IBL
Przywracanie przyrody do naszego życia

07
lip
2021

Stanowisko Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk w sprawie Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 „Przywracanie przyrody do naszego życia”

   W 2020 roku Komisja Europejska zatwierdziła unijny dokument: Strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 „Przywracanie przyrody do naszego życia", który formułuje założenia ochrony bioróżnorodności i przeciwdziałania zmianom klimatu. W założeniach strategii przyjęto między innymi, że ochroną prawną zostanie objęte 30% powierzchni lądowej krajów UE, natomiast 10% powierzchni zostanie całkowicie wyłączone z użytkowania.
   Jako przedstawiciele nauk leśnych w pełni popieramy potrzebę ochrony ekosystemów lądowych, a w szczególności ekosystemów leśnych i ich bioróżnorodności oraz zdecydowanie podkreślamy potrzebę podjęcia pilnych działań mających na celu ograniczanie wszystkich czynników powodujących degradację ekosystemów leśnych i negatywnie wpływających na ich bioróżnorodność oraz na warunki klimatyczne.
   Jednakże sposób, w jaki planuje się ochronę bioróżnorodności oraz przeciwdziałanie zmianom warunków życia na ziemi, a w szczególności zmianom klimatu, nie uwzględniający aktualnego stanu wiedzy, interesów społeczeństw lokalnych oraz procesów globalnych, wzbudza nasze wątpliwości.
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   In 2020, the European Commission approved the EU document: 2030 Biodiversity Strategy "Restoring nature to our life", which formulates assumptions concerning the protection of biodiversity and counteracting climate change. In the strategy, it was assumed that 30% of the land area of EU countries would be covered by legal protection, while 10% of the area will be excluded entirely from management practices.
   As representatives of forest science, we fully support the need to protect terrestrial ecosystems, especially forest ecosystems and their biodiversity, and underline the need for urgent action to reduce factors causing the degradation of forest ecosystems and negatively affect their biodiversity as climatic conditions.
    However, the way it is planned to protect biodiversity and prevent changes in living conditions on the Earth, particularly climate change, does not consider the current state of knowledge, the interests of local societies and global processes cause our doubts.
 
 
 
 
 

TAGI: ue stanowisko knlitd pan


Więcej Informacji

Co zmniejsza ryzyko negatywnych interakcji pomiędzy wilkami i psami?

Wyniki badań dotyczących interakcji pomiędzy wilkami i psami naukowcy z IBL: Andżelika Haidt i Radosław Gawryś oraz Maciej Szewczyk z Uniwersytetu Gdańskiego opublikowali w piśmie "Animals"....więcej »

Ruszyła rejestracja uczestników na konferencję Środowisko Informacji 2021!

Już 25 listopada br. rozpocznie się jedno z największych w Polsce spotkań specjalistów zajmujących się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i aktywnym udostępnianiem informacji i danych cyfrowych o środowisku i jego ochronie....więcej »

Seminarium wyjazdowe Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych

Punktualnie o godzinie 9.00 na leśnej polanie w miejscowości Truskaw, 7. października 2021 r. rozpoczęło się pierwsze w historii Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych – seminarium wyjazdowe....więcej »

120 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego w Katowicach

W dniach 9-11 września 2021 r. w Katowicach odbył się 120 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego, któremu towarzyszyły sesje naukowe: „Sylwan - dwa wieki historii leśnego czasopisma naukowego” oraz „Wyzwania dla gospodarki leśnej w warunkach globalnych zmian w środowisku”....więcej »