Opracowanie: Artur Sawicki Zakład Informacji Naukowej IBL
IBL
Wykład dr. Timothy Hall'a pt. Developing European Research Area – ERANET EUPHRESCO.

15
maj
2009

W dniu 15 maja 2009 r. w sali konferencyjnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym odbył się wykład dr. Timothy Hall'a pt. „Developing European Research Area – ERANET EUPHRESCO”.

   Dr Timothy Hall jest dyrektorem 2. Priorytetu (Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia) 7. Programu Ramowego. W zakresie badań i rozwoju technologicznego 7PR jest największym mechanizmem finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim. Program zaplanowany jest na siedem lat (2007-2013), a jego budżet wynosi prawie 54 miliardów euro, co przy obecnych kosztach stanowi wzrost o około 63% w porównaniu z 6PR.

   7PR jest głównym instrumentem realizacji celu strategicznego jaki wyznaczyła Rada Europejska w Lizbonie w marcu 2000 r.: przekształcenie UE w najbardziej konkurencyjną i dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarkę na świecie, zdolną do zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego, stworzenia liczniejszych i lepszych miejsc pracy oraz zagwarantowania większej spójności społecznej. Do osiągnięcia tego celu niezbędne będzie ścisłe połączenie edukacji, badań i innowacyjności.

   Dr Timothy Hall w syntetyczny sposób przedstawił główne kierunki i priorytety Unii Europejskiej w zakresie badań leśnych wchodzących w skład 2. Priorytetu Badań 7PR (Programu Ramowego), podając mechanizmy i instrumenty wspierania projektów badawczych.

Procedura konsultacji Programu Pracy w Priorytecie 2. (KBBE) 7PR przed ogłoszeniem konkursów na zgłoszenie wniosków badawczych

   Po wykładzie odbyła się dyskusja. Prof. dr hab. Stanisław Zając (kierownik Zakładu Ekonomiki i Polityki Leśnej IBL) w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na dwa zasadnicze aspekty:

- niedostateczne uwzględnienie zagadnień ekonomicznych w priorytetach badawczych UE, gdzie w zdecydowanej części dominują zagadnienia ochrony środowiska, ochrony przyrody oraz publicznej roli lasów;

- dominację w UE kierunku łączenia zagadnień leśnych i drzewnych w jeden "łańcuch wartości": od leśnictwa po końcowego "konsumenta" - użytkownika wyrobów z drewna. W przypadku Polski realizacja współpracy obu sektorów w tak sformułowanej strategii zgodnej z Traktatem Lizbońskim jest bardzo utrudniona ze względu na ich specyfikę - bardzo silnego państwowego sektora leśnego i niemal w 100% prywatnego sektora przemysłu drzewnego.

    Następnie głos zabrał dr inż. Tomasz Oszako - koordynator badań w zakresie leśnictwa i przemysłu drzewnego w Dyrektoriacie Nauki - Referacie Rolnictwa, Leśnictwa, Rybołówstwa i Akwakultury (pracownik naukowy IBL). Stwierdził, że powinniśmy lobbować za wejściem Polski do ERA-net Wood Wisdom (np. IBL, Instytut Technologii Drewna) i Euphresco (IBL, ISK, IUNG, PIORiN). Zwrócił również uwagę na to, że powinniśmy starać się o udział ekspertów leśników w pracach Komitetu Programowego KBBE (ang. Knowledge-Based Bio-Economy - Gospodarki opartej na wiedzy) oraz zaprosić do IBL polskiego eksperta biorącego udział w posiedzeniach Komitetu Doradczego SCAR i przedyskutować tematykę leśna, za którą warto lobbować w Brukseli (np. w Forest Genomics).

   W ocenie dr. Tomasza Oszako należy dokładnie rozpoznać oczekiwania środowiska naukowego z zakresu leśnictwa (SGGW, Uniwersytety w Poznaniu i Krakowie, Instytut Dendrologii w Kórniku, Instytut Technologii Drewna w Poznaniu) i zaproponować wspólną tematykę, która powinna być finansowana ze środków publicznych Unii Europejskiej i przesłana do biura Platformy Technologicznej Sektora Profitującego z Lasów (ang. Forest-Based Sector Technology Platform, w skrócie FTP) w Brukseli.

   Nieodzowne wydaje się również ustalenie z KPK szkolenia w IBL dla młodych naukowców w ramach systemu stypendialnego Akcje Marie Curie, w formie szkoleń indywidualnych i instytucjonalnych.

    Na zakończenie spotkania pani mgr Bożena Podlaska, koordynator 7PR zajmująca się współpracą w zakresie - Żywności, Rolnictwa i Biotechnologii, przedstawiła aktualne inicjatywy Krajowego Punktu Kontaktowego.

Mgr Bożena Podlaska z Krajowego Punktu Kontaktowego 7. Programu Ramowego

 

TAGI: archiwum aktualnosci wykład


Więcej Informacji

Przywracanie przyrody do naszego życia

Stanowisko Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk w sprawie Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 „Przywracanie przyrody do naszego życia”...więcej »

Powołanie przez Prezydenta RP Narodowej Rady Rozwoju

30 czerwca 2021 r. odbyło się powołanie oraz inauguracyjne posiedzenie Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Prezydent Andrzej Duda do Rady powołał Dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa prof. dr. hab. Jacka Hilszczańskiego oraz dwóch członków Rady Naukowej IBL: prof. dr. hab. Janusza Sowę i prof. dr. hab. Bogdana Brzezieckiego....więcej »

Awanse naukowe pracowników IBL maj 2021

20 maja 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa nadała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne dr. inż. Marcinowi Kliszowi....więcej »

Pada czy nie pada, PPOŻ ściółkę bada

Wiosenna pogoda dopiero od kilku dni zaczęła traktować nas łaskawiej i wraz ze zwiększoną ilością promieni słonecznych niestety przybyło od razu pożarów lasu....więcej »