dr hab. Janusz Czerepko

telefon:
22 7150 538
stanowisko:
Profesor nadzwyczajny
organizacja:
Instytut Badawczy Leśnictwa
komórka organizacyjna:
Zakład Ekologii Lasu
adres:

ul. Braci Leśnej nr 3

Sękocin Stary
05-090 Raszyn
Budynek "C"
Pokój nr 10

Ten pracownik świadczy usługi eksperckie w ramach IBL. Zobacz stronę eksperta

Edukacja i stopnie naukowe

1997 – uzyskanie tytułu magistra inżyniera leśnictwa na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie.

2002 – uzyskanie stopnia doktora na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie.

2012 – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w Instytucie Badawczym Leśnictwa.

Zainteresowania naukowe

  • Siedliskoznawstwo leśne.
  • Typologia leśna.
  • Fitosocjologia.
  • Gleboznawstwo leśne.
  • Ekologia i ochrona siedlisk leśnych.
  • Dynamika i ochrona mokradeł leśnych.
  • Restytucja siedlisk.

Wybrane publikacje naukowe

Artykuły naukowe i przeglądowe

Gawryś R., Gabrysiak K. A., Czerepko J., Wróbel M. 2021. Zmiany struktury fitocenoz stawów bobrowych. Sylwan 165 (5): 412-421, https://doi.org/10.26202/sylwan.2021016.

Czerepko J., Gawryś R., Mańk K., Janek M., Tabor J., Skalski Ł. 2021. The influence of the forest management in the Białowieża forest on the species structure of the forest community. Forest Ecology and Management 496, 119363, https://doi.org/10.1016/j.foreco.2021.119363

Czerepko J., Gawryś R., Szymczyk R., Pisarek W., Janek M., Haidt A., Kowalewska A., Piegdoń A., Stebel A., Kukwa M., Cacciatori C. 2021. How sensitive are epiphytic and epixylic cryptogams as indicators of forest naturalness? Testing bryophyte and lichen predictive power in stands under different management regimes in the Białowieża forest. Ecological Indicators 125, https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.107532

Depauw L., Perring M. P., Landuyt D., Maes S. L., Blondeel H., De Lombaerde E., Brūmelis G., Brunet J., Closset‐Kopp D., Czerepko J., Decocq G., Den Ouden J., Gawryś R., Härdtle W., Hédl R., Heinken T., Heinrichs S., Jaroszewicz B., Kopecký M., Liepiņa I., Macek M., Máliš F., Schmidt W., Smart S. M., Ujházy K., Wulf M., Verheyen K. 2020. Light availability and land-use history drive biodiversity and functional changes in forest herb layer communities. Journal of Ecology: 1–15. https://doi.org/10.1111/1365-2745.13339.

Seidling W., Hamberg L., Máliš F., Salemaa M., Kutnar L., Czerepko J., Kompa T., Buriánek V., Dupouey J. L., Vodálová A., Canullo R. 2020. Comparing observer performance in vegetation records by efficiency graphs derived from rarefaction curves. Ecological Indicators 109. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2019.105790.

Puletti N., Canullo R., Mattioli W., Gawryś R., Corona P., Czerepko J. 2019. A dataset of forest volume deadwood estimates for Europe. Annals of Forest Science, 76: 68, DOI.org/10.1007/s13595-019-0832-0.

Czerepko J., Boczoń A., Wróbel M., Gawryś R., Sokołowski K. 2018. Removal of birch as a means of protecting raised bog mossy vegetation Ledo-Sphagnetum magellanici. Wetlands Ecology and Management 26.4: 689–702, DOI 10.1007/s11273-018-9601-3.

Czerepko J., Geszprych M., Gołos P. 2017. Basic assumptions for forest management and nature conservation from axiological, legal, and economic perspective. Folia Forestalia Polonica, Series A 59(1): 68-78, DOI 10.1007/s11273-018-9601-3.
 

Czerepko J., Gołos P., Hilszczański J. 2016. The importance of forests and forest-timber sector as complements to agriculture and as tools for the regional development of Poland. Int. J. Agricultural Resources, Governance and Ecology, 12.3: 215-225.

Czerepko J. 2015. Współczesne kierunki ochrony fitocenoz leśnych. Studia i Materiały CEPL, 17.42: 38–48. 

Czerepko J., Hilszczański J., Jabłoński M. 2014. Martwe drewno – żywy problem. Studia i Materiały CEPL, 16.41: 36–45.

Czerepko J ., Gawryś R., Cieśla A., Sokołowski K. 2014. Warunki środowiska wpływające na stan zachowania obuwika pospolitego  Cypripedium calceolus  L. w lasach gospodarczych. Sylwan 11: 867-874.

Czerepko J. , Gawryś R., Cieśla A. 2014. Wpływ zagospodarowania lasu na stan zachowania sasanki otwartej  Pulsatilla patens  (L.) MILL. Sylwan 1: 26−33.

Czerepko J. 2014. Idea i realizacja założeń sieci Natura 2000 w leśnictwie. Post. Tech. Leś. 126: 7-11.

Czerepko J ., Tabor. J. 2013. Rola siedlisk przyrodniczych w planowaniu urządzeniowym. W: Planowanie w gospodarstwie leśnym XXI wieku, V Sesja Zimowej Szkoły Leśnej, 19-21.03.2013. IBL, Sękocin Stary: 267-302.

Czerepko J. 2013. Ochrona przyrody w celach i założeniach przygotowywanego Narodowego Programu Leśnego. W: Grzywacz A. (red.). Leśnictwo wielofunkcyjne współczesną formą ochrony przyrody. PTL, Wałcz: 33-39.

Czerepko J . 2011. Długookresowe zmiany roślinności w zespole sosnowego boru bagiennego Vaccinio uliginosi-Pinetum Kleist 1929. Leśn. Pr. Bad., 72.1: 21-29.

Czerepko J. 2010. Changes in the structure of tree stands on bog habitats in the Białowieża forest. Fol. For. Pol., Ser. A, Pol., 52.1: 33-43.

Czerepko J. 2010. Zmiany roślinności na siedlisku olsu jesionowego w lasach północno-wschodniej Polski. Leśn. Pr. Bad., 71.4: 331-342.

Czerepko J., Wróbel M., Boczoń A., Sokołowski K. 2009. The response of ash-alder swamp forest to increasing stream water level caused by damming by the European beaver (Castor fiber L.). J. Water Land Dev. 13a: 249-262.

Czerepko J. 2008. A long-term study of successional dynamics in the forest wetlands. For. Ecol. Manage., 255: 630-642.

Głaz J., Czerepko J., Jabłoński M., Zajączkowski G. 2008. Kierunki doskonalenia zasad urządzania lasu w celu realizacji trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. Sylwan, 1: 37-44.

Czerepko J. 2006. Analiza związków między roślinnością a cechami edaficznymi siedliska za pomocą modeli porządkowania. Leśn. Pr. Bad., 3: 7-31.

Czerepko J., Wróbel M., Boczoń A. 2006. Próba określenia reakcji siedliska olsu jesionowego na podniesienie poziomu wody w cieku. Leśn. Pr. Bad., 4: 7-16.

Sokołowski A. W., Czerepko J. 2005. Zmiany roślinności na siedliskach hydrogenicznych. Leśn. Pr. Bad., 4: 77-85.

Czerepko J. 2005. Ochrona siedlisk przyrodniczych w lasach w ramach programu Natura 2000. Post. Tech. Leś., 91: 23-28.

Czerepko J., Haponiuk-Winiczenko K. 2005. Zmiany roślinności na zmeliorowanym torfowisku Biele w Puszczy Augustowskiej. Leśn. Pr. Bad., 1: 31-42.

Czerepko J. 2004. Development of vegetation in managed Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands in an oak-lime-hornbeam forest habitat. For. Ecol. Manage., 202: 119-130.

Czerepko J. 2004. Ostoje siedliskowe Natura 2000 a typologia leśna w Polsce. Leśn. Pr. Bad., 4: 187-192.

Czerepko J. 2004. Rola drzewostanu sosnowego w rozwoju fitocenozy na siedlisku lasu grądowego. Leśn. Pr. Bad., 4: 77-102.

Czerepko J. 2004. Wyróżnianie i ochrona ostoi siedliskowych Natura 2000 a gospodarka leśna. Zesz. Nauk. Kom. Człow. i Śr., 38: 149-158.

Czerepko J. 2001. Spontaniczna regeneracja lasu grądowego z drzewostanem sosnowym w Puszczy Białowieskiej jako metoda renaturyzacji. Przegl. Przyr., 12. 3-4: 91-106.

Książki i monografie

Czerepko J.: Zmiany w roślinności na siedliskach mokradeł leśnych w północno-wschodniej Polsce. IBL, Sękocin Stary, 2011, ss. 128 + 11 tabel wielkoformatowych.

Czerepko J.: Examples of state of floodplain forests in some European countries: Poland. In: Klimo E. et al. (Eds.), Floodplain forests of the temperate zone of Europe, 2008: 514-520.

Czerepko J. (red.), Boczoń A., Cieśla A, Forycka A., Ksepko M., Obidziński A., Paluch R., Rodziewicz A., Różański W., Sokołowski K., Szwed W., Wróbel M: Stan różnorodności biologicznej lasów w Polsce na podstawie powierzchni obserwacyjnych monitoringu. IBL, Sękocin Stary, 2008.

Czerepko J.: Siedliskoznawstwo leśne u progu XXI wieku: wyzwania i uwarunkowania. In: Sierota Z. (Eds.), Quo vadis, forestry? Forest Research Institute, Sękocin Stary, 2007: 497-506.

Czerepko J., Boczoń A., Pierzgalski E., Sokołowski W. A., Wróbel M.: Habitat diversity and spontaneous succession of forest wetlands in the Białowieża primeval forest. In: Okruszko T. et al. (Eds.), Wetlands: Monitoring, Modelling and Management. Taylor & Francis/Balkema, Leiden, 2007: 37-43.

Czerepko J., Sokołowski A. W.: Zmiany roślinności mokradeł leśnych na terenie Białowieskiego Parku Narodowego w przeciągu ostatnich 30-40 lat badań. Materiały z konferencji jubileuszowej z okazji 85-lecia Białowieskiego Parku Narodowego "Nauka - Przyroda - Człowiek", 9-10.06.2006 r. Wyd. BPN, Białowieża, 2006: 39-58.

Czerepko J., Boczoń A., Sokołowski W. A.: Threats of natural forest wetlands in changing environment. W: "Protection of soil and water resources in forestry areas", Warszawa, 2005, s. 7-16.

Czerepko J., Boczoń A., Nikitin A.: Threats of alder swamp forests in a changing environment. In: Kotowski W. (Eds.), WETHYDRO Center of Excellence in Wetland Hydrology. Anthropogenic influence on wetlands biodiversity and sustainable management of wetlands., Warsaw Agricultural University Press, Warsaw, 2005: 21-33.

Pierzgalski E., Niemtur S., Czerepko J. (Eds.): Protection of soil and water resources in forestry areas. Forest Research Institute, Warsaw, 2005.

Czerepko J., Boczoń A., Sokołowski A. W.: Threats of natural forest wetlands in changing environment. In: Pierzgalski E. et al. (Eds.), Protection of soil and water resources in forestry areas. Forest Research Institute, Warsaw, 2005: 7-16.

Czerepko J., Boczoń A., Nikitin A.: Threats of alder swamp forests in a changing environment. W: "Anthropogenic influence on wetlands biodiversity and sustainable management of wetlands", Warszawa, 2005, s. 21-33.

Czerepko J.: A comparison of the influence of the development of pine (Pinus sylvestris L.) and pedunculate oak (Quercus robur L.) of organic and humus soil-horizons in the Białowieża Forest, Poland. In: Pierzgalski E. et al. (Eds.), Protection of soil and water resources in forestry areas. Forest Research Institute, Warsaw, 2005: 25-32.

Czerepko J. (współautor): Siedliskowe podstawy hodowli lasu. ORWLP, Bedoń, 2004.

Recenzje i omówienia

Czerepko J.: Przehandlowanie wody na węgiel w kontekście biologicznego wiązania węgla w przyrodzie. Leśn. Pr. Bad., 2006, 1: 154-156.

Boczoń A., Czerepko J.: Ramowa Dyrektywa Wodna Unii Europejskiej. Leśn. Pr. Bad., 2005, 2: 152-154.

Czerepko J.: Natura 2000 a lasy. Wyzwania i uwarunkowania. Przewodnik interpretacyjny. Leśn. Pr. Bad. 2004, 3: 156-158.

Czerepko J.: Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Leśn. Pr. Bad., 2004, 3: 159.

Czerepko J.: Siódma międzynarodowa konferencja mokradłowa organizowana przez INTECOL. Leśn. Pr. Bad., 2004, 4: 207-208.

Inne

Hobby

Wycieczki florystyczne, turystyka rowerowa i muzyka alternatywna.