Leśne Centrum Informacji

 

 

 

 

 

Leśne Centrum Informacji - platforma informacyjna monitoringu środowiska przyrodniczego

Okres realizacji

01.09.2010 - 30.04.2014

Koordynator / Komórka wiodąca

Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi IBL

Zobacz stronę projektu

Opis projektu

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie 2.3.1. Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie 2.3.2. Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej, Poddziałanie 2.3.3. Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych,

w okresie 01.09.2010 - 30.04.2014r.

W ramach projektu LCI doprowadzono do:

 • zaprojektowania i zbudowania dedykowanego Systemu umożliwiającego gromadzenie, zabezpieczenie i udostępnienie wyników prac badawczych IBL różnym grupom odbiorców;
 • stworzenia narzędzi do konsolidacji, standaryzacji i integracja rozproszonych naukowych baz danych IBL (w ramach realizowanego Projektu zinwentaryzowano, zintegrowano, zmigrowano, zabezpieczono i udostępniono w Systemie LCI 49 naukowych baz danych);
 • zabezpieczenia i udostępnienia części zgromadzonych w IBL zasobów danych;
 • dostarczenia pracownikom IBL zaawansowanych narzędzi analitycznych, wspierających badania naukowe;
 • dostosowania struktury IT IBL do nowoczesnych standardów;
 • dostarczenia nowoczesnych narzędzi do zarządzania projektami i prowadzeniem biura projektu,
 • podniesienia (poprzez cykl szkoleń) kompetencji pracowników IBL z zakresu obsługi nowoczesnych narzędzi informatycznych;
 • zdobycia przez Instytut doświadczenia w zakresie realizacji dużych projektów współfinansowanych z UE.

W ramach projektu dostarczono do dyspozycji pracowników naukowych Instytutu Badawczego Leśnictwa, ponad 80 licencji różnego typu oprogramowania analitycznego.
Pozyskanie nowoczesnych narzędzi informatycznych umożliwia naukowcom zbieranie danych, prezentowanie wyników i prowadzenie zaawansowanych analiz, w tym:

 • przestrzennych z wykorzystaniem pełnego pakietu oprogramowania z rodziny ArcGIS;
 • statystycznych za pomocą narzędzi Statistica i kreatorów statystycznych;
 • wielowymiarowych, pochodzących z różnych źródeł danych wykorzystując Hurtownie Danych;
 • laboratoryjnych z wykorzystaniem narzędzi ProLab, Win Dendro, Conecco, Nicon i innych;
 • danych teledetekcyjnych z pomiarów laserowych przy pomocy tScan, pakietu TerraSolid;
 • modelowania danych – Enterprise Architect, Cad;
 • na urządzaniach przenośnych: ArcMap, TMap, kolektory IBL;
 • i wiele innych.

Dostęp do wiedzy zgromadzonej w LCI jest możliwy również  poprzez stworzony podczas realizacji projektu: nowoczesny portal www IBL, Portal Mapowy, Geoportal, E-learning oraz Portal wewnętrzny z Centralnym Repozytorium Danych.

 

 

Cele projektu

Stworzenie kompleksowej platformy informatycznej służącej do składowania, przetwarzania, udostępniania i analiz danych oraz wyników prac badawczych z Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Charakterystyka projektu

Leśne Centrum Informacji to projekt innowacyjny, umożliwił IBL nowoczesny rozwój badawczy,  w Instytucie Badawczym Leśnictwa od blisko 85 lat gromadzone są różne zasoby informacyjne, wyniki wieloletnich prac analitycznych oraz obserwacji badawczych, bazy danych. Unikatowe w skali europejskiej zbiory są jednym z cenniejszych zasobów Instytutu, najstarsze dane, o charakterze ciągłym, pochodzą z XIX wieku. Wiele zasobów dotyczy obszaru leśnego całej Polski.


W Leśnym Centrum Informacji każdy użytkownik może bez ograniczeń przeglądać informacje o zgromadzonych zbiorach. Informacja ta, w formie metadanych, dostępna jest bezpośrednio z poziomu  wyszukiwarki strony www IBL, zaraz po tym jak naukowiec wprowadzi pierwsze informacje o swoich badaniach do Systemu.
Dostęp do danych, z badań zakończonych, możliwy jest dla wszystkich pracowników Instytutu bez ograniczeń, oraz po złożeniu wniosku, również dla innych zainteresowanych Odbiorców, dostęp możliwy z każdego miejsca w Instytucie Badawczym Leśnictwa.

Zakres uczestnictwa IBL

W pracach nad stworzeniem Systemu LCI w Instytucie Badawczym Leśnictwa pracowało blisko 118 pracowników Instytutu, w tym 84 pracowników naukowych.

Wykonawcy projektu

Ścisły Zespół Wykonawczy LCI tworzyli:

Lp.

Imię i nazwisko

Charakter udziału w realizacji tematu

1.

Damian Korzybski

Kierownik projektu

2.

Ryszard Szczygieł

Wykonawca, Przewodniczący Komitetu Sterującego

3.

Ryszard Henicz

Wykonawca

4.

Dorota Grygoruk

Wykonawca

5.

Małgorzata Brzozowska

Wykonawca

6.

Marta Piwowarska

Wykonawca

7.

Anna Zawadzka

Wykonawca

8.

Maja Winnicka

Wykonawca

9.

Katarzyna Kreft

Wykonawca

10.

Marcin Mionskowski

Wykonawca

11.

Tomasz Jabłoński

Wykonawca

12.

Paweł Piwowarski

Wykonawca

13.

Jerzy Samojlik

Wykonawca

14.

Piotr Markiewicz

Wykonawca

15.

Miłosz Mielcarek

Wykonawca

16.

Jakub Lenart

Wykonawca

17.

Wojciech Duda

Wykonawca

18.

Andżelika Kruszewska

Wykonawca

19.

Karina Danielewicz

Wykonawca

20.

Iwona Królikowska

Wykonawca

21.

Katarzyna Kłos

Wykonawca

22.

Izabela Krzyżanowska

Wykonawca

23.

Wanda Marciszewska

Wykonawca

24.

Emilia Pękacka

Wykonawca

25.

Monika Wojewoda

Wykonawca

 

Partnerzy