WALTER

Kształcenie na odległość w zakresie gospodarki wodnej

Rodzaj projektu

Międzynarodowy

Status projektu

Zakończony

Okres realizacji

01.10.2005 - 30.09.2007

Nr umowy

Źródło finansowania

Kwota finansowania

Beneficjent

Koordynator / Komórka wiodąca

Kierownik projektu

Zobacz stronę projektu

Opis projektu

WALTER jest projektem pilotażowym realizowanym w ramach II etapu programu Leonardo da Vinci (2000-2006)

Cele projektu

Celem projektu jest stworzenie systemu nauczania w zakresie gospodarki wodnej wykorzystującego możliwości, jakie dają połączenia internetowe. W szczególności zakres nauczania ma objąć zagadnienia ochrony przeciwpowodziowej i innych katastrof powodowanych przez wodę oraz zagadnienia odbudowy krajowych zdolności retencyjnych. Ideą projektu jest opracowanie takiego systemu nauczania, który w sytuacjach kryzysowych pozwoli na szybką wymianę informacji między krajami i umożliwi szybkie opracowanie wspólnej strategii przeciwdziałania klęskom powodowanym przez wodę.

Charakterystyka projektu

Zakres projektu obejmuje:

1. Stworzenie efektywnej informatycznej infrastruktury nauczania opartej na ICT (Information and Communications Technology) i zawierającej się w Virtual Learning Environment.

2. Opracowanie sześciu tematycznych modułów nauczania:

- hydrologia i zastosowanie zasobów wodnych;

- użytkowanie i ochrona zasobów wodnych;

- zintegrowane gospodarowanie zasobami wodnymi;

- siedliska wodne, ich dynamika i rewitalizacja;

- ochrona przed powodzią i ograniczanie szkód;

- naturalne i antropogeniczne ekosystemy mokradłowe i ich zrównoważone użytkowanie.

3. Ocenę modułów nauczania.

4. Przeprowadzenie kursów online z opracowanych modułów, mające na celu przetestowanie możliwości, kompatybilności i poprawności stworzonego systemu.

5. Przeprowadzenie kursów w opracowanej technologii dla potencjalnych użytkowników systemu: administracja państwowa, zarządy wodne, studenci szkół wyższych, itp.

Zakres uczestnictwa IBL

1. Kontrolowanie i monitorowanie powstawania programów i materiałów nauczania w ramach 6 modułów.

2. Skomentowanie materiałów nauczania i włącznie uwag partnerów do programów nauczania.

3. Ocena materiałów nauczania.

4. Obrady Komitetu Koordynującego w Debreczynie.

5. Spotkanie grup roboczych na Uniwersytecie w Nitrze.

6. Spotkanie w sprawie przeprowadzenia pilotażowych kursów online dotyczących ochrony przeciwpowodziowej i odnawiania zdolności retencyjnych.

7. Testowanie kursu online: „Hydrologia i zastosowanie zasobów wodnych".

8. Testowanie kursu online: „Użytkowanie i ochrona zasobów wodnych".

9. Testowanie kursu online: „Zintegrowane gospodarowanie zasobami wodnymi".

10. Testowanie kursu online: „Siedliska wodne, ich dynamika i rewitalizacja".

11. Testowanie kursu online: „Ochrona przed powodzią i ograniczanie szkód".

12. Testowanie kursu online: „Naturalne i antropogeniczne ekosystemy mokradłowe i ich zrównoważone użytkowanie".

13. Spotkanie podsumowywujące kursy online, Uniwersytet w Brnie.

14. Obrady Komitetu Koordynującego na Uniwersytecie Hohenheim.

15. Przeprowadzenie wybranych kursów online dla potencjalnych grup zainteresowań.

16. Opracowanie strategii rozwoju i udostępniania powstałych systemów nauczania online.

17. Udział w specjalistycznych konferencjach.

Wykonawcy projektu

Zakład Siedliskoznawstwa, Pracownia Gospodarki Wodnej
ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn
tel. + 48 22 7150 535
fax. + 48 22 7150 539
dr inż. Andrzej Boczoń

Partnerzy

Rola*

Nr

Partner

Akronim

Kraj/Miejscowość

K

1.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

SPU

Słowacja, Nitra

P

2.

Mendelova zemědělská a lesnícka univerzita

MZLU

Czechy, Brno

P

3.

Povodí Labe, státni podnik,

PLA

Czechy, Hradec Králove

P

4.

Ingenieurbübo Winkler und Partner GmbH

IWP

Niemcy, Sztutgart

P

5.

Universität Hohenheim

UH

Niemcy, Sztutgart

P

6.

Debreceni Egyetem

UNIDEB

Węgry, Debreczyn

P

7.

Vituki Consult Rt – Environmental and Water Management Consultants

VITUKI CONSULT RT

Węgry, Budapeszt

P

8.

Instytut Badawczy Leśnictwa

IBL

Polska, Sękocin Stary

P

9.

Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego

SGGW

Polska, Warszawa

P

10.

Slovenská technická univerzita v Bratislave

STU

Słowacja, Bratysława

P

11.

Slovenský vodohospodársky podnik

SVP

Słowacja, Banská Štiavnica

*K – koordynator, P - partner

Materiały do pobrania