Konferencja naukowa pt. „Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowo-archeologicznego na wybranych obszarach RDLP w Krośnie 2017-2018"

30
lis
2018

Konferencja naukowa – sprawozdawcza w ramach projektu pt. „Ocena stanu różnorodności biologicznej w wybranych nadleśnictwach RDLP Krosno na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych - kontynuacja” – zadanie „Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego”.

   Konferencja naukowa, o charakterze sprawozdawczym w ramach projektu pt. „Ocena stanu różnorodności biologicznej w wybranych nadleśnictwach RDLP Krosno na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych - kontynuacja" – zadanie „Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego". Celem konferencji jest zaprezentowanie i podsumowanie dotychczasowych wyników prac badawczych oraz zainicjowanie dyskusji nad podejmowanymi – tytułowymi zagadnieniami.

   Badania w ramach projektu „Ocena stanu różnorodności biologicznej w wybranych nadleśnictwach RDLP Krosno na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych - kontynuacja" – zadanie „Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego" prowadzone są na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, w ramach Konsorcjum, utworzonego z m.in. Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym (lider) oraz Fundacji Hereditas z Warszawy i fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, przy współpracy z zespołem specjalistów spoza ww. instytucji. Jest to pierwszy tego typu projekt badawczy w Polsce, w sposób wielkoobszarowy, nowatorski i nowoczesny badający tereny zalesione na obszarze RDLP Krosno. Opiera się on głównie na analizie i weryfikacji danych, pochodzących z lotniczego skanowania laserowego – LiDAR. W trakcie prac interdyscyplinarny zespół naukowców dokonał rozpoznania i inwentaryzacji obiektów zabytkowych. Mowa tutaj m.in. o reliktach dawnego osadnictwa, związanych z istniejącymi (w wielu sytuacjach do II wojny światowej) zabudowaniami i obszarami prowadzenia gospodarki rolnej, czy w końcu o pozostałościach licznie występujących na ww. terenie fortyfikacji polowych.

   Warty podkreślenia jest fakt, że konferencja podsumowująca wyniki badań, dotyczy inicjatywy, która jest kontynuacją prac zainicjowanych na terenie Polski południowo-wschodniej (przede wszystkim województwo podkarpackie) w 2016 r., prac które są pierwszym tego typu przedsięwzięciem w historii archeologii polskiej, a zarazem w historii Lasów Państwowych. Inicjatywa obejmuje szerokopłaszczyznowe – wielkoobszarowe działania związane z rozpoznaniem, inwentaryzacją i ochroną dziedzictwa kulturowego, wpisując się w szereg działań wspierających system ochrony zabytków w Polsce. Na uwagę zasługuję fakt, że działania w znacznym swym zakresie sięgają po rozwiązania nieinwazyjne, w tym nowoczesne technologie i dane, a zarazem rzadko stosowane zasoby archiwalne. Dodatkowo, co warto podkreślić, inicjatywa jest wynikiem pracy interdyscyplinarnego zespołu specjalistów, z takich dyscyplin jak archeologia, historia, leśnictwo czy geomatyka.

KOMITET NAUKOWY:

prof. dr hab. Wojciech Grodzki

prof. dr hab. Jakub Lewicki

prof. UAM dr hab. Michał Pawleta

prof. UR dr hab. Andrzej Rozwałka

prof. IBL dr hab. Krzysztof Stereńczak

prof. KUL dr hab. Bogumił Szady

prof. UKSW dr hab. Rafał Zapłata

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Dariusz Bobak, Piotr Brewczyński, Kamil Grałek, Dominik Jagiełło, Ewa Kuciewicz, Sylwia Wajda, Rafał Zapłata, Aneta Zawadzka.

Adres korespondencyjny ws. organizacyjnych:  krosno@fundacja-hereditas.pl

_____________________________________________________________________________

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY KONFERENCJI

 

REJESTRACJA / POCZESTUNEK KAWOWY

8:30-9:00

SESJA OTWIERAJĄCA KONFERENCJĘ

Powitanie Gości – Jego magnificencja Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego – prof. dr hab. Sylwester Czopek

Głos wprowadzający przedstawicieli DGLP w Warszawie

Głos wprowadzający – przedstawiciel Dyrekcja Instytutu Badawczego Leśnictwa – prof. IBL dr hab. Krzysztof Stereńczak oraz kierownik projektu prof. dr hab. Wojciech Grodzki (Instytut Badawczy Leśnictwa)

Głos wprowadzający przedstawicieli RDLP w Krośnie - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie

Głos wprowadzający – Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego (IA UR), Fundacji Hereditas (FH) oraz Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego (FROA)

Cele i zakres powszechnej inwentaryzacji gatunków roślin, zwierząt i innych organizmów oraz parametryzacji wybranych cech biotopów na terenie trzeciego zgrupowania nadleśnictw - dr inż. Piotr Brewczyński.

Wprowadzenie do zadania „Inwentaryzacja  dziedzictwa kulturowego" i projektu „Ocena stanu różnorodności biologicznej w wybranych nadleśnictwach RDLP Krosno na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych - kontynuacja"prof. UKSW dr hab. Rafał Zapłata (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), prof. IBL dr hab. Krzysztof Stereńczak (Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym)

I SESJA REFERATOWA

Zasoby ISOK – ALS – ocena pod kątem rozpoznawania dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka pracy z danymi ALS-ISOK  - Krzysztof Stereńczak, Piotr Rysiak, Rafał Zapłata

Dziedzictwo kulturowe i LiDAR- wybrane obszary RDLP w Krośnie  – Rafał Zapłata, Sylwia Wajda, Mateusz Zawadzki, Paulina Owczarek

Kartografia historyczna w badaniach dziedzictwa kulturowego na wybranych obszarach RDLP w Krośnie Mateusz Zawadzki, Karolina Pomorska (BULiGL / Oddział w Lublinie)

Kontekst historyczny inwentaryzacji dziedzictwa archeologicznegoAnna Wilk

Archiwalne zdjęcia lotnicze – potencjał i możliwości w badaniach dziedzictwa kulturowego na wybranych obszarach RDLP w KrośnieSebastian Różycki, Mateusz Zawadzki, Rafał Zapłata

Skanowanie laserowe w identyfikacji i dokumentacji dziedzictwa kulturowego. Poza ISOK – LiDAR o wysokiej gęstości  – Rafał Zapłata, Jacek Krawiec, Klaudia Gergont, Dariusz Fryc, Grzegorz Kuśmierz

PRZERWA KAWOWA

II SESJA REFERATOWA

Wyniki weryfikacji powierzchniowej obiektów archeologicznych na wybranych obszarach RDLP w Krośnie – sezon 2018 – Dariusz Bobak, Marcin Burghardt, Paweł Kocańda, Ewelina Ocadryga-Tokarczyk, Zuzanna Opielowska-Nowak, Wojciech Poradyło, Tomasz Tokarczyk / Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 

Prospekcja geofizyczna na wybranych obszarach RDLP w Krośnie – sezon 2018Michał Pisz

Zestawienie wyników badań w ramach zadania „Inwentaryzacja  dziedzictwa kulturowego" prowadzonych w okresie 2017-2018. Stan rozpoznania zasobów kulturowych przed i po badaniach 2017-2018 – zespół IBL / FH / FROA

Antropogeniczna przeszłość obszaru a bieżąca sytuacja – lasy gospodarcze, tereny porolne i nie tylko. Od lasów gospodarczych po obszary chronione. Krzysztof Stereńczak, Rafał Zapłata, Sylwia Wajda

PRZERWA OBIADOWA

III SESJA REFERATOWA

Stanowiska wielkoobszarowe – dawne osadnictwo historyczne jako dziedzictwo archeologiczne – wyzwania, problemy i dobre praktyki. Od historii do archeologii historycznej – zespół FH / FROA

Pozostałości konfliktów zbrojnych – szczególne dziedzictwo na terenach leśnych. Przykład wraku samolotu na terenie Nadleśnictwa LubaczówPrzemysław Chorążykiewicz, Mateusz Zawadzki, Sylwia Wajda, Rafał Zapłata, Michał Pisz

Promować dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze obszarów zalesionych. Dobra kultury i środowiska na terenach leśnych – wspólne wyzwania, wspólna ochrona, wspólna ekspozycjaSylwia Wajda, Aneta Zawadzka, Anna Wilk, Rafał Zapłata

DYSKUSJA I ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

WYDARZENIE TOWARZYSZACE KONFERENCJI - WYSTAWA FOTOGRAFICZNA ORAZ PREZENTACJE POSTAROWE – Ewa Kuciewicz oraz zespół IBL / FH / FROA

 

Szczegóły

  • Miejsce: Uniwersytet Rzeszowski, Budynek A0, ul. Pigonia 1, Aula Kula
  • Termin: 30 listopad 2018 08:00 - 30 listopad 2018 16:00
  • Opiekun wydarzenia: dr hab. Rafał Zapłata, prof. UKSW
  • e-mail: krosno@fundacja-hereditas.pl
Zarejestruj się

Szczegółowe informacje

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 26.11.2018 r.

Zgłoszenia można dokonywać mailowo na adres: krosno@fundacja-hereditas.pl (w tytule ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - SŁUCHACZ) bądź poprzez elektroniczny formularz.

Organizatorzy konferencji nie zwracają kosztów przejazdu oraz pobytu.

Materiały do pobrania