Projekty realizowane ze środków budżetu państwa

 1. Projekt nr 83/2019/Wn50/EE-EE/D
  Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie
 2. Projekt nr 151/2018/Wn50/EE-BS/D
  Wyposażenie, doposażenie oraz adaptacja i rozbudowa obiektów infrastruktury Izby Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym
 3. Projekt UMO-2017/25/B/NZ9/02588
  Rozpoznanie chemicznych i wizualnych stymulantów chrząszczy żerdzianki sosnówki podgatunku Monochamus galloprovincialis ssp. pistor.
 4. Projekt 6/2018/F
  Monitoring i ocena stanu zdrowotnego lasów w latach 2018-2020
 5. Projekt ZP/DMŚ/97/2020/F
  Badania stanu zdrowotnego lasów na stałych powierzchniach obserwacyjnych II rzędu i na powierzchniach monitoringu intensywnego w roku 2020
 6. Wsparcie dla czasopism naukowych (Leśne Prace Badawcze)
 7. LIFE+ ForBioSensing PL
  Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych
 8. Zestaw do analizowania barwionych preparatów mikroskopowych z tkanek miękkich roślin
 9. Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)
 10. Projekt BIOSTRATEG3/347105/9/NCBR/2017
  PROZEL „Prognozowanie zagrożeń ekosystemów leśnych poprzez implementację innowacyjnego elektronicznego systemu rozpoznawania zapachów"
 11. Projekt DLŁ/1/2020 Prowadzenie Krajowego Sytemu Informacji o Pożarach Lasów w latach 2020-2022
 12. Monitoring i ocena stanu zdrowotnego lasów w roku 2021
 13. Projekt nr 452/2021/Wn50/NE-PR/D
  Opracowanie ostatecznej wersji Planu przeciwpożarowego zabezpieczenia i gaszenia pożarów lasu dla polskiej części Transgranicznego Obiektu Światowego Dziedzictwa Białowieża Forest wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i konsultacji społecznych
 14. Projekt nr 456/2021/Wn50/NE-PR/D
  Budowa nowego Krajowego Systemu Informacji o Pożarach Lasów wraz trzyletnią obsługą informatyczną
 15. Zestaw do pomiarów fotosyntezy i powierzchni aparatów fotosyntetycznych
 16. Aktualizacja i podsumowanie realizacji "Krajowego programu zwiększania lesistości" (KPZL)