IBL
Przedświąteczne spotkanie pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa

22
gru
2017

20 grudnia 2017 r. w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym Instytutu odbyło się walne zebranie pracowników IBL.

Uczestnicy Walnego zebrania Pracowników Instytutu

   W pierwszej części spotkania dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa dr hab. Janusz Czerepko omówił sytuację finansową IBL oraz przedstawił zrealizowane inwestycje, remonty oraz modernizację infrastruktury IBL. Na podstawie szacunkowych danych można wnioskować, że za 2017 r. Instytut uzyska dodatni wynik finansowy.

Kierownictwo Instytutu Badawczego Leśnictwa: dr hab. Janusz Czerepko – dyrektor IBL, prof. dr hab. Jacek Hilszczański – zastępca dyrektora IBL ds. naukowo-badawczych, mgr Beata Rokicka-Siwek – główna księgowa IBL i dr inż. Piotr Gołos - zastępca dyrektora IBL ds. ekonomicznych

   Efektem zaangażowania pracowników naukowych w realizację tematów badawczych jest również dodatni bilans roboczodni w skali Instytutu. Ponadto jest to kolejny rok, w którym obserwuje się wzrost liczby pracowników komórek administracyjno-ekonomicznych i obsługowych angażujących się w prace merytoryczne w projektach badawczych. Największa część przychodów działalności naukowej IBL związana jest z realizacją usług badawczych na potrzeby Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, stanowią one 68% przychodów ogółem. Szeroki zakres zadań związanych z realizacją różnorodnych tematów badawczych sprawił, że zatrudnienie w Instytucie na koniec 2017 r. kształtuje się na poziomie 239 osób. Nadal najliczniejszą grupą w strukturze zatrudnienia są pracownicy inżynieryjno-techniczni w komórkach naukowych (80 – 34%), którzy wraz z pracownikami na stanowiskach naukowych (104-43%) stanowią 77% ogółu zatrudnionych w IBL.

Stoisko promocyjne  Programu LIFE+ ForBioSensing PL „Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych"

   Dyrektor podkreślił duże zaangażowanie pracowników IBL nie tylko w działalność naukową w różnych gremiach krajowych i międzynarodowych, ale również w społeczną. W bieżącym roku wyróżniono m.in.:

 • Srebrnym Krzyżem Zasługi za pracę społeczną i honorowe krwiodawstwo mgr. inż. Artura Sawickiego oraz Brązowym Krzyżem Zasługi Rafała Mitlejnera;
 • "Doroczną Nagrodą Lasów Państwowych im. Dyrektora Adama Loreta" dr. inż. Wojciecha Gila;
 • Medalem im. Jana Teodora Hausbrandta Instytutu Badawczego Leśnictwa za zasługi dla rozwoju nauk leśnych prof. dr. hab. Tytusa Karlikowskiego;
 • Nagrodą im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego prof. dr. hab. Jacka Hilszczańskiego. Wręczenie Nagrody nastąpi w lutym 2018 roku w sali obrad plenarnych Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

Prof. dr hab. Tytus Karlikowski został w 2017 r. laureatem Medalu im. Jana Teodora Hausbrandta Instytutu Badawczego Leśnictwa za zasługi dla rozwoju nauk leśnych

   W 2017 r. kontynuowano w Instytucie cykl szkoleń dla pracowników, wśród których największą popularnością cieszyło się szkolenie pt: „Techniki radzenia sobie ze stresem", „Obsługa oprogramowania QGIS" oraz bardzo praktyczne i pożyteczne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

   W dalszej części spotkania Dyrektor przypomniał o najważniejszych wydarzeniach oraz osiągnięciach pracowników Instytutu w mijającym roku, zwracając szczególną uwagę na dorobek naukowy pracowników. Jednocześnie Dyrektor przypomniał, że ciągle aktualnym, głównym celem kierownictwa IBL jest stworzenie warunków dla dalszej poprawa wskaźników charakteryzujących osiągnięcia naukowe pracowników. Miało to miejsce w latach 2014-2016, kiedy to dzięki zaangażowaniu pracowników naukowych liczba publikacji przypadająca na jednego pracownika naukowego/rok kształtowała się w granicach od 0,88 do 1,37.

   Osiągnięcie wymienionego poziomu stało się możliwe dzięki ponad przeciętnej aktywności pracowników naukowych IBL publikujących zarówno w czasopismach z listy A jak i B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Największą liczbę punktów za publikacje w czasopismach z listy A za lata 2013-2016 uzyskała dr hab. Iwona Skrzecz (250 pkt), następnie dr hab. Wojciech Grodzki i dr inż. Krzysztof Stereńczak (po 225 pkt) oraz prof. dr hab. Jerzy Gutowski (175 pkt). Natomiast z listy B: dr inż. Jakub Gryz (104 pkt), dr hab. Justyna Nowakowska (99 pkt) i dr inż. Marcin Klisz (73 pkt). W ujęciu łącznym (lista A i B MNiSW) za lata 2013-2016, według pierwszego autora IBL oraz za monografie i rozdziały w monografiach największą liczbę punktów uzyskali: dr hab. Wojciech Grodzki (307 pkt), dr hab. Iwona Skrzecz (287 pkt) i dr inż. Krzysztof Stereńczak (260 pkt).

Dr inż. Krzysztof Stereńczak z Zakłądu Zarządzania Zasobami Leśnymi, koordynator projektów REMBIOFOR i ForBioSensing

   W 2017 r. Instytut Badawczy Leśnictwa był organizatorem lub współorganizatorem 14 konferencji, w tym siedmiu międzynarodowych, które odbyły się w: Białowieży, Jastrzębiej Górze, Sękocinie Starym, Suchedniowie, Supraślu, Wałczu, Warszawie oraz 10 seminariów naukowych. W bieżącym roku w Instytucie realizowanych jest 170 projektów badawczych, w tym 47 z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, 7 z Ministerstwa Środowiska/Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska/Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 73 w ramach środków MNiSW, w tym na działalność statutową, 6 z funduszy UE i zleceniodawców zagranicznych, 1 z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz szereg opinii i ekspertyz. W 2017 r. realizowana była rekordowa liczba tematów badawczych – 170 (w 2014 r. – 147, 2015 r. – 166 i 2016 r. – 154).

   W bieżącym roku odbyło się 5 posiedzeń Rady Naukowej IBL, kadencji 2016-2020 i trzy posiedzenia kadencji 2017-2021. Najważniejsze uchwały i opinie tego organu opiniodawczo-doradczego dotyczyły:

 • Statutu IBL, w zakresie dostosowania do wymogów znowelizowanej ustawy o instytutach liczby członków RN IBL, kadencji 2017-2021;
 • Umowy partnerskiej pomiędzy instytutami resortu środowiska w sprawie powołania sieci naukowej pod nazwą „Narodowy Instytut Środowiska";
 • Regulaminu czasopisma „Leśne Prace Badawcze";
 • Nadania prof. dr. hab. Tytusowi Karlikowskiemu Medalu im. Jana Teodora Hausbrandta Instytutu Badawczego Leśnictwa za zasługi dla rozwoju nauk leśnych;
 • Zmiany w Regulaminie organizacyjnym, polegającej na rozwiązaniu Laboratorium Biologii Molekularnej;
 • Zalecanych form pracy doktorskiej (informacji dla doktorantów Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w IBL oraz doktorantów realizujących pracę doktorską w IBL);

   Ponadto Rada Naukowa IBL w tym roku nadała 1 osobie stopień doktora habilitowanego nauk leśnych, 3 osobom stopień doktora nauk leśnych, pozytywnie zaopiniowała 2 wnioski o przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego, wszczęła 7 przewodów doktorskich, przyznała 6 stypendiów habilitacyjnych oraz 4 stypendia doktorskie.

   W ramach Funduszu Stypendialnego IBL w 2017 r. odbyły się dwa nabory wniosków, w których przyznano 10 stypendiów (od początku istnienia Funduszu, czyli od 2014 roku, przyznano ich 26). W bieżącym roku Instytut gościł stypendystów z Ukrainy, Niemiec, Iranu, Serbii oraz Nepalu. Natomiast w przyszłym roku pracownicy IBL planują wyjazdy do Finlandii oraz Kanady.

Stypendysta dr Ravi Mohan Tivari z Nepalu był pod opieką Pani dr hab. Doroty Dobrowolskiej z Zakładu Ekologii Lasu (fot. Arch. R. MohanaTivari)

   W dniach 9-13 października 2017 r. pod hasłem „Lasy nasze wspólne dobro" odbyła się w Warszawie Wspólna Sesja Komitetu do spraw Lasów i Przemysłu Drzewnego EKG ONZ oraz Europejskiej Komisji do spraw Leśnictwa FAO LAS2017. Najważniejszym wydarzeniem było spotkanie ministrów odpowiedzialnych za lasy regionu paneuropejskiego, któremu towarzyszyły obchody IV Europejskiego Tygodnia Leśnego. IBL aktywnie uczestniczył w wydarzeniach LAS2017. W trakcie Sesji Instytut Badawczy Leśnictwa zorganizował side event pt. „Przyrodnicze i kulturowe dziedzictwo Puszczy Białowieskiej". Prof. dr. hab. Jacek Hilszczański, zastępca dyrektora IBL ds. naukowo-badawczych, przedstawił wyniki badań uzyskane w ramach projektu pt. „Ocena stanu różnorodności biologicznej w Puszczy Białowieskiej na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych" („The natural and cultural heritage of the Białowieża Forest"), który realizuje od blisko dwóch lat konsorcjum naukowe koordynowane przez IBL na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Instytut wraz z Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej był współorganizatorem wycieczki terenowej dla uczestników Sesji LAS2017 do Sękocina Starego.

Side event IBL pt. „Przyrodnicze i kulturowe dziedzictwo Puszczy Białowieskiej" podczas wspólnej Sesji Komitetu do spraw Lasów i Przemysłu Drzewnego EKG ONZ oraz Europejskiej Komisji do spraw Leśnictwa FAO LAS2017

   W dniach 6 i 7 września br. w IBL odbyło się spotkanie robocze międzynarodowej Akcji COST FP1406 „Pine pitch canker – strategies for management of Gibberella Circinata in greenhouses and forests (PINESTRENGTH)". Spotkanie dotyczyło rozpowszechniającej się w Europie nowej choroby tzw. raka sosny, powodowanego przez obcy, inwazyjny gatunek grzyba kwarantannowego Fusarium circinatum. W spotkaniu wzięło udział 45 naukowców (głównie fitopatologów, biologów i genetyków molekularnych) z różnych krajów Europy oraz Turcji i Izraela.

   W dniach 26-27 września br. w IBL gościła delegacja leśników, przedstawicieli chińskiej prowincji Guangdong. Delegacji przewodniczył Pan Meng Fan - zastępca dyrektora generalnego Administracji Leśnej prowincji Guangdong (Forestry Department of Guangdong Province - GDFD).

   W dniach 30 listopada – 2 grudnia br. w Rosji odbyło się III spotkanie polsko-rosyjskiej grupy roboczej ds. leśnictwa. Polska delegacja pod przewodnictwem dr. Jacka Krawczyka, dyrektora Departamentu Leśnictwa Ministerstwa Środowiska, udała się do Moskwy a następnie do Krasnojarska, by wziąć udział w trzydniowych warsztatach zorganizowanych przez stronę rosyjską. W skład delegacji weszli przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Biura Urządzania i Geodezji Leśnej, Departamentu Leśnictwa Ministerstwa Środowiska oraz Instytutu Badawczego Leśnictwa. Instytut Badawczy Leśnictwa reprezentował mgr inż. Bartłomiej Kołakowski.

Głos w dyskusji zabiera dr inż. Marek Jabłoński, kierownik Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi

   W kolejnej części wystąpienia dr hab. Janusz Czerepko - dyrektor Instytutu przedstawił podsumowanie kadencji 2014-2017. W tej części spotkania omówione zostały sprawy związane m.in. ze zmianami stanu majątkowego Instytutu, doposażeniem zakładów i laboratoriów, polityką kadrową i płacową, strukturą przychodów i kosztów. W ciągu czteroletniej kadencji (2014-2017) dyrektor IBL Janusz Czerepko wydał 45 zarządzeń i 27 aneksów, z których najważniejsze dotyczyły Regulaminów: organizacyjnego, Funduszu Stypendialnego, Biblioteki, kontroli wewnętrznej, pracy, Medalu IBL, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a także wewnętrznej polityki antymobbingowej, instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów, oceny dyrekcji i kierowników komórek naukowych i kierowników komórek administracyjnych oraz oceny pracowników naukowych i nienaukowych, czy też wprowadzenie nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

W 2017 roku w Sękocinie Starym otwarto Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze IBL

   W ciągu 4 lat odbyło się 26 tzw. szerokich kierownictw, coroczne spotkania wielkanocne, podsumowujące każdy rok walne zebrania pracowników, spotkania dyrekcji IBL z nowozatrudnionymi pracownikami oraz z „młodą" kadrą Instytutu. W latach 2014-2017 dyrekcja Instytutu Badawczego Leśnictwa podpisała wiele porozumień i umów o wzajemnej współpracy, które dotyczyły m.in.

 • wspólnej organizacji i prowadzenia studiów podyplomowych ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej;
 • świadczenia pomocy dydaktycznej pracowników IBL na rzecz uczelni wyższych;
 • porozumienia o współpracy naukowo-badawczej z Uniwersytetem Wrocławskim;
 • porozumienie o współpracy z Akademią Sztuki Wojennej;
 • porozumienia o współpracy pięciu instytutów resortu środowiska;
 • porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie i Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.

   Po pytaniach i dyskusji dr hab. Janusz Czerepko skierował serdecznie podziękowania za cztery lata współpracy do pracowników Instytutu jak i instytucji finansującym badania oraz partnerów współpracującym z IBL. Jednocześnie podkreślił, że czas realizacji jego koncepcji rozwoju Instytutu zaproponowanej w trakcie konkursu na zaszczytne stanowisko dyrektora zakończył się w listopadzie br. Tym samym dr hab. Janusz Czerepko poinformował zebranych o złożonej rezygnacji z dalszego pełnienia funkcji dyrektora IBL. Dr hab. Janusz Czerepko wyjaśnił, że chce powrócić do rozwoju naukowego i pomnażania dorobku naukowego Instytutu.

   Na zakończenie dyrektor IBL dr hab. Janusz Czerepko zaznaczył, jak ważne dla rozwoju Instytutu jest zaangażowanie wszystkich pracowników. Następnie w imieniu całego kierownictwa IBL złożył życzenia świąteczno-noworoczne pracownikom Instytutu i zaprosił wszystkich pracowników do pamiątkowego zdjęcia i składania życzeń.

   Dr Dariusz Bartoszewicz, ksiądz proboszcz Parafii pw. Świętej Faustyny w Sękocinie odmówił krótką modlitwę oraz pobłogosławił opłatek.

Ksiądz dr Dariusz Bartoszewicz, proboszcz Parafii pw. Świętej Faustyny w Sękocinie

Walne zebrania pracowników Instytutu, są tradycyjną okazją do podsumowania mijającego roku, spotkania całej społeczności Instytutu, przełamania się opłatkiem i wzajemnego złożenia życzeń.

Pracownicy Instytutu w dniu 20 grudnia 2017 r.

 

Opracowanie: Artur Sawicki

Zdjęcia: Artur Sawicki, Przemysław Szmit

TAGI: ibl walne zebranie pracowników


Więcej Informacji

Seminarium naukowe pt. „Monitoring zanieczyszczeń powietrza w Puszczy Białowieskiej”

24 listopada 2020 r. odbyło się zdalne seminarium naukowe pt. „Monitoring zanieczyszczeń powietrza w Puszczy Białowieskiej” przygotowane przez dr hab. Rafała Palucha, prof. IBL oraz dr Izabelę Sondej....więcej »

Nadanie tytułu profesora Pani Dorocie Hilszczańskiej

Postanowieniem z dnia 21 lipca 2020 r. Prezydent RP Andrzej Duda nadał tytuł profesora nauk rolniczych Pani Dorocie Hilszczańskiej, pracownikowi IBL....więcej »

Nagroda 18 MFFP dla filmu „Życie drzewa”!

Z dumą informujemy, że film „Życie drzewa”, wykonany na potrzeby projektu Forbiosensing, zdobył nagrodę dla filmu o charakterze edukacyjnym!...więcej »

Wspomnienie o Profesorze Andrzeju Kolku

Społeczność Instytutu Badawczego Leśnictwa ze smutkiem przyjęła wiadomość, że w dniu 6 października 2020 r. zmarł prof. dr hab. ANDRZEJ KOLK....więcej »