IBL
Seminarium jubileuszowe z okazji 90-lecia urodzin prof. dr. hab. Alojzego Kowalkowskiego

29
paź
2014

W dniu 23 października 2014 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się seminarium jubileuszowe pt. „Dyskontynuacje i trendy rozwojowe gleb leśnych środkowej Europy”

Dostojnego Jubilata i uczestników seminarium powitał Dyrektor IBL dr hab. Janusz Czerepko, prof. nadzw., który przedstawił sylwetkę i  bardzo bogaty dorobek naukowy Profesora, obejmujący 500 publikacji.


Dostojny Jubilat - prof. dr hab. Alojzy Kowalkowski

Przypomniał, że profesor Alojzy Kowalkowski był pracownikiem IBL w latach 1970-1985. Jako kierownik Zakładu Gleboznawstwa i Nawożenia organizował laboratorium analiz glebowych, opracował „Instrukcję laboratoryjną", rozwijał prace z zakresu genezy i ewolucji gleb, jak również klasyfikacji i kartografii oraz regionalizacji gleb leśnych. Koordynował też badania i opracował koncepcję nawożenia lasów. Dyrektor w swoim wystąpieniu podkreślił, że dokonania Profesora miały istotny wpływ na rozwój IBL, a z Jego dorobku i wsparcia merytorycznego Instytut korzysta do dziś.


Życzenia od Dyrekcji i pracowników IBL


Pani Ewa Lipka-Chudzik, Radca Ministra, odczytuje list gratulacyjny Podsekretarza Stanu,
Głównego Konserwatora Przyrody w Ministerstwie Środowiska Piotra Otawskiego

Następnie przekazane zostały życzenia i adresy m.in. od: dyrekcji i pracowników IBL, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Piotra Otawskiego, Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Adama Wasiaka, Dyrektora Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Janusza Dawidziuka, Rektora Szkoły Przymierza Rodzin prof. dr hab. Elżbiety Mycielskiej-Dowgiałło.

Części referatowej przewodniczył prof. dr hab. Marek Degórski Dyrektor Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie. Prezentacje wygłosili: prof. dr hab. Alojzy Kowalkowski, prof. dr hab. Marek Degórski, dr Jerzy Jonczak z Akademii Pomorskiej w Słupsku, prof. dr hab. Zygmunt Brogowski, prof. dr hab. Józef Chojnicki z Katedry Nauk o Środowisku Glebowym SGGW, dr Marek Filipiński z Urzędu Landowego w Kilonii (Niemcy) oraz dr inż. Ireneusz Olejarski z IBL.

W otwierającej sesję prezentacji prof. dr hab. Alojzy Kowalkowski przedstawił koncepcję, w której gleba jest podsystemem w systemie natury, a także mówił o niepowtarzalności i nieodwracalności jej rozwoju. Sprecyzował również definicję, mówiącą o glebie jako naturalnym i ożywionym składniku przyrody, tworzącym swoją kompleksową otwartą biogenną ewolucję oraz nieodwracalną w czasie i przestrzeni historię rozwoju, wyrażoną w jej trwałej budowie poziomej.

Prof. dr hab. Marek Degórski przedstawił ekosystemy borów i występujące w nich gleby bielicoziemne i rdzawoziemne w Europie oraz nawiązał do wypowiedzi prof. dr. hab. A. Kowalkowskiego. Stwierdził, że pełne zrozumienie procesów i zjawisk pedogenicznych, jakie zachodziły i zachodzą w pokrywie  glebowej, jest możliwe tylko przy stosowaniu ujęć systemowych.

W kolejnym referacie dr Marek Filipiński przedstawił dynamikę zmian w glebach północnych Niemiec na podstawie 25-letniego monitoringu. Autor szczegółowo omówił funkcjonowanie monitoringu na terenie Niemiec, jego zakres i częstość badań. 

Dr Jerzy Jonczak przedstawił przekroje geologiczno-glebowe w obrębie doliny rzeki Jarosławianki i Leśnej oraz omówił rozwój gleb młodoglacjalnych dolin rzecznych.

Prof. dr hab. Józef Chojnicki przedstawił prezentację przygotowaną wspólnie z prof. dr. hab. Zygmuntem Brogowskim, w której omówił akumulację materii organicznej i azotu we frakcjach granulometrycznych gleby brunatnej wyługowanej i bielicowej. Badania wykazały, że w profilach obu gleb pionowe rozmieszczenie węgla i azotu jest znacznie większe w glebie bielicowej.

W kolejnej prezentacji dr inż. Ireneusz Olejarski  omówił trendy rozwoju gleb bielicoziemnych po 20 latach od pożaru lasu w nadleśnictwie Rudy Raciborskie. Wstępne wyniki badań wykazały degradacyjny wpływ pożaru na gleby, przejawiający się  brakiem równowagi biologicznej oraz ich zubożeniem w elementy odżywcze w stosunku do warunków kontrolnych poza pożarzyskiem. W swoich wynikach wskazał on na występujące na pożarzysku niedobory magnezu w igłach sosny i magnezu oraz potasu w liściach brzozy.

Na zakończenie Jubilat przedstawił badania ziaren piasku za pomocą mikroskopu skaningowego, omówił wpływ pożaru i przygotowania gleby na cechy morfologiczne ziaren piasku kwarcowego i zinterpretował mechaniczne procesy odzwierciedlone w kształcie ich powierzchni.

Seminarium zwieńczyła ożywiona dyskusja, w której głos zabierali m.in.: prof. dr hab. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, prof. dr hab. Cezary Kabała, prof. dr hab. Józef Chojnicki i prof. dr hab. Alojzy Kowalkowski.

Na zakończenie wzniesiono toast z życzeniami 200 lat dla Jubilata.


Dr inż. Ireneusz Olejarski z Zakładu Ekologii Lasu IBL – główny organizator seminarium

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości w FOTOGALERII

Opracowanie: dr inż. Ireneusz Olejarski z Zakładu Ekologii Lasu IBL - pomysłodawca i główny organizator seminarium 

Zdjęcia: Leszek KruczekInformacja Naukowa i Promocja

TAGI: o ibl


Więcej Informacji

Seminarium naukowe pt. „Monitoring zanieczyszczeń powietrza w Puszczy Białowieskiej”

24 listopada 2020 r. odbyło się zdalne seminarium naukowe pt. „Monitoring zanieczyszczeń powietrza w Puszczy Białowieskiej” przygotowane przez dr hab. Rafała Palucha, prof. IBL oraz dr Izabelę Sondej....więcej »

Nadanie tytułu profesora Pani Dorocie Hilszczańskiej

Postanowieniem z dnia 21 lipca 2020 r. Prezydent RP Andrzej Duda nadał tytuł profesora nauk rolniczych Pani Dorocie Hilszczańskiej, pracownikowi IBL....więcej »

Nagroda 18 MFFP dla filmu „Życie drzewa”!

Z dumą informujemy, że film „Życie drzewa”, wykonany na potrzeby projektu Forbiosensing, zdobył nagrodę dla filmu o charakterze edukacyjnym!...więcej »

Wspomnienie o Profesorze Andrzeju Kolku

Społeczność Instytutu Badawczego Leśnictwa ze smutkiem przyjęła wiadomość, że w dniu 6 października 2020 r. zmarł prof. dr hab. ANDRZEJ KOLK....więcej »