Studia doktoranckie

Czteroletnie Niestacjonarne Studia Doktoranckie (NSD) z zakresu leśnictwa prowadzone są w Instytucie Badawczym Leśnictwa od 2002 roku. Przeznaczone są głównie dla pracowników Lasów Państwowych oraz instytucji pokrewnych.

Nadzór nad działalnością NSD sprawuje Rada Naukowa IBL.

Ramowy program studiów obejmuje trzy bloki przedmiotowe:

  1. Podstawy pracy naukowej (filozofia, język obcy, metodyka badań naukowych, metody matematyczne analizy wyników badań);
  2. Podstawy rozwoju nauk leśnych, wybrane działy z: ekologii, dendrologii (w tym: genetyki, fizjologii i biotechnologii), ochrony przyrody i kształtowania krajobrazu, nauk o gospodarowaniu w leśnictwie (hodowli, użytkowania, ochrony, łowiectwa i urządzania lasu oraz zasad ekonomiki, marketingu i administracji), zarządzania gospodarstwem leśnym;
  3. Metody i technika badań naukowych w leśnictwie: źródła informacji naukowej, zbiory biblioteczne i studia literatury z wykorzystaniem internetu, badania terenowe (polowe), badania i techniki laboratoryjne, planowanie i organizacja badań, elektroniczne techniki obliczeniowe.

W zakładce Niestacjonarne Studia Doktoranckie – VI znajdą Państwo szczegółowe informacje o zakresie kształcenia.

Tryb postępowania w przewodzie doktorskim (dotyczy osób, które otworzyły przewód doktorski do dnia 30 kwietnia 2019 r.)

Tryb postępowania w sprawie nadawania przez radę naukową IBL stopnia doktora (obowiązuje od 1 października 2019 r.)

Wykaz czasopism naukowych MNiSW (21.12.2021 r.)

Wymagania oraz możliwe formy pracy doktorskiej

Wytyczne przygotowania rozprawy doktorskiej

Translate »