Związek Leśników Polskich

   Związek Leśników Polskich w Instytucie Badawczym Leśnictwa jest dobrowolną, niezależną i samodzielną organizacją pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL). Związek powstał w 1985 r. Obecnie zrzesza 18 pracowników IBL. Do Związku może przystąpić każdy pracownik IBL, bez względu na płeć, narodowość, przekonania polityczne, wyznanie, podstawę stosunku pracy i stanowisko.

   Co robimy?

  Związek działa zgodnie z Ustawą o związkach zawodowych oraz ratyfikowanymi przez Polskę konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy. Związek w swojej działalności przestrzega Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

  Celem działalności Związku jest obrona praw i interesów zawodowych pracowników. Reprezentuje swoich członków oraz innych pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa, jeśli zwrócą się do Związku ze stosownym wnioskiem.

   Celem Związku jest:

1) ochrona interesów materialnych, socjalnych i kulturowych członków Związku oraz ich rodzin, a także niezrzeszonych pracowników Instytutu potrzebujących pomocy,

2) zabezpieczenie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

3) uczestnictwo w działaniach kierownictwa Instytutu w interesie pracowników,

4) umacnianie postaw praworządności, sprawiedliwości społecznej, solidarności koleżeńskiej, kształtowanie etyki zawodowej i sumiennego stosunku do obowiązków pracowniczych,

5) pomoc pracowników w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i adaptacji społeczno-zawodowej młodych pracowników.

   Zachęcamy do zapoznania się ze Statutem Związku dostępnym tu.

   Dołącz do nas! Tu znajdziesz deklarację członkowską (PDF). Po wypełnieniu deklaracji należy przekazać ją jednemu z członków Zarządu. Do zobaczenia!

 

   21 stycznia 2019 r. odbyło się w Sękocinie Starym walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Związku Leśników Polskich w IBL. W trakcie obrad wybrany został nowy Zarząd ZLP w IBL na kadencję 2019-2024.
 

Zarząd Związku

Przewodniczący:             Tomasz Jabłoński

Sekretarz:                         Artur Sawicki

Skarbniczka:                    Dorota Grygoruk

Członkini Zarządu:           Dorota Dobrowolska

Członek Zarządu:            Cezary Bystrowski

 

   Związek Leśników Polskich w Instytucie Badawczym Leśnictwa jest zrzeszony ze Związkiem Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. Więcej informacji pod adresem: http://zlpwrp.pl/.