Problemy badawcze

Prowadzone liczne badania naukowe wzbogacają posiadaną wiedzę oraz pozwalają udoskonalać metody badawcze. Pracownicy Instytutu Badawczego Leśnictwa sporządzają prognozy, ekspertyzy, analizy oraz inne prace dotyczące leśnictwa w skali krajowej i międzynarodowej.

W Instytucie Badawczym Leśnictwa prowadzone są badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące:

  • biologii i ekologii zbiorowisk leśnych oraz właściwości środowisk
    i siedlisk leśnych,
  • stanu zachowania i rozwoju zasobów leśnych oraz kształtowania ich zdolności do pełnienia różnorodnych funkcji,
  • abiotycznych, biotycznych i antropogenicznych czynników wpływających na stan lasu oraz monitoringu środowiska leśnego,
  • stabilności i produktywności ekosystemów leśnych,
  • zrównoważonego użytkowania lasu wielofunkcyjnego,
  • instrumentów polityki leśnej oraz rozwoju gospodarki leśnej w skali lokalnej, regionalnej i ogólnokrajowej.
Translate »