Badania zmienności pojawów fenologicznych (pędzenia wiosennego) modrzewia europejskiego (Larix decidua subsp. Polonica Racib.) na powierzchniach doświadczalnych w Nadleśnictwach Zwierzyniec i Kutno

Badania zmienności pojawów fenologicznych (pędzenia wiosennego) modrzewia europejskiego (Larix decidua subsp. Polonica Racib.) na powierzchniach doświadczalnych w Nadleśnictwach Zwierzyniec i Kutno

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

01.01.2014 - 31.12.2015

Nr umowy

Źródło finansowania

IBL

Kwota finansowania

Beneficjent

Koordynator / Komórka wiodąca

Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych IBL

Kierownik projektu

Mgr inż. Marek Rzońca

Zobacz stronę projektu

Opis projektu

Celem badań w projekcie jest poznanie zmienności wiosennego ruszania rodów modrzewia, badanych na dwóch powierzchniach równoległych w Nadleśnictwach Kutno i Zwierzyniec i powiązanie tej cechy ze zmiennością cech ilościowych i jakościowych. Badania będą obejmowały część terenową, na powierzchniach badawczych oraz laboratoryjną w warunkach kontrolowanych. W ramach prac terenowych zostaną wykonane pomiary pierśnicy i wysokości oraz ocena szerokości korony, kąta wyrastania gałęzi, grubości gałęzi, prostości strzały i wiosennego ruszania. W warunkach laboratoryjnych zostaną wykonane obserwacje pędzenia wiosennego. Opierając się na wcześniejszych pomiarach i obserwacjach do części laboratoryjnej zostaną wybrane dwa rody. Ród bardzo dobrze przyrastający i ród chrakteryzujący się dobrą jakością strzały. Zebrane dane zostaną wykorzystane do analiz zależności terminu ruszania z cechami ilościowymi i jakościowymi badanych rodów.

Cele projektu

Celem naukowym projektu jest:

  • charakterystyka rodowej zmienności cech ilościowych, jakościowych i wiosennego ruszania modrzewia europejskiego pochodzącego z Gór Świętokrzyskich;
  • analiza parametrów zmienności ruszania wiosennego i porównanie skali szacunkowej z pomiarami w warunkach kontrolowanych;
  • ocena zróżnicowania wiosennego ruszania rodów w kolejnych latach obserwacji;
  • korelacje wiosennego ruszania z cechami morfologicznymi, wykazanie potencjalnych różnic dla rodów.

Charakterystyka projektu

Projekt ma charakter naukowy oraz aplikacyjny.

Zakres uczestnictwa IBL

Projekt jest realizowany przez pracowników Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych IBL.

Wykonawcy projektu

Lp.

Imię i nazwisko

Tytuł naukowy

Charakter udziału w realizacji tematu

1.

Marek Rzońca

Mgr inż.

Kierownik projektu

2.

Jan Kowalczyk

Dr inż.

Wykonawca

3.

Marcin Konieczyński

Mgr inż.

Wykonawca

4. Adam Guziejko Mgr inż. Wykonawca

 

Partnerzy