IBL
Konferencja pt. „Aktualne problemy ochrony lasu – 2018 rok"

30
paź
2018

W dniach 16-18 października 2018 r. w Pałacu Brunów na terenie Nadl. Lwówek Śląski odbyła się konferencja pt. „AKTUALNE PROBLEMY OCHRONY LASU – 2018 R.” zorganizowana przez Zakład Ochrony Lasu IBL we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych we Wrocławiu, Zespołem Ochrony Lasu we Wrocławiu oraz nadleśnictwami Lwówek Śląski i Złotoryja.

   Konferencję patronatem objęli:

MAŁGORZATA JOANNA GOLIŃSKA – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Konserwator Przyrody

ANDRZEJ KONIECZNY – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

JACEK HILSZCZAŃSKI – Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa

   Tegoroczna konferencja stanowiła kontynuację wieloletniej tradycji spotkań nauki i praktyki leśnej, w trakcie której omawiane były bieżące zagadnienia dotyczące ochrony lasu przed owadami, grzybami patogenicznymi oraz zwierzyną. W spotkaniu udział wzięło ponad 130 osób, w tym przedstawiciele:

  • Wydziału Ochrony Lasu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (DGLP) i Zespołów Ochrony Lasu,
  • Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) i nadleśnictw
  • Uniwersytetów Przyrodniczych w Lublinie i we Wrocławiu, oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Instytutu Chemii Fizycznej PAN oraz Zakładu Doświadczalnego Chemipan,
  • Babiogórskiego i Kampinowskiego PN,
  • firm Arysta life Science, Towarzystwa Chemicznego DANMAR, Geosystem, TIM Andrzej Barczyk oraz WENA Kochańska-Dubas Jolanta.

          W pierwszym dniu uczestników konferencji powitał Arkadiusz Wojciechowicz – zastępca dyrektora RDLP we Wrocławiu. Następnie Wojciech Mazur – naczelnik Wydziału Ochrony Lasu RDLP we Wrocławiu zaprezentował najważniejsze zagadnienia dotyczące gospodarki leśnej, a zwłaszcza ochrony lasu na terenie Dolnego Śląska. W dalszej kolejności Jarosław Góral – Kierownik Zespołu Ochrony Lasu we Wrocławiu omówił rozwój gradacji szkodników wtórnych na terenie RDLP we Wrocławiu w latach 2015-2018. Natomiast Aldona Perlińska – Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu w DGLP przedstawiła najważniejsze problemy ochrony lasu na poziomie krajowym. Szczególną uwagę zwróciła na zamieranie drzewostanów sosnowych oraz liściastych wskutek suszy pogłębiającej się od 2015 r. i wynikających z tego problemów ze szkodnikami wtórnymi i grzybami patogenicznymi. Ponadto Pani Naczelnik podkresliła wagę problematyki odnowienia terenów poklęskowych, gdzie można spodziewać się m. in. wzmozonego występowania szkodników upraw, a także na zwiększające się prawdopodobieństwo pojawu w naszym kraju nowych gatunków owadów i grzybów typowych dla obszarów o wyższych temperaturach powietrza. Ich występowanie wynikające z ocieplania się klimatu może mieć w Polsce charakter inwazyjny, stąd niezbędne jest prowadzenie ciągłego monitoringu występowania tych organizmów.

Moderatorem pierwszej sesji był prof. dr hab. Jacek Hilszczański – dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa

Arkadiusz Wojciechowicz w trakcie powitania uczestników konferencji

Jarosław Góral prezentuje informacje dotyczące rozwoju gradacji szkodników wtórnych na terenie RDLP we Wrocławiu

   Kolejne referaty zostały pogrupowane w sesje tematyczne. Pierwsza z nich dotyczyła zmian w stanie zdrowotnym drzewostanów w ostatnim 30-leciu, zamierania drzewostanów sosnowych wskutek suszy na terenie Polski południowej oraz zamierania zaatakowanej przez owady kambiofagiczne sosny limby Pinus cembra w Tatrzańskim Parku Narodowym. W drugiej sesji przedstawiono trzy referaty dotyczące zastosowań teledetekcji do diagnostyki stanu lasu, a zwłaszcza do monitorowania szkód powodowanych przez kornika ostrozębnego Ips acuminatus i kornika drukarza Ips typographus oraz chorób lasu. Zwrócona została również uwaga na problematykę ochrony plantacji modrzewiowych przed szkodnikami nasion i szyszek. Tematyka trzeciej sesji oscylowała wokół nowych metod ochrony lasu obejmujących m. in. mozliwości wykorzystania (1) peptydomimetyków jako bioinsektycydów, (2) atraktantów i feromonów do monitorowania liczebności populacji barczatki sosnówki Dendrolimus pini i kornika ostrozębnego oraz (3) nowych insektycydów do ochrony upraw leśnych przed pędrakami i dojrzałych drzewostanów przed owadami liściożernymi. Czwartą sesję wypełniły referaty dotyczące integrowanej ochrony upraw sosnowych przed owadami i patogenami grzybowymi. Natomiast w trakcie piątej sesji wygłoszono referaty z zakresu bioróżnorodności ekosystemów leśnych. Poruszały one tematykę zdrowotności roślin rzadkich i chronionych, roli martwego drewna w kształtowaniu się właściwości fizycznych i chemicznych gleb leśnych, różnorodności chrząszczy z rodziny biegaczowatych Carabidae na obszarze Podkarpacia, interakcji rude mrówki leśne – drzewa w Puszczy Białowieskiej, a także zespołów szkodników wtórnych zasiedlających biogrupy sosnowe pozostawione na zrębach. W ostatnim referacie przedstawione zostały wyniki analiz korzeni sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym pochodzących z kilkuletnich upraw.

Uczestnicy konferencji w trakcie obrad

   Część terenowa konferencji została zorganizowana tak, aby uczestnicy mogli zapoznać się z aktualnymi problemami ochrony lasu na terenach nadleśnictw Lwówek Śląski oraz Złotoryja, a także chociaż w niewielkim zakresie podziwiać piękno Dolnego Śląska. Szczególne zainteresowanie wzbudziły wyniki eksperymentu w drugim z wymienionych nadleśnictw, który dotyczył indywidualnej ochrony jodły.

Prezentacja eksperymentu dotyczącego indywidualnej ochrony jodły na terenie Nadl. Złotoryja

   W ramach promocji Regionu uczestnicy konferencji zwiedzili Lubomierz oraz zamek Grodziec, a także podziwiali krajobrazy z Ostrzycy Proboszczowickiej – najwyższego szczytu (501 m n.p.m.) pochodzenia wulkanicznego na Pogórzu Kaczawskim. A skoro byliśmy w „Krainie wygasłych wulkanów" to nie sposób było pominąć Centrum Nauki o Ziemi – Sudecką Zagrodę Edukacyjną w Dobkowie, w której poznaliśmy wulkaniczną przeszłość tego regionu.

Przed Urzędem Gminy i Miasta w Lubomierzu. Towarzyszą nam postacie Kargula i Pawlaka – bohaterów filmu „Sami swoi"

W drodze na Ostrzycę Proboszczowicką

Wspólne zdjęcie pamiątkowe

   Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za udział w konferencji, przedstawione referaty i postery oraz za dyskusję.

 

Tekst opracowała dr hab. Iwona Skrzecz

Autor zdjęć: Marcin Ostasiewicz


 

 

TAGI: zol ochrona lasu ibl konferencja naukowa


Więcej Informacji

POLSCAN - I Krajowe Forum Użytkowników LIDAR

Forum POLSCAN, które odbyło się w dniach 22-23 października 2019 r. w Sękocinie Starym, to jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych stworzeniu trwałego, ogólnopolskiego FORUM wymiany informacji i praktycznych wdrożeń pomiędzy sektorami użytkowników końcowych, naukowcami oraz firmami oferującymi ich pozyskiwanie czy metody przetworzenia....więcej »

Awanse naukowe pracowników IBL październik 2019

Podczas 20. posiedzenia Rady Naukowej IBL (24 października 2019 r.) odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Radosława Gawrysia pt. „Zmiany struktury fitocenozy lasów łęgowych w dolinach rzecznych zasiedlonych przez bobry (Castor fiber L.)”....więcej »

Instytut Badawczy Leśnictwa na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM po raz trzeci

Hasłem przewodnim tegorocznych XXXI Targów POL-ECO SYSTEM było: „Zrównoważona gospodarka odpadami – dla ludzi, zdrowia i środowiska”....więcej »

Perspektywy hodowli jesionu wyniosłego w Polsce - potrzeba nowych badań

25 września br. w Sękocinie Starym odbyło się seminarium otwarte IBL w ramach Sekcji Chorób Roślin Drzewiastych Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego pt. „Perspektywy hodowli jesionu wyniosłego w Polsce - potrzeba nowych badań”....więcej »