kol. Katarzyna Kreft i kol. Tadeusz Zachara, na prośbę Dyrekcji, wzięli udział w spotkaniu dotyczacym wprowadzenia korekty do Układu Zbiorowego Pracy oraz zmian w warunkach wypłacania nagród kwartalnych za publikację. KZ po dyskusji nad obydwoma zagadnieniami podjęła decyzje o zaakceptowaniu korekty Układu i zmian w zasadach wypłacania nagród kwartalnych za publikację. 

 • 07.11.2018
  • KZ, na wniosek Dyrekcji, podjęła pozytywną decyzję o wydłużeniu wypłacania dodatku projektowego dla pracownika Instytutu;
  • KZ przedyskutowała sposoby skutecznej komunikacji.
  • kol. Damian Korzybski przedstawił KZ wyniki przeprowadzonej ankiety ws preferncji pracowników dot. ew. wyboru wypłacenia nagród kwartalnych lub "13" stki;
  • KZ podjęła decyzje o konieczności podjecia przez Przewodniczacego dyskusji z Dyrekcją na temat zapowiadanych zmian w Instytucie, deklarując jednocześnie wsparcie Związku. 
 • 22.10.2018

KZ przeprowadził wśród członków ankiete dotyczą dot. wstrzymania wypłaty nagród ze środków projektów badawczych kosztem wypłacenia 13 pensji. W ankiecie wzieło udział 20 członków Związku. Na zadane pytanie dotyczące preferencji wybranej formy wynagradzania większośc - 53% repondentów odpowidziało, że jest "za wypłaceniem "13 - stki" w 2019 r kosztem nie wypłacenia nagród za III i IV kwartał 2018 roku". Pozostałe osoby - 47% - odpowiedziały, że są "za wypłaceniem nagród kwartalnych w III i IV kwartale 2018 kosztem nie wypłacenia "13-stki" w 2019 roku".

 • 18.10.2018

Przedstawiciele KZ, kol. Katarzyna Kreft i kol. Damian Korzybski, na prośbę Dyrekcji, wzięli udział w spotkaniu, podczas którego Dyrektor poinformował o wstrzymaniu wypłatu nagród kwartalnych z III kwartał w następstwie wystąpienia ryzyka nieosiągnięcia zysku za rok 2018 r. umożliwiającego wypłacenie  tzw. 13 pensji w przyszłym roku.

 • 10.10.2018
  • KZ podjęła decyzję o przyjęciu nowego członka do Związku
  • KZ, w odpowiedzi na pismo Dyrekcji, rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała przyznanie dodatku projektowego dla pracownika Instytutu.
  • KZ w odpowiedzi na pismo Dyrekcji, rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała przedłużenie o rok wypłacania dodatku projektowego dla dwóch proacowników Instytutu.
  • Podjęła decyzje o wystosowaniu do Dyrekcji Instytutupytań dotyczących konsekwencji dla pracowników wobec braku obrony rozprawy doktorskiej w terminie.
 • 24-26.09.2018 r

KZ przeprowadziła ankiete wśród członków Związku dotyczącą ich preferencji nt. ustanowienia dnia 31.12.2018 dniem wolnym od pracy w zamian za odpracowanie w wybraną sobotę grudnia 2018 r. W ankiecie wzięło udział 28 respondentów. Zdecydowana większość respondentów była przeciwna odpracowaniu dnia 31.12.2018. Wyniki ankiety przekazano do wiadomości wszytkich członków Związku.

 • 21.09.2018 r.

KZ, na spotkaniu z Dyrekcją IBL przedstawiła stanowisko Związku nt. możliwości ustanowienia dnia 24.12.2018 dniem wolnym od pracy w zamian za odpracowanie Wgilii w sobotę 15.12. 2018 r.

 • 10.09.2018 r.

​KZ, mając na celu zwiększenie dostępu do informacji o podjętych działaniach rozesłała drogą elektroniczną do członków Organizacji informacjię z bieżąej aktywnosci KZ w formie "newslettera". 

 • 07.09.2018 r.

KZ podjeła interwencje dotyczące punktualnego odjazdu i przyjazdu autobusu dowożacego pracowników do Warszawy. Sprawa została zgłoszona do Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych.

 • 31.08.2018 r.

KZ, na wniosek Dyrekcji, podjęła decyzję o reprezentowaniu Związku w pracach Zespołu ds. dostosowania Instytutu do Ustawy 2.0. przez kol. Małgorzatę Sułkowską.

 • 30.08.2018 r.

KZ, w odpowiedzi na pismo Dyrekcji, rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała przyznanie dodatku projektowego dla pracownika Instytutu.

 • 29.08.2018 r.
  • KZ podjęła uchwałę o przyjęciu deklaracji czterech nowych członków Związku;
  • Ustalono, że każdy nowo przyjęty członek Związku zostanie powitany bezpośrednio przez Przewodniczącego i przedstawiciela KZ. Rozmowa będzie okazją do zapoznania pracownika z działaniami Związku oraz umożliwi poznanie Jego oczekiwań.
  • Na pisemną prośbę Dyrekcji Instytutu KZ rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała projekt zmian w Regulaminie Instytutu Badawczym Leśnictwa.
  • Ustalono, że na najbliższym posiedzeniu Kierownictwa Instytutu przedstawiciel KZ poprosi Dyrekcję o niezbędne wzory dokumentów umożliwiające wykonywanie zadań pracownikom w zgodzie z znowelizowaną Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
  • Przedyskutowano zagadnienia związane z efektywnym wykorzystywaniem floty samochodów IBL, w szczególności potrzebą sprawniejszego zarządzania ich dostępnością.
  • Omówiono oczekiwania dotyczące wynagrodzenia dla osób zatrudnianych bezpośrednio po zakończeniu nauki, bez stażu pracy, zgłaszane do KZ przez pracowników.
 • 07.08.2018 r.

KZ, złożyła pisemne gratulacje dla nowo wybranych członków Rady Pracowników IBL kadencji 2018-2022.

 • 08.08.2018 r.
  • KZ poinformowała wszystkich członków Związku o możliwości skrócenia czasu pracy z prawem do zachowania wynagrodzenia w dniach 8-10.08.2018, jeśli warunki atmosferyczne będą uciążliwe. Z informacji uzyskanych przez Komisję wynika, że z takiego prawa skorzystała większość pracowników Instytutu.
  • Kol. Katarzyna Kreft przedstawiła KZ raport z badania społecznego pt.: „Potrzeby i oczekiwania młodych naukowców związane z rozwojem zawodowej kariery naukowej" przeprowadzonego wśród polskich naukowców w ramach Projektu Naukowiec.
 • 07.08.2018 r.

KZ w szczególnej trosce o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników Instytutu, w nawiązaniu do apelu Głównego Inspektora Pracy, złożyła do Dyrekcji pismo z prośbą o możliwość skrócenia czasu pracy pracownikom ze względu na upały prognozowane w dniach 08-10.2018 r. z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Dyrekcja w odpowiedzi przychyliła się do prośby KZ i zobligowała Kierowników jednostek organizacyjnych IBL do skrócenia czasu pracy pracownikom, dla których warunki atmosferyczne będą szczególnie uciążliwe.

 • 25.07.2018 r.

KZ, w odpowiedzi na pisemne dodatkowe wyjaśnienia Dyrekcji, ponownie rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała wniosek o przyznanie dodatku projektowego dla pracownika Instytutu.

 • 20.07.2018 r.

KZ, w odpowiedzi na pismo Dyrekcji, rozpatrzyła i poprosiła o dodatkowe wyjaśnienia do  wniosku o przyznanie dodatku projektowego dla pracownika Instytutu.

 • 12.07.2018 r.

Przewodniczący KZ kol. Tadeusz Zachara wziął udział w posiedzeniu Kierownictwa IBL.

 • 05.07.2018 r.

KZ, w odpowiedzi na pismo Dyrekcji, rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała wniosek o wydłużenie okresu wypłacania dodatku projektowego dla dwóch pracowników Instytutu.

 • 03.07.2018 r.

Przewodniczący KZ - kol. Tadeusz Zachara przekazał KZ Komunikat o przebiegu posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność", które odbyło się w dniu 23.06.2018.

 • 29.06.2018 r.

Przewodniczący KZ - kol. Tadeusz Zachara wziął udział w uroczystosciach jublieuszu 100-lecia Związku Leśników Polskich.

 • 26.06.2018 r.

Przewodniczący KZ - Kol. Tadeusz Zachara poinformował w wiadomości mailowej wszystkich członków Związku o stanowisku Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność" dotyczącej projektowanej Ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym, znanej jako „Ustawa 2.0".

 • 21-22.06.2018 r.

Reprezentanci KZ, kol. Małgorzata Sułkowska, kol. Tadeusz Zachara, kol. Marek Rzońca i kol. Damian Korzybski wzięli udział w szkoleniu zorganizowanym przez NSZZ „Solidarność", Region Mazowsze pt. :"Uprawnienia organizacji zakładowych - podstawowe zagadnienia".

 • 21.06.2018 r.

Reprezentanci KZ - kol. Tadeusz Zachara i kol. Damian Korzybski wzięli udział w spotkaniu z Dyrekcją, na którym uzgodniono wysokość nagrody z Zakładowego Funduszu Nagród.

 • 15.06.2018 r.

KZ podjęła decyzję o reprezentowaniu Związku w pracach Komisji Wyborczej Rady Pracowników przez kol. Damiana Korzybskiego i kol. Marka Rzońcę.

 • 14.06.2018 r.

Reprezentanci KZ: kol. Katarzyna Kreft, kol. Tadeusz Zachara, kol. Marek Rzońca i kol. Damian Korzybski wzięli udział w szkoleniu zorganizowanym przez NSZZ „Solidarność", Region Mazowsze pt. :"Prawo wewnątrzzwiązkowe".

 • 11.06.2018 r.

Na pisemną prośbę Dyrekcji KZ rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała projekt regulaminu nadchodzących wyborów do Rady Pracowników kadencji 2018-2022.

 • 05.06.2018 r.
  • KZ  wyłoniła Kol. Katarzynę Kreft na przedstawiciela do Komisji Socjalnej IBL na lata 2018 – 2023;
  • KZ wzięła udział w pierwszym spotkaniu z Dyrektorem Instytutu Badawczego Leśnictwa. Przedyskutowano bieżąca sytuację Instytutu, w szczególności: termin powołania Dyrektora IBL, sposób ubiegania się o nowe tematy badawcze, sytuację Instytutu w kontekście zapowiadanej Ustawy 2.0. KZ poprosiła Dyrekcję o zwiększenie komunikacji w kierunku pracowników, szczególnie w czasie wprowadzania ważnych zmian w IBL. Na pytania KZ Dyrekcja oznajmiła, że planowana jest wypłata 13-stki, jeszcze w tym miesiącu. Uczestnicy spotkania ustalili, że ze względu na nadchodzące zmiany niezbędne jest opracowanie "mapy drogowej" polityki i działań Dyrekcji na najbliższy czas.
 • 16.05.2018 r.

KZ otrzymała informację, że przedstawiciel naszej organizacji, kol. Wojciech Grodzki zdobył poparcie 25 % delegatów na zjazd KSN i dzięki temu mógł startować w wyborach do organów Sekcji na nową kadencję – z sukcesem: dostał się do Komisji Rewizyjnej.

 • 16.05.2018 r.

Wybrani na Walnym Zebraniu elektorzy na wybory do NSZZ „Solidarność" Rejon Pruszków –kol, Jan Łukaszewicz, kol. Damian Korzybski i kol. Marek Sybilski wzięli czynny udział w spotkaniu wyborczym, podczas którego dokonano wyboru Przewodniczącego Rejonu, Zarządu Rejonu oraz delegatów na wybory do Regionu Mazowsze.

 • 14.05.2018 r.

KZ wystąpiła do członków Związku z mailową prośbą o konsultacje ws. zapowiadanych (dotychczas w sposób nieformalny) zmian do obowiązującego Układu Zbiorowego Pracy, wynikających z zapowiadanej do wejścia w życie Ustawy 2.0. Rezultaty konsultacji będą wytyczną dla ew. dyskusji KZ z Dyrekcją IBL i przedstawicielami pozostałych organizacji pracowniczych Instytutu.

 • 11.05.2018 r.

KZ, w odpowiedzi na pismo Dyrekcji, rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała wniosek o przyznanie dodatku projektowego pracownikowi Instytutu.

 • 08.05.2018 r.

KZ wzięła udział w zorganizowanym przez Związek Leśników Polskich spotkaniu, którego celem było podjęcie dyskusji nt. koniecznych zmian w obowiązującym Układzie Zbiorowym Pracy w związku z zapowiadanym wejściem w życie Ustawy 2.0. Po spotkaniu podjęto decyzje o konieczności przeprowadzenia konsultacji z wszystkimi członkami Związku w zakresie oczekiwanych zmian w Układzie Zbiorowym Pracy.

 • 07.05.2018 r.
  • Na pisemny wniosek Dyrekcji Instytutu KZ rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała przyznanie dodatku projektowego dla pracownika Instytutu;
  • Ustalono, że w ramach działań mających na celu zwiększenie komunikacji KZ z członkami Związku, na tablicach ogłoszeń należy umieścić informacje z danymi kontaktowymi i wizerunkami członków KZ;
  • Dokonano wstępnych zapisów na szkolenia organizowane dla członków KZ-tów przez NSZZ „Solidarność" Region Mazowsze.
 • 24.04.2018 r.

KZ podjęła decyzję, że reprezentantem związku na uroczystościach 100-lecia Związku Leśników Polskich będzie Przewodniczący - kol. Tadeusz Zachara.

 • 11.04.2018 r.

KZ, po przedyskutowaniu działań mających na celu zwiększenie komunikacji pomiędzy KZ a członkami Związku zdecydowała o konieczności cyklicznego rozsyłania „newslettera" zawierającego opis prac. Zaproponowano rozsyłanie takiej informacji raz na kwartał.

 • 06.04.2018 r.
  • KZ po rozpatrzeniu oferty szkoleń organizowanych przez NSZZ „„Solidarność": Region Mazowsze podjęła decyzję o konieczności udziału w tych szkoleniach, szczególnie w kontekście zapowiadanych zmian w UZP Instytutu;
  • KZ wystosowała pismo do Dyrekcji IBL informujące o ukonstytuowaniu się KZ;
  • KZ ustaliła stanowisko związku wobec zapowiadanej na Kierownictwie IBL inicjatywie Dyrekcji poddania audytu obecnego UZP kancelarii prawnej;
  • Omówiono propozycję zmian w Regulaminie Nagród, ustalono, że nowe zapisy należy doprecyzować w porozumieniu z Dyrekcją i innymi organizacjami pracowniczymi.
  • Omówiono oczekiwania pracowników związane z podniesieniem punktu bazowego dla wynagrodzeń;
  • Omówiono oczekiwania pracowników dotyczące możliwości zmiany godziny odjazdu autobusu.
 • 29.03.2018 r.

KZ, z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy, złożyła życzenia wszystkim członkom Związku oraz pozostałym Pracownikom Instytutu.

 • 28.03.2018 r.
  • KZ ustaliła, że Przewodniczącego Komisji będą zastępować dwoje Wiceprzewodniczących. W drodze głosowania na Wiceprzewodniczących wybrano Kol. Katarzynę Kreft i Kol. Damiana Korzybskiego;
  • KZ w drodze głosowania wybrała na Skarbnika Kol. Małgorzatę Sułkowską;
  • KZ w drodze głosowania wybrała na Sekretarza Tomasza Wojdę;
  • Ustalono, że zebrania KZ będą zwoływane cyklicznie oraz ad-hoc, w sytuacjach tego wymagających;
  • Ustalono, że KZ na spotkaniach z Dyrekcją reprezentować będą każdorazowa co najmniej 2 członków KZ;
  • Przedyskutowano sposoby usprawnienia komunikacji między KZ a członkami Związku.
  • Przewodniczący KZ kol. Tadeusz Zachara wziął udział w posiedzeniu Kierownictwa IBL.

---------------------------

 • 9.11.2017 r.
  KZ otrzymała pismo  Dyrekcji, które było odpowiedzią na propozycje zmian K. Sokołowskiego i przedstawieniem symulacji wysokości dodatków projektowych, po ich  uwzględnieniu. Jednocześnie Dyrekcja zadeklarowała w swym piśmie  również gotowość przystąpienia do prac, w ramach nowo powołanej  komisji trójstronnej, rozstrzygającej powyższe kwestie.
 • 26.10.2017 r.
  KZ otrzymała do wiadomości pismo K. Sokołowskiego, adresowane do Dyrekcji, dotyczące kolejnych sugestii zmian naliczania dodatków projektowych.
 • 9.10.2017 r.
  Posiedzenie Komisji ds. nagród kwartalnych, w którym reprezentował KZ Marek Sybilski.
 • 9.10.2017 r.
  Zebranie KZ i ustalenie treści odpowiedzi na powyższe pismo Dyrekcji. KZ zasugerowała w nim  konieczność negocjacji w sprawie propozycji A. Boczonia, uzasadniając to powstaniem  znacznych dysproporcji w wysokości dodatków projektowych między realizowanymi tematami badawczymi. Uzasadniła swe stanowisko tym, że obciążenie funduszu zwiększonymi dodatkami projektowymi może grozić nam  ujemnym wynikiem finansowym w danym roku. Konsekwencją tego może być również  konieczność zmniejszenia liczby  zatrudnionych czyli zwolnienia  grupy pracowników IBL.
 • 6.10.2017 r.
  KZ otrzymała pismo Dyrekcji z podaniem symulacji finansowej propozycji naliczania dodatku, według sugestii A .Boczonia, z ponowieniem prośby o jej akceptację.
 • 28.09.2017 r.
  Posiedzenie Rady Naukowej IBL, na którym KZ reprezentował Marek Sybilski.
 • 18.09.2017 r.
  KZ otrzymała pismo Dyrekcji dotyczącej nowej propozycji naliczania dodatku projektowego, zgłoszonej przez A. Boczonia-przewodniczącego Związku Leśników w IBL, z prośbą o jej akceptację. KZ w odpowiedzi KZ w dniu 27.09. wyraziła opinię o konieczności przeprowadzenia symulacji finansowej, która oceni słuszność zastosowania nowego sposobu naliczania dodatków projektowych.
 • 9.09.2017 r. 
  Zebranie Kierownictwa IBL, KZ reprezentował Marek Sybilski.
 • 8.09.2017 r.
  Do opinii KZ  zostało przekazane pismo Dyrekcji dotyczące nowej struktury organizacyjnej IBL, już bez uwzględnienia Laboratorium Biologii Molekularnej.
 • 28.08.2017 r.
  Posiedzenie Regionu i  oraz Oddziału Pruszków NSZZ "Solidarność" nt. podsumowania bieżącej działalności Związku. Reprezentantem KZ był Marek Sybilski.
 • 28.08.2017 r.
  Zebranie Zespołu ZUZP z grupą pracowników inżynieryjno-technicznych (bez wyższego wykształcenia). której dotyczyły korekty ZUZP  i przedstawicielami  KZ oraz Dyrekcji
 • Uzgodnienie konieczności wprowadzenie do ZUZP zapisu mówiącego o możliwości ponownego zatrudnienia w IBL tych pracowników, po przejściu na emeryturę,  na okres maksymalnie 24 miesięcy na tym samym stanowisku i z tą samą stawką uposażenia.
 • 21.08.2017 r.
  Spotkanie Dyrekcji, związków zawodowych i kierowników ZEL, ZOL i ZHL oraz dr hab. Justyny Nowakowskiej - Kierownika Laboratorium Biologii Molekularnej celem określenia dalszego funkcjonowania tego laboratorium w IBL. Rozważenie możliwości uzupełnienia kadry LBM pozostawiono 14 dni  kierownikom zakładów na podjęcie tej decyzji. Na tym zebraniu KZ reprezentowała Małgorzata Falencka-Jabłońska i Marek Sybilski; Na kolejne spotkanie w tej kwestii nie zaproszono przedstawiciela KZ.
 • 4.08.2017 r.
  Posiedzenie KZ , w którym uczestniczyła dr hab. Justyna Nowakowska-Kierownik Laboratorium Biologii Molekularnej. Przedstawiła ona zagrożenie likwidacją tego laboratorium, a tym samym  zniszczenia dorobku naukowego i jego  praktycznego wykorzystania. Ustalono, że KZ wystosuje pismo do Dyrekcji w sprawie rozważenia alternatywnych dróg rozwiązania tego ważkiego problemu.
 • 17.07.2017 r.
  Posiedzenie KZ, na którym uzgodniono zapisy zmian, koniecznych do wprowadzenia w obowiązującym ZUZP. Jednocześnie na tym zebraniu  przyjęto, że KZ podejmie działania dotyczące obrony istnienia Laboratorium Biologii Molekularnej w IBL.
 • 10.07.2017 r.
  Posiedzenie Zespołu ds. korekt w ZUZP z Dyrekcją, celem uzgodnienia całości zmian, koniecznych do wprowadzenia.
 • 7.07.2017 r.
  Posiedzenie Komisji dotyczące korekt  nagród kwartalnych, KZ reprezentował Marek Sybilski.
 • 6.07.2017 r.
  Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej IBL w nowym składzie, KZ reprezentował Marek Sybilski.
 • 6.07.2017 r.
  Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej IBL w nowym składzie, KZ reprezentował Marek Sybilski.
 • 22.06.2017 r.
  Spotkanie z Dyrekcją dotyczące podniesienia pracownikom stawki tzw. punktu, na którym  KZ reprezentował Jan Kowalczyk.
 • 22.06.2017 r.
  Posiedzenie Rady Naukowej IBL, w którym KZ reprezentował Marek Sybilski,
 • 20.06.2017 r.
  Posiedzenie Zespołu ds. korekt w ZUZP z Dyrekcją w celu szczegółowego uzgodnienia wszystkich zmian zapisów w ZUZP,
 • 13.06.2017 r.
  Posiedzenie KZ poświęcone  nagrodom za II kwartał oraz kontynuacja dyskusji   nt.  zmian zapisów w ZUZP, po uwzględnieniu korekt.
 • 9.06.2017 r.
  Posiedzenie KZ, na którym uzgadniano szczegółowe zapisy korekt ZUZP.
 • 29.05.2017 r.
  Zebranie Zespołu do korekty ZUZP z udziałem przedstawicieli Związku Tadeusza Zachary i Alicji Sowińskiej oraz Przewodniczącego KZ  Marka Sybilskiego z Dyrekcją.
 • 25.05.2017 r.
  Posiedzenie Rady Naukowej IBL, w której reprezentantem Związku był Marek Sybilski.
 • 16.05.2017 r.
  Posiedzenie KZ, na którym omawiano konieczność wprowadzenia zmian do aktualnego ZUZP, aby osoby należące do grupy pracowników inżynieryjno-technicznych (nieposiadające wyższego wykształcenia) mogły być po przejściu na emeryturę ponownie zatrudnione, na czas określony z zachowaniem swych dotychczasowych stawek uposażenia.
  Przygotowanie stanowiska KZ na spotkanie z Dyrekcją oraz Zespołem do wprowadzenia korekt w ZUZP.
 • 18.11.2016 r.
  Posiedzenie kierownictwa IBL, w którym uczestniczył Marek Sybilski.
 • 18.11.2016 r.
  Zebranie związków zawodowych z Dyrekcją IBL, na którym uzgodniono podwyższenie punktu do kwoty 2.200 zł od 1.01.2017r. Jednocześnie ustalono, że podwyższona premia za 2016 r zostanie wypłacona pracownikom w I kwartale 2017 r. Ponadto uzgodniono zapisy korygujące w Regulaminie nagród kwartalnych w ZUZP. KZ reprezentowali: Marek Sybilski i Tadeusz Zachara.
 • 17.11.2016 r.
  Inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej IBL nowej kadencji 2016-2020 i uroczyste otwarcie ekspozycji w Izbie Historii IBL. KZ reprezentował Marek Sybilski.
 • 04.11.2016 r.
  Zebranie związków zawodowych z Dyrekcją, na którym omówiono propozycje zmian zapisów ZUZP do Regulaminu nagród kwartalnych. KZ reprezentowali Marek Sybilski i Tadeusz Zachara.
 • 04.11.2016 r.
  Posiedzenie KZ poświęcone przygotowaniu materiałów dotyczących działalności NSZZ „Solidarność" w IBL do gablot prezentowanych w ekspozycji w nowej Izbie Historii IBL.
 • 27.10.2016 r.
  Zebranie związków zawodowych działających w IBL z Dyrekcją na temat podniesienia wartości punktu na tle aktualnej sytuacji finansowej Instytutu.
 • 14.10.2016 r.
  Posiedzenie Komisji ds. nagród kwartalnych, w którym uczestniczył Marek Sybilski.
 • 13.10.2016 r.
  Posiedzenie Komisji Awansowej, w której ze strony KZ uczestniczyli Marek Sybilski i Małgorzata Falencka-Jabłońska.
 • 10.10.2016 r.
  Posiedzenie KZ, na którym omówiono sprawy zasad dotyczących wstąpienia nowych członków do Związku oraz ewentualnych rezygnacji. Ponadto omówiono sposób uregulowania zapisów ZUZP, dotyczących pracowników inżynieryjno-technicznych, którzy skierowali w tej sprawie pismo do KZ.
 • 03.10.2016 r.
  Posiedzenie KZ, na którym omówiono sprawy bieżące dotyczące związku.
 • 28.09.2016 r.
  Posiedzenie Rady Naukowej IBL (ostatnie w kadencji 2012-2016). KZ reprezentowała Ewa Lewandowska.
 • 15.09.2016 r.
  Spotkanie przedstawicieli związków z Dyrekcją IBL, na którym przedyskutowano możliwości podniesienia wartości punktu. Apel do pracowników, o rozważenie zmniejszenia kosztów realizowanych projektów, aby podwyżka ta była możliwa jeszcze br. W spotkaniu uczestniczy Przewodniczący KZ Marek Sybilski.
 • 12.09.2016 r.
  Posiedzenie kierownictwa IBL, w którym uczestniczył Marek Sybilski.
 • 08.09.2016 r.
  Posiedzenie KZ poświęcone kwestiom finansowych zmian w ZUZP. W posiedzeniu uczestniczyły przedstawicielki grupy pracowników inżynieryjno-technicznych i przedstawiły aktualnie niekorzystne dla nich zapisy w ZUZP .
 • 29.08.2016 r.
  Zebranie KZ połączone z uroczystością przejścia na emeryturę byłego Przewodniczącego KZ dr. inż. Janusza Polańskiego. W dalszej części omówiono propozycje zmian w Regulaminie nagród kwartalnych oraz podniesienia tzw. jedynki, czyli podstawowej pensji asystenta. Wartość ta nie uległa zmianie od 2008 r.
 • 18.07.2016 r.
  Posiedzenie Komisji ds. nagród kwartalnych( II kwartał 2016 r.).
 • 01.07.2016 r.
  Zebranie Rady Pracowników z Dyrekcją i przedstawicielami organizacji związkowych, działających w IBL. Komisję zakładową reprezentował Marek Sybilski (protokół ze spotkania został przekazany wszystkim pracownikom IBL, drogą elektroniczną).
 • 30.06.2016 r.
  Posiedzenie Rady Naukowej IBL, w którym udział wziął Marek Sybilski
 • 29.06.2016 r.
  Spotkanie z Dyrekcją IBL i ustalenie wysokości nagrody rocznej (tzw. trzynastki) na 13%.W posiedzeniu brali udział: Marek Sybilski, Małgorzata Falencka-Jabłońska.
 • 22.06.2016 r.
  Posiedzenie kierownictwa IBL, w którym uczestniczył Marek Sybilski.
 • 22.06.2016 r.
  Spotkanie z Dyrektorem IBL na temat bieżących spraw płacowo-finansowych, uczestniczyli w nim: Marek Sybilski, Małgorzata Falencka-Jabłońska, Tadeusz Zachara, Jan Kowalczyk.
 • 02.06.2016 r.
  Zebranie KZ dotyczące omówienia zakresu merytorycznego i przygotowania materiałów na spotkanie z Dyrekcją IBL.
 • 25.05.2016 r.
  Posiedzenie Rady Naukowej IBL, na którym KZ reprezentowała Małgorzata Falencka-Jabłońska.
 • 27.04.2016 r.
  Walne zebranie NSZZ „Solidarność", na którym przedstawiono sprawozdanie z działalności KZ w okresie 22.04. 2015- 25,04.2016 r. Podczas zebrania został zaprezentowany film pt. "Porozumienia Sękocińskie" w reżyserii Pan Jacka Frankowskiego. Dzięki Jego uprzejmości w zakładce NSZZ „Solidarność" na stronie IBL jest on dostępny. Do obejrzenia filmu zachęcamy całą społeczność Instytutu.
 • 25.04.2016 r.
  zebranie KZ dotyczące materiałów i prezentacji działalności NSZZ „Solidarność" na Walnym Zebraniu w dniu 27.04.2016 r.
 • 22.04.2016 r.
  Posiedzenie Kierownictwa IBL, w którym przedstawicielem KZ był Marek Sybilski.
 • 12.04.2016 r.
  Udział w posiedzeniu Komisji Awansowej IBL –przedstawicielami KZ byli: Marek Sybilski i Tadeusz Zachara
 • 11.04.2016 r.
  Zebranie KZ dotyczące organizacji i finansowania Walnego Zebrania NSZZ „Solidarność" w dn. 27.04. Udział w posiedzeniu Komisji Nagród Kwartalnych – przedstawicielem KZ był Marek Sybilski.
 • 30.03.2016 r.
  Zebranie KZ i omówienie porządku i programu Walnego Zebrania NSZZ "Solidarność" oraz przygotowanie zaproszeń dla członków-emerytów.
 • 21.03.2016 r.
  zebranie KZ dotyczące przygotowania materiałów na Walne Zebranie NSZZ „Solidarność" w dniu 27.04.2016 r.
 • 11.03.2016 r.
  Uroczystość 35-lecia jubileuszu podpisania Porozumienia Sękocińskiego, która odbyła się EKO Sękocinie , w której uczestniczyli Dyrektor Generalny LP, Minister Środowiska, parlamentarzyści oraz goście specjalni. Na uroczystość zostali zaproszeni Dr hab. Janusz Czerepko-Dyrektor IBL oraz Marek Sybilski. Przewodniczący KZ przekazał gościom uroczystości 50 egzemplarzy „Kroniki XXV-lecia NSZZ „Solidarność" w Instytucie Badawczym Leśnictwa" .Jednocześnie oprawą tego jubileuszu były postery historyczne dotyczące historii NSZZ "Solidarność" oraz Komisji Zakładowej nr 139 w IBL.
 • 10.03.2016 r.
  Posiedzenie Komisji Zakładowej poświęcone omówieniu odpowiedzi Dyrekcji IBL na pytania pracowników. Ustalenie konieczności uzyskania od nowoprzyjętych członków NSZZ „Solidarność" zgody na dokonywanie potrąceń składek ( co miesiąc) i osobiste ich uiszczanie w kasie IBL
 • 4.03.2016 r.
  Zebranie przedstawicieli Rady Pracowników, związków zawodowych z Dyrekcją IBL, dotyczące problemów zawartych w pytaniach skierowanych przez pracowników. W posiedzeniu uczestniczyli: Marek Sybilski, Małgorzata Falencka- Jabłońska, Jan Kowalczyk.
 • 1.03.2016 r.
  Posiedzenie Komisji Zakładowej, na którym podjęto uchwały dotyczące reprezentantów KZ w komisjach: nagród rocznych Dyrektora IBL oraz premii kwartalnych. Jednocześnie podjęto jednogłośnie uchwałę o przyjęciu 7 młodych pracowników w poczet członków NSZZ „Solidarność" w IBL.
 • 26.02.2016 r.
  Spotkanie z młodymi pracownikami IBL, deklarującymi chęć wstąpienia do NSZZ ‘Solidarność" w IBL. W zebraniu uczestniczyli: Marek Sybilski, Małgorzata Falencka- Jabłońska, Jan Kowalczyk.
 • 25.02.2016 r.
  Posiedzenie Rady Naukowej , w którym uczestniczył Marek Sybilski.
 • 22.02.2016 r.
  Posiedzenie kierownictwa IBL dotyczący planu finansowego w bieżącym roku oraz wyniku finansowego w 2015 r. W zebraniu uczestniczył Marek Sybilski.
 • 18.02.2016 r.
  Zebranie Komisji Zakładowej dotyczące sytuacji finansowej Instytutu i spraw związanych z wypłaceniem dodatkowej premii oraz tzw. trzynastki za 2015 r.
 • 17.02.2016 r.
  Zebranie z Dyrekcją IBL dotyczące bieżącej sytuacji finansowej Instytutu oraz ustalenie możliwości wypłacenia pracownikom dodatkowej premii w pierwszym kwartale br. oraz tzw. trzynastki za 2015 rok. W spotkaniu uczestniczyli: Marek Sybilski i Małgorzata Falencka-Jabłońska.
 • 5.02.2016 r.
  Zebranie Komisji Zakładowej poświęcone uzgodnieniu zmian w zapisach Załącznika nr 6 do ZUZP.
 • 5.02.2016 r.
  Ustalenie ostatecznej wersji zmian w Załączniku nr 6 do ZUZP . W spotkaniu uczestniczyli: Marek Sybilski i Tadeusz Zachara.
 • 29.01.2016 r.
  Uzgodnienie z Dyrekcją IBL wprowadzenia zmian w zapisach Załącznika nr 6 do ZUZP. W spotkaniu uczestniczyli: Marek Sybilski i Tadeusz Zachara.
 • 20.01.2016 r.
  Zebranie z Dyrekcją IBL, poświęcone wysokości funduszu premiowania pracowników. W spotkaniu uczestniczyli: Marek Sybilski i Tadeusz Zachara.
 • 18.01. 2016 r. Zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność" , na którym omówiono:
       •  sprawę funkcjonowania gabinetu lekarskiego w IBL
       •  uwagi do proponowanych zmian w załączniku nr 6 ZUZP
       •  kwestię odprowadzania składek do KSN
 • 14.01.2016 r. Spotkanie Dyrekcji ze przedstawicielami związków zawodowych w IBL oraz załogi poświęcone dyskusji nad  wprowadzeniem zmian w załączniku nr 6 Regulaminu nagród kwartalnych Dyrektora IBL W spotkaniu uczestniczyli: Marek Sybilski, Małgorzata Sułkowska, Alicja Sowińska, Ewa Lewandowska, Tadeusz Zachara i Jan Kowalczyk.
 • 21.12.2015 r. Zebranie kierownictwa Instytutu , na którym została przedstawiona całościowa ocena parametryczna kierowników zakładów oraz Dyrekcji IBL. W posiedzeniu uczestniczył Marek Sybilski.
 • 15.12.2015 r. Posiedzenie Rady Naukowej IBL, na którym omówiono zmiany personalne w strukturach Instytutu oraz bieżącą sytuację Instytutu a także podsumowanie merytoryczne 2015 r. W posiedzeniu uczestniczył Marek Sybilski.
 • 14.12.2015 r. Posiedzenie Komisji ds. premii kwartalnych i rozpatrzenie wniosków złożonych przez kierowników zakładów. W posiedzeniu uczestniczył Marek Sybilski.
 • 14.12.2015 r. Spotkanie z Dyrekcją komisji premii kwartalnych i przedstawienie puli finansowej przeznaczonej do wypłaty dla pracowników. W zebraniu uczestniczyli Marek Sybilski i Małgorzata Falencka-Jabłońska
 • 9.12.2015 r. Zebranie w oddziale NSZZ „Solidarność" w Pruszkowie, na którym rezygnację z pełnienia funkcji sekretarza oddziału złożył Artur Sawicki. W spotkaniu uczestniczył Marek Sybilski.
 • 2.12.2015 r. Spotkanie z Dyrekcją i przekazanie pisma z prośbą o przekazanie dodatkowych 7 stawek do puli premii kwartalnych.
  Jednocześnie omówiono korekty zapisów w ZUZP ( wypłacanie tzw. "trzynastki" oraz dodatkowych premii wypłacanych zysku). W spotkaniu uczestniczyli Marek Sybilski i Tadeusz Zachara.
 • 6.11.2015 r. Kierownictwo Instytutu, na którym omówiono m.in. sytuację finansową IBL oraz realizację tematów badawczych a także skierowano apel do pracowników o składanie nowych projektów zarówno do GDLP jak i statutowych. W zebraniu uczestniczył Marek Sybilski.
 • 2.11.2015 r. Zebranie z Dyrekcją podsumowujące uroczystości Jubileuszu 35-lecia NSZZ „Solidarność" w IBL W dyskusji uczestniczyli Marek Sybilski i Małgorzata Falencka-Jabłońska.
 • 22.10.2015 r. Posiedzenie Komisji ds. premii kwartalnych, w zebraniu uczestniczył Marek Sybilski.
 • 22.10.2015 r. Zebranie Komisji Awansowej poświęcone przeszeregowaniu stawek pensji dla pracowników na podstawie wniosków kierowników zakładów. W posiedzeniu uczestniczyli Marek Sybilski i Małgorzata Falencka-Jabłońska.
 • 21.10.2015 r. Spotkanie z Dyrekcją w sprawie premii kwartalnych (III kwartał) oraz bieżącej sytuacji finansowej Instytutu. W dyskusji uczestniczyli Marek Sybilski i Małgorzata Falencka-Jabłońska
 • 19.10. 2015 r.
  Spotkanie z Dyrekcją IBL poświęcone zasadom wynagradzania pracowników naukowych za wykonywanie zadań o szczególnym znaczeniu dla Instytutu. W spotkaniu uczestniczyli: Marek Sybilski, Małgorzata Falencka-Jabłońska.
 • 16.10. 2015 r.
  Posiedzenie KZ w sprawie ustalenia szczegółów przygotowania prezentacji XXXV lat NSZZ „Solidarność" w IBL na uroczystość w dniu 26.10.2015 r.
 • 15.10. 2015 r.
  Posiedzenie Rady Naukowej IBL, w którym uczestniczył Marek Sybilski.
 • 8.10. 2015 r.
  Posiedzenie KZ poświęcone przygotowaniu do druku „Kroniki XXXV-lecia NSZZ „Solidarność" w IBL.
 • 2.10. 2015 r.
  Posiedzenie KZ , w którym omówiono listę gości zaproszonych, wystąpienie z wnioskiem o objęcie patronatem honorowym Prezydenta RP jubileuszu NSZZ „Solidarność" w IBL. Ustalenie listy osób, które za szczególne zasługi dla związku będą wyróżnione Medalem XXXV-lecia oraz Dyplomem Jubileuszowym.
 • 21.09. 2015 r.
  Kierownictwo IBL, poświęcone bieżącej sytuacji finansowej i ekonomicznej, w którym uczestniczył Marek Sybilski.
 • 16.09. 2015 r.
  Spotkanie z Dyrekcją IBL w sprawie ustalenia zasad wynagradzania autorów jako głównych realizatorów. W Spotkaniu uczestniczyli: Marek Sybilski, Małgorzata Falencka-Jabłońska.
 • 9.09. 2015 r.
  Zebranie w Oddziale NSZZ "Solidarność" w Pruszkowie poświęcone obchodom jubileuszu XXXV-lecia. Uczestniczył w nim Marek Sybilski.
 • 9.09. 2015 r.
  Przeprowadzenie anonimowej ankiety wśród najmłodszych pracowników IBL, poświęconej Związkowi oraz oczekiwaniom młodzieży względem KZ. Opracowanie i przeprowadzenie ankiety: Małgorzata Falencka-Jabłońska.
 • 8.09. 2015 r.
  Spotkanie przedstawicieli KZ z Dyrekcją IBL, na którym ustalono szczegółowy zakres obchodów jubileuszu XXXXV-lecia NSZZ „Solidarność" w Instytucie. W trakcie posiedzenia Dyrekcja IBL zadeklarowała gotowość współuczestniczenia i pomocy w organizacji uroczystości jubileuszowych. W spotkaniu uczestniczyli: Marek Sybilski, Małgorzata Falencka-Jabłońska, Jan Kowalczyk.
 • 7.09. 2015 r.
  Zebranie KZ i omówienie wprowadzonych korekt do ZUZP
 • 7.09. 2015 r.
  Spotkanie z Dyrekcją IBL poświęcone wprowadzeniu korekt do ZUZP. W spotkaniu uczestniczyli Marek Sybilski, Małgorzata Falencka-Jabłońska i Tadeusz Zachara.
 • 1.09. 2015 r.
  Posiedzenie KZ poświęcone określeniu programu uroczystości jubileuszowych i zakresu opracowania Kroniki XXXV-lecia NSZZ „Solidarność w IBL, ze szczególnym uwzględnieniem „Porozumień Sękocińskich". Decyzja o występie w uroczystości Orkiestry Młodzieżowej Darmanista z Brańszczyka.
 • 27.08. 2015 r.
  Posiedzenie KZ poświęcone następującym kwestiom:
       •  przyjęcie uchwały dotyczącej przyznania zapomóg socjalnych
       •  przyjęcie uchwały dotyczącej udziału KZ w uroczystościach XXXV lecia Oddziału NSZZ „Solidarność „Pruszków
       •  omówienie harmonogramu rzeczowo-finansowego obchodów jubileuszu XXXV-lecia Komisji Zakładowej nr 139 NSZZ „Solidarność" w IBL (26.10.2015 r.)
 • 26.08. 2015 r.
  Spotkanie w Oddziale NSZZ "Solidarność" w Pruszkowie, poświęcone sprawozdaniu z działalności komisji zakładowych Związku i przygotowaniom do obchodów jubileuszu XXXV-lecia NSZZ "Solidarność". W spotkaniu uczestniczył Marek Sybilski.
 • 17.07. 2015 r.
  Posiedzenie Komisji ds. premii kwartalnych ( II kwartał 2015 r.), w którym uczestniczyła Ewa Lewandowska.
 • 3.07. 2015 r.
  Kierownictwo IBL, poświęcone sytuacji finansowej i ekonomicznej z uwzględnieniem spraw inwestycyjnych, w którym uczestniczył Marek Sybilski.
 • 30.06. 2015 r.
  Zebranie wspólne Dyrekcji IBL i związków zawodowych dotyczące spraw wynagrodzeń tzw. dodatków projektowych. Z Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność" uczestniczyli: Marek Sybilski, Alicja Sowińska.
 • 22.05. 2015 r.
  Posiedzenie Komisji Awansowej, w którym uczestniczyli : Marek Sybilski, Małgorzata Falencka-Jabłońska.
 • 19.05. 2015 r.
  Zebranie Komisji Zakładowej na którym omówiono:
    - odpowiedź Dyrekcji na pismo dotyczące  wysokości aktualnych wynagrodzeń pracowników
       (podjęto  uchwałę o przesłaniu tego pisma wszystkim Członkom Związku, pracującym w IBL),
    - bieżące sprawy dotyczące działalności KZ,
    - przygotowania do obchodów jubileuszu 35-lecia Związku oraz  uzyskanie archiwalnych materiałów
       dotyczących jego historii. Opracowaniem materiałów do prezentacji będą się zajmować:
       Barbara Piszcz, Małgorzata Falencka-Jabłońska, Ewa Lewandowska i Tadeusz Zachara.
 • 18.05.2015 r.
  Udział Marka Sybilskiego w zebraniu Kierownictwa IBL, na którym omówiono działalność IBL w 2014r, aktualną sytuację finansową Instytutu, korzystanie z samochodów służbowych i prywatnych. Na spotkaniu przedstawiony został również program obchodów Jubileuszu IBL w dniach: 17-18 czerwca br.
 • 28.04.2015 r.
  Posiedzenie Rady Naukowej IBL, poświęcone bieżącej sytuacji finansowej IBL oraz zakresowi realizowanych tematów badawczych. Związek reprezentowali: Marek Sybilski i Jan Kowalczyk.
 • 20.04.2015 r.
  Spotkanie z Dyrektorem IBL  oraz Gł. Księgową dotyczące ZUZP, zasad wypłacania tzw. trzynastki, a także systemu oceny, parametryzacji i awansowania pracowników. Związek reprezentowali: Marek Sybilski i Małgorzata Falencka-Jabłońska.
 • 17.04.2015 r.
  Udział Marka Sybilskiego w posiedzeniu komisji ds. nagród kwartalnych (I kwartał 2015 r.)
 • 10.04. 2015 r.
  Zebranie Dyrekcji, Rady Pracowników i przedstawicieli związków w celu omówienia bieżących spraw oraz przedstawienia pytań załogi do Dyrekcji. Nasz Związek reprezentowali: Marek Sybilski i Jan Kowalczyk.
 • 9.04.2015 r.
  Zebranie Komisji Zakładowej dotyczące spraw poruszonych na Kierownictwie IBL oraz opracowanie pisma do Dyrekcji dotyczące spraw płacowych.
 • 8.04.2015 r.
  Uroczystości rocznicy śmierci Jana Teodora Hausbrandta.
  Reprezentanci obu związków działających w IBL, złożyli wieniec kwiatów pod pomnikiem Pierwszego Dyrektora Instytutu. W sesji naukowej i w otwarciu wystawy poświęconej historii naszego Instytutu wzięli udział członkowie Komisji Zakładowej.
 • 1.04.2015 r.
  Udział w posiedzeniu Kierownictwa IBL - Marka Sybilskiego i Jana Kowalczyka.
 • 30.03. 2015 r.
  Wybór przedstawicieli Związku na zebranie Kierownictwa IBL. Podjęcie uchwały w sprawie pisma do Dyrekcji, dotyczącego wysokości aktualnych wynagrodzeń w zestawieniu z dotychczasowymi.
 • 3.03.2015 r.
  Zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność" na którym podsumowano Walne Zebranie Sprawozdawcze z dn.24.02.oraz podjęto uchwałę o przyjęciu do naszego Związku 5 nowych członków.
  Ustalono również, że do 31.03. 2015 r. członkowie KZ przedstawią Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność" propozycje programu obchodów Jubileuszu 35-lecia NSZZ "Solidarność w IBL
 • 24.02.2015 r.
  Odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność" w IBL, w którym uczestniczyli członkowie i sympatycy Związku.
  Na spotkaniu Komisja Zakładowa przedstawiła sprawozdanie ze swej działalności w okresie od marca 2014 oraz informacje o pracach nad nowym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, o uczestnictwie przedstawicieli KZ w pracach Komisji Socjalnej i innych zespołów decyzyjnych i doradczych w Instytucie, a także w ponadzakładowych strukturach Związku (Oddział w Pruszkowie, Krajowa Sekcja Nauki).
  Komisja NSZZ „Solidarność" przedstawiła stan finansów Związku oraz przygotowań do obchodów Jubileuszu 35-lecia Organizacji Zakładowej planowanego na 26 października 2015 roku.
  Honorowym Gościem zebrania był Dyrektor Instytutu, dr hab. Janusz Czerepko, który odpowiadał na pytania dotyczące problemów z wdrażaniem nowego ZUZP oraz wsparcia przez Dyrekcję IBL obchodów jubileuszowych Związku.
 • 23.02.2015 r.
  Udział w posiedzeniu Kierownictwa IBL Przewodniczącego Marka Sybilskiego.
 • 20.02.2015 r.
  Zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność" poświęcone sprawozdaniu z działalności Komisji od 1.04.2014 do 20.02,2015 r. Wyznaczenie przedstawicie KZ NSZZ „Solidarność" do:
  Komisji ds. nagród rocznych Dyrektora IBL - Alicja Sowińska
  Zespołu ds. projektu Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych Instytutu Badawczego Leśnictwa. - Małgorzata Falencka-Jabłońska
 • 19.02.2015 r.
  Uczestnictwo przedstawicieli KZ ( Marka Sybilskiego i Małgorzaty Falenckiej-Jabłońskiej) w posiedzeniu Rady Naukowej IBL.
 • 12.02.2015 r.
  Zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność" poświęcone ustaleniu harmonogramu  Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
 • 29.01.2015 r.
  Zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność" poświęcone omówieniu Jubileuszu 35-lecia NSZZ Solidarność oraz sytuacji finansowej Instytutu na rok 2015
 • 9.01.2015 r.
  W związku z informacją o ponownym Walnym Zebraniu Delegatów Krajowej Sekcji Nauki (31.01.2015 r.) Komisja Zakładowa ponownie dostarczyła komplet dokumentów naszego Delegata dr hab. Wojciecha Grodzkiego prof. IBL aby mógł być pełnoprawnym jego uczestnikiem.
 • 07.01.2015 r.
  Odbyło się spotkanie z Dyrekcją IBL zorganizowane z inicjatywy Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność.
  Podczas spotkania omówiono kwestie:
  - potrzebę regularnych spotkań Dyrekcji z przedstawicielami Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność,
  - możliwość wypłaty dodatkowej premii z okazji Jubileuszu 85-lecia Instytutu,
  - wsparcia przez Dyrekcję IBL uroczystości obchodów 35-lecia Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność.
 • 29.12.2014 r.
  Spotkanie z Dyrektorem IBL w celu ustalenia zasad koordynowania LCI w 2015 roku oraz terminu zebrania Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" z Dyrekcją IBL. Proponowana tematyka zebrania: przyznawanie kwartalnych premii zadaniowych, zgodnie z nowym ZUZP, obowiązującym od 01.01.2015 r.
  Uczestniczył Marek Sybilski.
 • 22.12.2014 r.
  Zebranie opłatkowe całej społeczności IBL z Dyrekcją.    W spotkaniu uczestniczyli: Marek Sybilski, Małgorzata Falencka-Jabłońska, Jan Kowalczyk, Małgorzata Sułkowska, Ewa Lewandowska, Alicja Sowińska, Tadeusz Zachara.
 • 15.12.2014 r.
  Zebranie Komisji Płacowej dotyczące  kwartalnej premii zadaniowej, w której uczestniczył Marek Sybilski.
  Spotkanie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność", gdzie ustalono ,że na najbliższym spotkaniu z Dyrekcją IBL omówione zostaną jednoznaczne  kryteria ustalania  wysokości wypłacanych premii.
  Uczestnikami  zebrania byli: Marek Sybilski , Jan Kowalczyk, Małgorzata Sułkowska, Ewa Lewandowska, Alicja Sowińska, Tadeusz Zachara.
  Spotkanie Rady Pracowników oraz przedstawicieli związków zawodowych.
  Odpowiedzi na pytania pracowników udzielili przedstawiciele Dyrekcji IBL, a notatka z tego zebrania  została zamieszczona na stronie internetowej IBL .
  Uczestnikami byli: Marek Sybilski i Jan Kowalczyk.
 • 12.12.2014 r.
  Zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność" poświęcone omówieniu trudności z korzystania z programu LCI w Krakowie i Białowieży oraz podjecie interwencji w tej sprawie.
  Zasygnalizowano potrzebę zorganizowania w lutym 2015 r zebrania wszystkich Członków naszego Związku. Wysłanie informacji e-mailowej do wszystkich z prośbą o wyrażenie opinii na ten temat oraz akceptacji terminu zebrania tj.  243 lutego 2015 r.
   Na część spotkania poproszono Artura Sawickiego  o przedstawienie bieżących informacji dotyczących Oddziału  NSZZ „Solidarność" w Pruszkowie.
  Uczestniczyli w zebraniu: Marek Sybilski, Małgorzata Falencka-Jabłońska, Jan Kowalczyk, Małgorzata Sułkowska, Ewa Lewandowska, Alicja Sowińska, Tadeusz Zachara.
 • 4.12.2014 r.
  Posiedzenie Rady Naukowej IBL, w ramach którego odbyły się dwie publiczne obrony prac doktorskich oraz omówiono zakres prac przewidzianych w Puszczy Białowieskiej w realizacji projektu Life+.
  W posiedzeniu Rady Naukowej IBL uczestniczyli :Marek Sybilski i Małgorzata Falencka-Jabłońska.
 • 25.11.2014 r.
  Z inicjatywy Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność" odbyło się spotkanie z Dyrekcja IBL dotyczące zasad  finansowania autorów projektu Life+.
  W zebraniu uczestniczyli: Marek Sybilski, Małgorzata Sułkowska, Jan Kowalczyk i Tadeusz Zachara.
 • 24.11.2014 r.
  Udział w posiedzeniu Kierownictwa IBL, dotyczącego: złożonych do Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych tematów badawczych oraz omówienia stanu wdrożenia LCI i wynikowi kontroli jego realizacji przez  CBA.
  W listopadzie 2014 r. został podpisany do realizacji projekt badawczy Life + obejmujący problematykę Puszczy Białowieskiej.
  Przedstawiono, że  został złożony wniosek w programie Biostrateg. Ponadto poinformowano, że  w czerwcu 2014 r IBL złożył pakiet projektów w ramach programu Horyzont 2020.
  Dyrektor poinformował zebranych, że ostatnia kontrola IBL przez NIK miała miejsce w 2005 r. Aktualna więc objęła okres lat  2010-2014.
  Uczestniczył w tym kierownictwie Marek Sybilski.
 • 8.11.2014 r.
  Udział w posiedzeniu Krajowej Sekcji Nauki na Politechnice Warszawskiej-Małgorzata Falencka-Jabłońska
 • 30.10.2014 r.
  Posiedzenie Komisji Zakładowej poświęcone Krajowej Sekcji Nauki i finansowaniu badań
 • 21.10.2014 r.
  Udział w posiedzeniu komisji rozpatrującej wnioski przyznania kwartalnej premii zadaniowej – Marek Sybilski
 • 16.10.2014 r.
  Udział w posiedzeniu Rady Naukowej IBL zatwierdzającej regulaminy ocen pracowników –Marek Sybilski
 • 7-8.10.2014 r.
  Udział w pracach nad Regulaminem oceny pracownika w IBL oraz komisji rozpatrującej wnioski awansów i przeszeregowań – Marek Sybilski
 • 26.09.2014 r.
  Udział w posiedzeniu kierownictwa dotyczącego bieżących spraw organizacyjnych i finansowych IBL- Marek Sybilski
 • 26.09.2014 r.
  Podpisanie nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy – Marek Sybilski, Tadeusz Zachara
 • 15.09.2014 r.
  Posiedzenie Komisji Zakładowej dotyczące opinii i zapisów rokowań Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy z Dyrekcją IBL
 • 28.08.2014 r.
  Akceptacja treści Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy przez Zespół ds. ZUZP oraz skierowanie do rokowań pomiędzy Dyrekcją IBL i organizacjami związkowymi - Alicja Sowińska, Tadeusz Zachara
 • 30.07.2014 r.
  Udział w uroczystościach pogrzebowych Seweryna Marka – Marek Sybilski, Tadeusz Zachara
 • 18.07.2014 r.
  Udział w posiedzeniu zespołu obchodów Jubileuszu IBL omawianie spraw przekształcenia hali technicznej w sale konferencyjne- Marek Sybilski
 • 16.07.2014 r.
  Udział w pracach Komisji ds. przyznawania kwartalnej premii zadaniowej – Marek Sybilski, Ewa Lewandowska
 • 27.06.2014 r.
  Udział w posiedzeniu Rady Naukowej IBL- wniesienie uwag do projektu Regulaminu organizacyjnego IBL- Małgorzata Falencka-Jabłońska
 • 25.06.2014 r.
  Udział w wyborach nowej głównej księgowej IBL- Marek Sybilski
 • 11.06.2014 r.
  Udział w posiedzeniu komisji ds. infrastruktury IBL- Marek Sybilski
 • 5.06.2014 r.
  Posiedzenie Komisji Zakładowej poświęcone projektowi Regulaminu organizacyjnego IBL oraz opiniowaniu nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy
 • 28.05.2014 r.
  Udział w wyborach władz oddziału NSZZ" Solidarność" Pruszków – Marek Sybilski, Małgorzata Falencka-Jabłońska, Barbara Piszcz
 • 23.05.2014 r.
  Udział w posiedzeniu kierownictwa IBL dotyczącym sytuacji finansowej, organizacji Jubileuszu, spraw związanych z remontem hali Marek Sybilski, Małgorzata Falencka-Jabłońska
 • 14.04.2014 r.
  Udział w uroczystościach otwarcia nowej siedziby Oddziału NSZZ „Solidarność" w Pruszkowie- Marek Sybilski