Rada Pracowników

Witamy na stronie Rady Pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa

 

Rada Pracowników w Instytucie Badawczym Leśnictwa powstała aby wypełnić zobowiązania wynikające z ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji z dnia 10 marca 2006 roku. Uregulowania zawarte w ustawie dostosowują polski porządek prawny do wymagań wynikających z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/14/WE z dnia 11 marca 2002 r. ustanawiającej ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej. Celem regulacji zawartych w dyrektywie jest wspieranie dialogu społecznego pomiędzy przedstawicielami pracowników i pracodawców.