Opracowanie: Artur Sawicki Zakład Informacji Naukowej
IBL
Nagrody resortowe Ministra Środowiska 2008

16
cze
2008

W dniu 16 czerwca 2008 r. minister środowiska prof. Maciej Nowicki wręczył doroczne nagrody resortowe za osiągnięcia naukowo-badawcze w dziedzinie ochrony, kształtowania i użytkowania środowiska oraz jego zasobów.

   Nagrody przyznawane są za wybitne osiągnięcia, mające cechy nowości i nowoczesności, wyróżniające się efektami naukowymi, gospodarczymi i społecznymi, a warunkiem zakwalifikowania prac jest ich wdrożenie. Ponadto można je również otrzymać za całokształt działalności w dziedzinie ochrony środowiska, gospodarki wodnej, geologii, leśnictwa i ochrony przyrody, edukacji ekologicznej oraz za popularyzację tematyki ochrony środowiska. Nagrody są przyznawane w dwóch kategoriach: indywidualne za całokształt działalności naukowo-badawczej oraz nagrody zespołowe za konkretne, wdrożone w praktyce osiągnięcia. Laureaci w obu kategoriach otrzymują dyplomy oraz nagrody pieniężne.

    Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 26 wniosków. Nadesłane prace dotyczyły takich dziedzin, jak: ochrona jakości powietrza, gospodarka wodna, ochrona wód, geoekologia, geologia, leśnictwo, edukacja ekologiczna i promocja zagadnień ekologicznych, instrumenty zrównoważonego rozwoju, gospodarka i zarządzanie zasobami środowiska. W kategorii nagród indywidualnych zgłoszono 5 wniosków.

    W tym roku jury przyznało 3 nagrody indywidualne i 3 nagrody zespołowe. W gronie laureatów znaleźli się przedstawiciele nauk leśnych – naukowcy z Instytutu Badawczego Leśnictwa.

    Wśród naukowców wyróżnionych nagrodą indywidualną znalazł się przedstawiciel nauk leśnych – prof. dr hab. Andrzej Klocek, od 1990 r. dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa. W dorobku Profesora Andrzeja Klocka znajduje się niemal 200 publikacji, dotyczących przede wszystkim systemów struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania gospodarstwa leśnego, przedsięwzięć inwestycyjnych w gospodarstwie leśnym, regulacji użytkowania i przebudowy drzewostanów, a także prac poświęconych zarządzaniu gospodarstwem leśnym w różnych krajach europejskich, m.in. w Austrii, Finlandii, Niemczech i Szwecji.

    Nagrody zespołowe otrzymały trzy grupy badaczy, w tym zespół naukowców pracujących pod kierownictwem prof. dr. hab. Andrzeja Kolka z Zakładu Ochrony Lasu IBL. W skład zespołu, który opracował i wdrożył nową technologię ochrony ekosystemów leśnych przed brudnicą mniszką (Lymantria monacha L.), wchodzą także: dr Lidia Sukovata (IBL), dr inż. Tomasz Jabłoński (IBL) i dr inż. Marek Cieślak (ZD Chemipan).

Laureaci nagrody Ministra za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze w kategorii zespołowej (fot. Eugeniusz Pudlis, CILP)

    Nowatorska technologia ograniczania liczebności brudnicy mniszki - jednego z najważniejszych szkodników polskich lasów - oparta jest na wykorzystaniu feromonu płciowego, który  powoduje zakłócenia komunikacji między samcami i samicami motyli w okresie rójki, który jednocześnie w żaden sposób nie wpływa na inne elementy ekosystemów. Feromon można zaliczyć do najbardziej selektywnych i bezpiecznych dla środowiska środków ochrony lasu.

    Podsumowując tegoroczną edycję Konkursu prof. Maciej Nowicki podkreślił, że służy on podnoszeniu prestiżu ludzi nauki, ludzi o dużej wiedzy, i cieszy się z tego, bo nauka w Polsce i poza nią wciąż nie jest dostatecznie doceniana. Profesor ma nadzieję, że konkurs ten w jakimś stopniu zmieni te oceny.

TAGI: archiwum aktualnosci


Więcej Informacji

Przywracanie przyrody do naszego życia

Stanowisko Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk w sprawie Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 „Przywracanie przyrody do naszego życia”...więcej »

Powołanie przez Prezydenta RP Narodowej Rady Rozwoju

30 czerwca 2021 r. odbyło się powołanie oraz inauguracyjne posiedzenie Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Prezydent Andrzej Duda do Rady powołał Dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa prof. dr. hab. Jacka Hilszczańskiego oraz dwóch członków Rady Naukowej IBL: prof. dr. hab. Janusza Sowę i prof. dr. hab. Bogdana Brzezieckiego....więcej »

Awanse naukowe pracowników IBL maj 2021

20 maja 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa nadała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne dr. inż. Marcinowi Kliszowi....więcej »

Pada czy nie pada, PPOŻ ściółkę bada

Wiosenna pogoda dopiero od kilku dni zaczęła traktować nas łaskawiej i wraz ze zwiększoną ilością promieni słonecznych niestety przybyło od razu pożarów lasu....więcej »