IBL
Awanse naukowe pracowników IBL maj 2021

04
cze
2021

20 maja 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa nadała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne dr. inż. Marcinowi Kliszowi.

   Osiągnięciem naukowym będącym podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego przez pana Marcina Klisza był cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych pt. "Genetyczno-środowiskowe uwarunkowania reakcji przyrostowej drzew leśnych w odpowiedzi na zmiany klimatu".
 
Pobieranie prób buka do analiz anatomii drewna (Bułgaria)
   Badania genetycznych uwarunkowań adaptacji wzrostu promieniowego populacji głównych gatunków lasotwórczych: modrzewia europejskiego, świerka pospolitego, sosny zwyczajnej i buka zwyczajnego do zmieniających się warunków klimatycznych przeprowadzono z wykorzystaniem międzynarodowych i krajowych doświadczeń proweniencyjnych zlokalizowanych na terenie Polski. W badaniach skoncentrowano się na międzypopulacyjnej zmienności powstawania ksylemu w odniesieniu do długoterminowych zmian klimatycznych, jak i krótkoterminowych fluktuacji warunków wzrostu. Badania dostarczyły dowodów na genetyczne uwarunkowanie reakcji wzrostowej, dostarczając jednocześnie wskazówek przy planowaniu wspomaganej migracji populacji drzew oraz kształtowaniu drzewostanów lepiej dostosowanych do zmian klimatycznych.
 
Barwienie preparatów drewna (TESAF, Uniwersytet w Padwie)
 
    Z kolei Rada Dyscyplin Naukowych Szkoły Głównej Gospodarswa Wiejskiego w Warszawie w dniu 18 maja br. podjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne Panu dr. inż. Radosławowi Plewie.
 
    Serdecznie gratulujemy!
 

Więcej Informacji

Ruszyła rejestracja uczestników na konferencję Środowisko Informacji 2021!

Już 25 listopada br. rozpocznie się jedno z największych w Polsce spotkań specjalistów zajmujących się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i aktywnym udostępnianiem informacji i danych cyfrowych o środowisku i jego ochronie....więcej »

Seminarium wyjazdowe Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych

Punktualnie o godzinie 9.00 na leśnej polanie w miejscowości Truskaw, 7. października 2021 r. rozpoczęło się pierwsze w historii Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych – seminarium wyjazdowe....więcej »

120 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego w Katowicach

W dniach 9-11 września 2021 r. w Katowicach odbył się 120 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego, któremu towarzyszyły sesje naukowe: „Sylwan - dwa wieki historii leśnego czasopisma naukowego” oraz „Wyzwania dla gospodarki leśnej w warunkach globalnych zmian w środowisku”....więcej »

Przywracanie przyrody do naszego życia

Stanowisko Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk w sprawie Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 „Przywracanie przyrody do naszego życia”...więcej »