FlexWood

Elastyczny Łańcuch Dostaw Drewna

Rodzaj projektu

Międzynarodowy

Status projektu

Zakończony

Okres realizacji

01.11.2009 - 31.10.2012

Nr umowy

Źródło finansowania

Kwota finansowania

Beneficjent

Koordynator / Komórka wiodąca

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg – ALUFR, Niemcy .

Kierownik projektu

Zobacz stronę projektu

Opis projektu

Projekt realizowany w ramach 7. Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego Unii Europejskiej

Cele projektu

  • adaptacja istniejących mechanizmów przepływu informacji o zasobach drzewnych dla potrzeb przemysłu w celu  uzyskaniaudoskonalonego i elastycznego łańcucha dostaw drewna w zmieniających się warunkach.
  •  zaspokojenie potrzeb rynku przy zastosowaniu nowoczesnych koncepcji logistycznych zapewniających precyzyjniejszą informację o zasobach drzewnych i ulepszone modele optymalizacyjne.
  •  lepsza i szybsza odpowiedź na potrzeby różnych dziedzin przemysłu jako element wzrost wartości dodanej.

Charakterystyka projektu

Przeciętne roczne dostawy drewna okrągłego dla przemysłu w Unii Europejskiej i stowarzyszonych krajach wynoszą około 400 mln m3 rocznie. Istnieje również dynamicznie rozwijający się rynek paliw drzewnych, obejmujący także pozostałości zrębowe, o potencjale dalszych 200 mln m3. Obecna roczna wartość drewna okrągłego wynosi 20 mld EURO, zaś wartość produktów z tego drewna przekracza 100 mld EURO.

        Istnieją badania wskazujące, że istotny wzrost wartości dodanej i poprawę wydajności procesów pozyskiwania, transportu i przerobu drewna można uzyskać w wyniku udoskonalenia pomiarów drzew stojących, podejmowania trafniejszych decyzji pozyskaniowych, usprawnienia decyzji związanych z wyborem, przerzynką i sortowaniem podczas pozyskania drewna a także udoskonalenia logistyki transportu oraz systemów informacji, komunikacji i podejmowania decyzji w łańcuchu dostaw drewna.

        Ogólnym celem projektu jest zbudowanie nowoczesnego systemu logistycznego „FlexWood" (rys.), który umożliwi uzyskanie dodatkowych korzyści w całym systemie dostaw drewna. Koncepcje zastosowane w projekcie FlexWood będą również prowadziły do szybszej i elastycznej odpowiedzi na zmiany w potrzebach rynku i podaży surowca.

Rys. Architektura systemu FlexWood w zastosowaniu do przemysłu tartacznego.


 

Korzyści dla leśnictwa i przemysłu drzewnego
Badania w ramach projektu FlexWood doprowadzą do uzyskania istotnej wartości dodanej i większej wydajności procesu przepływu informacji, począwszy od drzewostanu skończywszy na operacjach w tartaku. Ze zintegrowane podejścia drzewostan-przemysł wynikać będą:
   -  udoskonalone pomiary drzewostanów przy zastosowaniu nowoczesnej technologii laserowej,
   -  optymalizacja alokacji przestrzennej pozyskania drewna w drzewostanach,
   -  poprawa w zakresie wyróbki sortymentów,
   -  udoskonalona logistyka transportu,
   -  ulepszone systemy przepływu informacji, komunikacji i podejmowania decyzji.

Zakres uczestnictwa IBL

Na projekt FlexWood składa się osiem głównych modułów roboczych, których wzajemne powiązania przedstawiono na rysunku. Instytut Badawczy Leśnictwa bierze udział w realizacji sześciu z nich.

  Rys. Relacje pomiędzy poszczególnymi modułami projektu FlexWood.


 


        Upowszechnianie, wdrażanie i plan wykorzystania (moduł WP2000) Główne zadania, które będą realizowane w tym module to m.in. planowanie i upowszechnianie wyników pracy, opracowanie materiałów upowszechniających informację o projekcie, opracowywanie prezentacji związanych z prowadzonymi badaniami, organizacja warsztatów, oraz opracowanie planu wdrożenia wyników badań.

        Spełnianie wymagań przemysłu (moduł WP300) Badania będą dotyczyły przemysłu tartacznego, celulozowo-papierniczego oraz produkcji paliw drzewnych. Uwzględnią również analizę aspektów społecznych, politycznych i środowiskowych oddziałujących na kształtowanie się łańcucha dostaw drewna. Badania będą prowadzone w formie ankietowej a także indywidualnych wywiadów z przedstawicielami przemysłu, stowarzyszeń i agend rządowych.

        Projekt zintegrowanej inwentaryzacji leśnej dla zoptymalizowania jakościowej i ilościowej oceny zasobów drzewnych (moduł WP4000) Udział Instytutu w pracach w tym module polegać będzie głównie na uczestnictwie w realizacji zadań związanych z mapowaniem i modelowaniem zasobów drzewnych przy użyciu narzędzi telemetrycznych i istniejących danych geoprzestrzennych z pozycji przyszłego użytkownika końcowego, który wypracowaną technologię będzie testował na przykładzie swoich lasów.

        Instytut udostępni na potrzeby weryfikacji technologii dane ALS dla wybranego obiektu oraz pozyska i przetworzy dane TLS wg metodologii wypracowanej w ramach projektu). Podjęta zostanie także próba integracji danych ALS i TLS oraz innych danych optycznych (zdjęcia lotnicze).

        Nowoczesne koncepcje pozyskania i logistyki dla potrzeb integracji leśnictwa i przemysłu drzewnego (moduł WP5000)Głównym celem modułu jest opracowanie i ocena nowoczesnych koncepcji logistycznych, które umożliwiłyby takie zaprojektowanie i optymalizację łańcucha dostaw drewna aby w elastyczny sposób, w zależności od istniejących warunków, spełniał on wymagania przemysłu.

        Infrastruktura komunikacyjna dla wspierania zwiększonej efektywności dostaw drewna (moduł WP7000) Prace w ramach tego modułu obejmą m.in.: zdefiniowanie formatów i standardów wymiany informacji; stworzenie platformy do dyskusji i negocjacji między uczestnikami łańcucha dostaw drewna (np. właścicielem lasu a tartakiem, tartakiem a harwesterem/firmą pozyskaniową), przygotowanie informacyjnego repozytorium zawierającego standardy i formaty obecnych systemów.

        Wdrożenie i prezentacja koncepcji FlexWood (moduł WP800) Opracowany w ramach projektu FlexWood system przepływu informacji z poziomu drzewostanów do przemysłu drzewnego będzie testowany m.in. na przykładzie lasów Nadleśnictwa Chojna, położonego na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Przewiduje się, że dane o tych lasach pochodzić będą z trzech źródeł, tj. z opisów taksacyjnych wykonanych w ramach inwentaryzacji lasu, ze skaningu lotniczego i skaningu naziemnego. Instytut Badawczy Leśnictwa dysponuje już danymi taksacyjnymi oraz ALS dla tego obiektu, planowane jest także pozyskanie w ramach projektu danych TLS. Prace w ramach tego modułu obejmą również skaning naziemny drzewostanów na powierzchniach doświadczanych i obróbkę uzyskanych danych.

Wykonawcy projektu

Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi
ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn
Tel. 22 7150 346
Faks 22 7150 313

dr inż. Krzysztof Jodłowski

dr inż. Grzegorz Zajączkowski

 

Partnerzy

Rola*)

Nr

Partner

Akronim

Kraj

K

1

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

ALU-FR

DE

P

2

Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut

Skogforsk

SE

P

3

Institut Technologique FCBA

FCBA

FR

P

4

University of Joensuu

UJOE

FI

P

5

VTT Technical Research Centre of Finland

VTT

FI

P

6

University Colleagu Cork

UCC

IE

P

7

TreeMetrics Ltd.

TreeMetrics

IE

P

8

Forest Research Institute Baden-Wuerttemberg

FVA

DE

P

9

Norwegian University of Life Sciences

UMB

NO

P

10

Universität für Bodenkultur Wien

BOKU

AT

P

11

Instytut Badawczy Leśnictwa

IBL

PL

P

12

Logica.

Logica

SE

P

13

FORAN Group

FORAN

SE

P

14

Université Laval

UL

CA

*) K – koordynator; P - partner

*) K – koordynator; P - partner

Materiały do pobrania