Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego

kierownik komórki

dr inż. Anna Kowalska

telefon:
22 7150 510

Kontakt (sekretariat):

telefon:
22 7150 511
faks:
22 7150 539
adres:

Sękocin Stary

ul. Braci Leśnej nr 3

05-090 Raszyn

Informacje ogólne

Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego jest centralnym laboratorium chemicznym Instytutu Badawczego Leśnictwa, funkcjonującym w ramach systemu zarządzania, zgodnego z wymaganiami aktualnej normy PN-EN ISO-IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących".

Badania i usługi dotyczą:

 1. Oznaczania właściwości fizykochemicznych gleb,  zanieczyszczeń powietrza, składu chemicznego wody oraz materiału roślinnego,
 2. Monitorowania stanu odżywienia drzewostanów oraz właściwości gleb leśnych,
 3. Monitorowania obiegu pierwiastków wnoszonych do ekosystemu leśnego z zanieczyszczeniami atmosfery,
 4. Przydatności nawozów i środków poprawiających właściwości gleb do stosowania w lasach oraz do rekultywacji gleb zdegradowanych,
 5. Metod podtrzymywania żyzności gleb.

Laboratorium funkcjonuje w Instytucie Badawczym Leśnictwa pod różnymi nazwami od 1992 roku.

Ponad dwadzieścia lat doświadczeń w badaniach środowiskowych, wykwalifikowana kadra kompetentnych pracowników, najnowocześniejsza aparatura badawczo-pomiarowa oraz zastosowanie nowoczesnych metod i technik analitycznych lokują Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego w ścisłej czołówce laboratoriów europejskich, zajmujących się badaniem stanu ekosystemów leśnych.

Posiadamy certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji na badania chemiczne gleb, materiału roślinnego oraz wody, a także na badania właściwości fizycznych gleb i wody, zgodnie z zakresem akredytacji AB 740.

Dodatkowe badania objęte działalnością laboratoryjną

Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę pomiarową renomowanych firm światowych: spektrometry emisyjne ze wzbudzeniem plazmowym (ICP-OES), chromatografy jonowe, analizatory zawartości węgla i azotu w próbkach stałych oraz ciekłych, analizator rtęci, analizator przepływowy (CFA), laserowy analizator wielkości cząstek, aparaty do analizy składu granulometrycznego gleb metodą sedymentacyjną (pipetową) i wiele innych.
Wyposażenie Laboratorium

Zapraszamy do współpracy. Po przystępnych, podlegających negocjacjom, cenach wykonujemy badania służące między innymi:

 • określeniu potrzeb nawożenia gleb plantacji i szkółek leśnych -
  Instrukcja pobierania próbek
  Protokół pobierania próbek
  Cennik szkółki,
 • określeniu żyzności gleb,
 • określeniu potrzeb nawożenia gleb,
 • określeniu metod rekultywacji gleb terenów zdegradowanych,
 • określeniu stopnia zanieczyszczenia gleb i roślin,
 • ocenie czystości wód powierzchniowych i podziemnych,
 • określeniu przyczyn zamierania drzew leśnych i parkowych,
 • ocenie przydatności nawozów do stosowania w lasach oraz do rekultywacji gleb.

 

Informacje zakładowe