Opracowanie: Zbigniew Sierota Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
IBL
Jubileusz 75-lecia (1930-2005) Instytutu Badawczego Leśnictwa

28
cze
2008

Uroczystości Jubileuszowe 75-lecia działalności Instytutu Badawczego Leśnictwa na rzecz polskich lasów i gospodarki leśnej zostały zapoczątkowane w 2005 r. uroczystym posiedzeniem Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa (czerwiec), na którym IBL uhonorowany został przez V Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN prestiżowym Medalem im. M. Oczapowskiego.

 

 

   28 czerwca 2006 r. Instytut zorganizował uroczystości zamykające Jubileusz. Doniosłą przesłanką wyboru tego terminu było otwarcie nowego budynku B Instytutu w Sękocinie Starym, do którego do października będą przenosić się pracownicy z budynku przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.

   Dla zaprezentowania Instytutu z okazji Jubileuszu przygotowano i wydano drukiem następujące publikacje Jubileuszowe, opatrzone logo „75 lat IBL": „Rozwój i osiągnięcia IBL w latach 2001-2005" (suplement do podobnego wydawnictwa z okazji 70-lecia Instytutu 1930-2000), „Sprawozdanie z działalności IBL w roku 2005" (dwujęzyczne), „Jan Teodor Hausbrandt – pierwszy dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa"(biografia i wybrane publikacje), „Instytut Badawczy Leśnictwa na rzecz lasów i gospodarki leśnej" oraz wspólnie z CILP zbiorowe opracowanie dwujęzyczne „Lasy i leśnictwo krajów Unii Europejskiej".

    Uroczystości Jubileuszowe rozpoczęła polowa Msza Święta w intencji nieżyjących i żyjących Pracowników Instytutu oraz ich rodzin, koncelebrowana przez JE Księdza Biskupa Edwarda Janiaka, Krajowego Duszpasterza Leśników; księdza prałata Józefa Liczkowskiego, Proboszcza Parafii pod wezwaniem św. Siostry Faustyny w Sękocinie oraz księdza kanonika Wiktora Ojrzyńskiego, leśnika, Duszpasterza Leśników Mazowsza.

 

   Podczas Mszy Pracownicy Instytutu odczytali modlitwę wiernych, a także wręczyli dary Ołtarza – chleb, sól oraz tabernakulum dla miejscowej Parafii.

   Aby oddać hołd przeszłości oraz upamiętnić dla obecnych i przyszłych pokoleń leśników twórcę i założyciela Instytutu Badawczego Lasów Państwowych, odsłonięto obelisk poświęcony inż. Janowi Teodorowi Hausbrandtowi, pierwszemu Dyrektorowi Instytutu, zaprojektowany przez Profesora Kazimierza Rykowskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

W tym uroczystym akcie udział wzięli: Minister Środowiska Jan Szyszko, Dyrektor Andrzej Klocek, Jan Andrzej Hausbrandt, wnuk pierwszego Dyrektora, przybyły na Jubileusz ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz - dla podkreślenia ponadgeneracyjnej więzi pracowników i ciągłości funkcjonowania IBL – docent Stanisław Dunikowski - z grona seniorów oraz mgr Małgorzata Galus - najmłodszy stażem pracownik IBL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Włączając się w ogólnopolską inicjatywę utworzenia Lasu Papieskiego, upamiętniającego Pontyfikat Jana Pawła II, w poczuciu dumy i radości posadzono dąb wyhodowany z partii nasion pobłogosławionych przez Jana Pawła II 28 kwietnia 2004 r. podczas pielgrzymki leśników polskich do Watykanu.

   Jesteśmy przekonani, że obecność na terenie Instytutu potomka dębu „Chrobry", dowodu symbolicznej trwałości pokoleń, a równocześnie żywego pomnika pamięci o Papieżu-Polaku, będzie znaczącym impulsem podejmowania w codziennej pracy naukowej wyzwań kształtujących przyszłość lasu i polskiego leśnictwa.

   Dla podkreślenia więzi między nauką a praktyką leśną oraz roli nauki i znaczącego twórczego wkładu do działalności gospodarczej Lasów Państwowych, Dyrektor Generalny LP Andrzej Matysiak uhonorował zaszczytnym diamentowym Kordelasem Leśnika Polskiego: profesora Jana Szyszko, członka Rady Naukowej IBL, złotym Kordelasem LP profesora Andrzeja Klocka, Dyrektora IBL oraz Kordelasami LP - profesora Zbigniewa Sierotę, Zastępcę Dyrektora IBL i docenta Edmunda Śliwę, emerytowanego pracownika Zakładu Ochrony Lasu IBL.

   W trakcie uroczystości Jubileuszowych został otwarty nowy budynek naszego Instytutu z udziałem Ministra Środowiska Jana Szyszko, Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Andrzeja Matysiaka, Wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Lecha Płotkowskiego, Dyrektora Departamentu Bazy Badawczej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jana Kołodziejskiego, Przewodniczącego Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Polskiej Akademii Nauk Andrzeja Grzywacza, Projektanta budynku Michała Lewińskiego, Wykonawcy budynku Krzysztofa Piwowarskiego oraz Dyrektora IBL Andrzeja Klocka. Po symbolicznym przecięciu wstęgi budynek oraz hall i sala czytelni Biblioteki Instytutu zostały poświęcone przez Dostojnych Duszpasterzy.

   Dla przywołania pamięci o minionych pokoleniach pracowników Instytutu, o historii realizowanych w nim badań i ważniejszych osiągnięciach jego uczonych, w hallu Budynku B zaprezentowano retrospektywną wystawę fotograficzną „75 lat Instytutu Badawczego Leśnictwa". Umiłowanie przyrody Pracownicy Instytutu wyrazili fotogramami na wystawie konkursowej „Las jakiego nie znamy", której nagrodzone prace udostępniono Uczestnikom.

 

   Istotnym elementem uroczystości jubileuszowych była otwarta sesja Rady Naukowej Instytutu, prowadzona przez Profesora Andrzeja Grzywacza, członka Polskiej Akademii Nauk, wieloletniego Przewodniczącego Rady. Historia Instytutu i jego dotychczasowe osiągnięcia oraz sylwetki najwybitniejszych pracowników zostały przedstawione przez Dyrektora Instytutu Profesora Andrzeja Klocka w wystąpieniu plenarnym. W trakcie posiedzenia Rady Goście i Przyjaciele wypowiedzieli wiele ciepłych słów pod adresem Instytutu; odczytano także liczne listy gratulacyjne i pozdrowienia. Symbolicznymi wyrazami uznania dla działalności Instytutu były okolicznościowe upominki z kraju i zagranicy, m.in. Medal Prof. Władysława Grabskiego od Rektora SGGW, Medal Prof. Gabriela Narutowicza od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, upominek od Instytutu Geologicznego, od Instytutu Leśnego w Charkowie oraz Instytutu Leśnego w Eberswalde. Znaczącym dowodem uznania i podziękowania za osobisty, wybitny wkład Profesora Andrzeja Klocka w rozwój nauk leśnych było uhonorowanie Profesora przez Przewodniczącego Wydziału Polskiej Akademii Nauk zaszczytną Statuetką „Laur Wydziału V PAN".

   Dzień Jubileuszu zakończyła wspólna, radosna wieczerza z udziałem wielu znamienitych Gości i Przyjaciół Instytutu, Rady Naukowej oraz Pracowników IBL (łącznie około 300 osób) oraz uroczysty wpis do Księgi Pamiątkowej Instytutu.

2. Konferencja Naukowa „Quo vadis, Forestry?"

   Istotnym elementem uroczystości Jubileuszowych była zorganizowana w dniach 29-30 czerwca 2006 r. Międzynarodowa Konferencja „Quo vadis, Forestry?". Jej celem była prezentacja i szeroka dyskusja dotycząca najważniejszych problemów współczesnego leśnictwa, wynikających ze zróżnicowanych oczekiwań społecznych wobec lasów, jak i pogarszającej się sytuacji ekonomicznej gospodarki leśnej w skali ponad krajowej. Rada Programowa Konferencji zaproponowała bardzo szeroki zakres merytoryczny, otwarty na najważniejsze zagadnienia leśnictwa w skali lokalnej, regionalnej i międzynarodowej, w tym zwłaszcza w zakresie:

- globalizacji wyzwań wobec leśnictwa,

- gospodarki leśnej jako elementu strategii rozwoju społeczno-gospodarczego,

- koncepcji i zasad trwałego i zrównoważonego leśnictwa oraz ich implementacji,

- stanu zasobów leśnych, tendencji ich rozwoju oraz zagrożeń,

- powiązań międzysektorowych gospodarki leśnej, w tym z przemysłem drzewnym, ochroną przyrody, edukacją, świadczeniami publicznymi,

- potrzeb badawczych z punktu widzenia rozwoju lasu i leśnictwa.

 

   Do grona głównych prelegentów programowych pozyskano wybitnych specjalistów z kraju - prof. Jana Szyszko, Ministra Środowiska, Andrzeja Matysiaka, Dyrektora Generalnego LP, prof. Tomasza Boreckiego, Rektora SGGW, dr. Konrada Tomaszewskiego, Głównego Analityka LP. prof. Andrzeja Grzywacza z PAN i wybitnych uczonych z uczelni, instytutów i innych jednostek związanych z leśnictwem oraz z zagranicy: prof. Karla Hogla, Dyrektora Instytutu Polityki Leśnej, Środowiskowej i Zasobów Naturalnych Uniwersytetu Zasobów Naturalnych i Nauk Stosowanych w Wiedniu (Austria), prof. Gerharda Oestena, Dyrektora Instytutu Ekonomiki Leśnej na Uniwersytecie Alberta-Ludwiga we Freiburgu (Niemcy), prof. Ivesa Birot, Przewodniczącego Rady Naukowej Europejskiej Platformy Technologicznej Sektora Leśno-Drzewnego Unii Europejskiej (Francja), prof. Risto Päivinena, Dyrektora Europejskiego Instytutu Leśnego w Joensuu (Finlandia), prof. Klausa Höppnera Dyrektora Krajowego Instytutu Leśnictwa w Eberswalde (Niemcy), prof. Wiktora Tkacza Dyrektora Ukraińskiego Instytutu Badawczego Leśnictwa i Melioracji Leśnych w Charkowie (Ukraina) oraz z. W konferencji wzięło udział ponad 150 osób.

 

   W trakcie trzech Sesji naukowych (1. Polityka Leśna, 2. Gospodarka Leśna, 3. Nauki Leśne) oraz Sesji panelowej „Quo vadis, Forestry?", zaprezentowano 20 referatów z kraju i zagranicy spośród 68 nadesłanych, zgłoszonych nawet z tak egzotycznych dla nas krajów, jak Nigeria, Nepal, Indie czy Kamerun. Referenci przedstawili główne dylematy merytoryczne zawarte w pytaniu „dokąd zmierza leśnictwo", zwracając uwagę na postępującą w polityce Unii Europejskiej marginalizację leśnictwa, zarówno gospodarki leśnej, jak i badań. Polaryzacja przedstawionych poglądów wskazała dwa dominujące kierunki aktywności zawodowej i naukowej leśnictwa – z jednej strony dotyczącej roli lasów w łagodzeniu zmian klimatycznych i zachowania różnorodności biologicznej, z drugiej zaś lasów jako ważnego elementu zrównoważonej gospodarki narodowej, z wyraźnymi elementami funkcji produkcyjnych i społecznych. Równocześnie podkreślano znaczący wkład nauk leśnych w rozwój gospodarki leśnej, dzięki czemu możliwe było wypracowanie wielu znakomitych koncepcji, wdrożenie programów wspierających gospodarkę leśną, jak i programów edukacyjnych dla społeczeństwa. Wkład ten nie powinien być pomijany w dobie działań globalizacyjnych w UE, także odnoszących się do leśnictwa.

   Organizatorzy mają nadzieję, że przedstawione w trakcie konferencji referaty oraz dyskusja zaprezentowały, jak i nakreśliły, działania warunkujące przyszły rozwój lasu i leśnictwa. Dalsza szeroka dyskusja w tym zakresie może stać się ważnym przyczynkiem do wypracowania założeń nowych modeli gospodarki leśnej w XXI wieku.

   Wszystkie nadesłane materiały na Konferencję oraz przebieg dyskusji zostaną wkrótce opublikowane w opracowaniu „Quo vadis, Leśnictwo".


Więcej Informacji

Co zmniejsza ryzyko negatywnych interakcji pomiędzy wilkami i psami?

Wyniki badań dotyczących interakcji pomiędzy wilkami i psami naukowcy z IBL: Andżelika Haidt i Radosław Gawryś oraz Maciej Szewczyk z Uniwersytetu Gdańskiego opublikowali w piśmie "Animals"....więcej »

Ruszyła rejestracja uczestników na konferencję Środowisko Informacji 2021!

Już 25 listopada br. rozpocznie się jedno z największych w Polsce spotkań specjalistów zajmujących się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i aktywnym udostępnianiem informacji i danych cyfrowych o środowisku i jego ochronie....więcej »

Seminarium wyjazdowe Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych

Punktualnie o godzinie 9.00 na leśnej polanie w miejscowości Truskaw, 7. października 2021 r. rozpoczęło się pierwsze w historii Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych – seminarium wyjazdowe....więcej »

120 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego w Katowicach

W dniach 9-11 września 2021 r. w Katowicach odbył się 120 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego, któremu towarzyszyły sesje naukowe: „Sylwan - dwa wieki historii leśnego czasopisma naukowego” oraz „Wyzwania dla gospodarki leśnej w warunkach globalnych zmian w środowisku”....więcej »