IBL
prof. dr hab. Simona Kossak

15
mar
2007

Po ciężkiej chorobie 15 marca 2007 roku zmarła prof. dr hab. Simona Kossak, Kierownik Zakładu Lasów Naturalnych Instytutu Badawczego Leśnictwa w Białowieży.

Simona Kossak

Prof. dr hab. Simona Gabriela Kossak, używająca jednego imienia - Simona, urodziła się dnia 30 maja 1943 r. w Krakowie. Studia wyższe odbyła w latach 1965-1970 na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i uzyskała tytuł magistra biologii. Stopień naukowy doktora nauk leśnych nadała jej w 1980 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa w Warszawie na podstawie rozprawy doktorskiej pt: "Badania nad sytuacją troficzną sarn na siedlisku boru mieszanego świeżego w Puszczy Białowieskiej". W 1991 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa nadała jej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk leśnych na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.: "Środowiskowe i wewnątrzgatunkowe uwarunkowania zachowań pokarmowych sarn (Capreolus capreolus L.) w środowisku leśnym". Obie prace zostały wyróżnione przez Radę Naukową. W 2000 r. otrzymała tytuł naukowy profesora nauk leśnych.

Simona Kossak po ukończeniu studiów w 1970 r., pracowała w Zakładzie Badania Ssaków PAN w Białowieży na stanowisku asystenta (1971-1974) i starszego asystenta (1974). Od 1975 r. do dziś była zatrudniona w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Zakładzie Lasów Naturalnych (dawniej Ochrony Przyrody) w Białowieży; w latach 1975-1980 na stanowisku asystenta, w latach 1980-1993 - na stanowisku adiunkta, w latach 1993-1997 - docenta, a od 1997 r. - profesora. Od 2002 r. była zatrudniona na stanowisku profesora na Zamiejscowym Wydziale Zarządzania Środowiskiem Politechniki Białostockiej w Hajnówce, gdzie była wykładowcą przedmiotu "ekologia". Dnia 1 stycznia 2003 r. została powołana na stanowisko kierownika Zakładu Lasów Naturalnych IBL w Białowieży.

Dorobek twórczy prof. dr hab. Simony Kossak obejmuje ogółem ponad 140 oryginalnych opracowań naukowych, artykułów pop.-naukowych, niepublikowanych dokumentacji naukowych oraz 3 książki ("Opowiadania o ziołach i zwierzętach". "Wilk -morderca zwierząt gospodarskich?"', "Saga Puszczy Białowieskiej"). Jej działalność naukowa ma charakter interdyscyplinarny zawiera, bowiem wiele nurtów współczesnych badań przyrodniczych związany z ochroną przyrody. Na szczególną uwagę zasługują prace z zakresu ekologii behawioralnej ssaków łownych i chronionych bytujących w środowisku leśnym. Jej główne zainteresowania i osiągnięcia naukowe dotyczą:

  • ekologicznych relacji między zespołem ssaków roślinożernych i drapieżnych bytujących na wspólnym terenie;
  • preferencji siedliskowych ssaków łownych i chronionych;
  • ochrony gatunków rzadkich i środowiska ich bytowania;
  • ograniczania szkód w lasach powodowanych przez zwierzynę;
  • metodycznych podstaw inwentaryzowania oraz monitorowania stanu populacji ssaków łownych i chronionych;
  • wypracowywania i wdrażania do praktyki ekologicznych podstaw gospodarowania łowieckiego.

Na podkreślenie zasługuje niezwykła aktywność informacyjno-edukacyjna oraz dydaktyczna prof. dr hab. Simony Kossak. W szeregu czasopism kulturalno - oświatowych i przyrodniczo-leśnych regularnie zamieszcza artykuły popularyzujące wyniki badań oraz problemy szeroko rozumianej ochrony przyrody.

Do tego dorobku należy dodać częste spotkania z młodzieżą szkolną i akademicką oraz z mieszkańcami Białostocczyzny, jak również codzienne (od 2001 r.) audycje w Radio Białystok poświęcone popularyzowaniu wiedzy przyrodniczej, cykliczne i okazjonalne wystąpienia telewizyjne oraz autorskie filmy przyrodnicze prezentowane na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach oraz w trakcie autorskich spotkań. Filmy te są nieodpłatnie przekazywane przez autorkę młodzieżowym ośrodkom edukacji ekologicznej, domom opieki społecznej i osobom prywatnym.

W latach 1992-1995 Simona Kossak samodzielnie prowadziła Biuro MaB programu UNESCO pracując na rzecz spopularyzowania potrzeby ochrony bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej. Brała czynny udział w szkoleniach z udziałem pracowników lasów państwowych, parków narodowych i pozarządowych organizacji ekologicznych. Była członkiem Polskiego Towarzystwa Ekologicznego. Uczestniczyła w pracach pierwszej kadencji Rady Naukowo-Społecznej LKP "Puszcza Białowieska", była też członkiem Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody. Od 1991 r. była członkiem Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa. Od 1999 r. była redaktorem naczelnym Wydawnictw Instytutu Badawczego Leśnictwa. Od 2000 r. była członkiem Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Białymstoku. W uznaniu zasług na polu nauki i popularyzowania ochrony przyrody, prof. dr hab. Simona Kossak w 1997 r. otrzymała Złotą Odznakę, a w październiku 2000 r. została uhonorowana - Złotym Krzyżem Zasługi.

Prof. dr hab. S. Kossak od 1 stycznia 2003 r. pełniła obowiązki kierownika Zakładu Lasów Naturalnych Instytutu Badawczego Leśnictwa w Białowieży


Więcej Informacji

Ruszyła rejestracja uczestników na konferencję Środowisko Informacji 2021!

Już 25 listopada br. rozpocznie się jedno z największych w Polsce spotkań specjalistów zajmujących się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i aktywnym udostępnianiem informacji i danych cyfrowych o środowisku i jego ochronie....więcej »

Seminarium wyjazdowe Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych

Punktualnie o godzinie 9.00 na leśnej polanie w miejscowości Truskaw, 7. października 2021 r. rozpoczęło się pierwsze w historii Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych – seminarium wyjazdowe....więcej »

120 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego w Katowicach

W dniach 9-11 września 2021 r. w Katowicach odbył się 120 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego, któremu towarzyszyły sesje naukowe: „Sylwan - dwa wieki historii leśnego czasopisma naukowego” oraz „Wyzwania dla gospodarki leśnej w warunkach globalnych zmian w środowisku”....więcej »

Przywracanie przyrody do naszego życia

Stanowisko Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk w sprawie Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 „Przywracanie przyrody do naszego życia”...więcej »