Plan seminariów w IBL

Tematyka i terminy planowanych seminariów w Instytucie w okresie styczeń – grudzień 2019 r.

SEMINARIA OGÓLNOINSTYTUTOWE

Lp. Data Tytuł seminarium Główny autor Lokalizacja wydarzenia 
1. 15 marca Ocena potencjału produkcyjnego plantacji nasiennych
i optymalizacja ich wykorzystania w planowaniu hodowlanym
Dr hab. Jan Kowalczyk (HL) IBL w Sękocinie Starym
2.  21 listopada Różnorodność biologiczna drzewostanów sosnowych Kampinoskiego Parku Narodowego w kontekście ekologicznych warunków wzrostuDr inż. Paweł Przybylski (HL) IBL w Sękocinie Starym
3. 13
listopada
Stan ekosystemów leśnych w warunkach zmian klimatu na podstawie wyników monitoringu lasuMgr inż. Jerzy Wawrzoniak,
dr inż. Grzegorz Zajączkowski, dr inż. Paweł Lech, mgr Jadwiga Małachowska, mgr Robert Hildebrandt (ZZ)
IBL w Sękocinie Starym
4. 14
listopada
Kontrolowane wypalanie jako metoda ochrony czynnej przyrodyDr hab. Ryszard Szczygieł (Ppoż) IBL w Sękocinie Starym
5. 5 grudnia

Długoterminowa dynamika populacji świerka a historia pożarów w Puszczy Białowieskiej

Przesunięte na grudzień 2020 r.

Dr inż. Ewa Zin (ZLN) IBL w Sękocinie Starym
6. 12 grudnia Określenie możliwości produkcyjnych drewna do celów energetycznych i papierniczych w plantacjachOkreślenie możliwości produkcyjnych drewna do celów energetycznych  i papierniczych w plantacjachDr inż. Marzena Niemczyk (HL) IBL w Sękocinie Starym

 

*) Zakłady naukowe i Laboratoria:  EL – Zakład Ekologii Lasu, HL – Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych, LG – Zakład Lasów Górskich, LN – Zakład Lasów Naturalnych, OL – Zakład Ochrony Lasu, ZZ – Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi, ZG - Zakład Geomatyki, CS - Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego, Ppoż – Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu; INP - Informacja Naukowa i Promocja.

Seminaria ogólnoinstytutowe odbywają się o godz. 1100

 

SEMINARIA ZAKŁADOWE

ZAKŁAD EKOLOGII LASU

Lp. Data Tytuł seminarium Główny autor 
1. 11 września Czynniki kształtujące wieloletnią dynamikę liczebności wybranych gatunków ptaków w środkowej PolsceDr Jakub Gryz
2. 25 września Monitorowanie procesów adaptacji ekosystemu leśnego do zmian środowiska  w wyniku pożaru na tle sztucznej i naturalnej regeneracji lasu w Nadleśnictwie Myszyniec - właściwości biochemiczne glebDr Grażyna Olszowska
3. 9 października Użytkowanie przestrzeni i pokrewieństwo w populacjach nadrzewnych gryzoni – przykład popielicy (Glis glis L.)Dr hab. Zbigniew Borowski,
dr Aleksandra Tadeusiak,
mgr inż. Kateryna Fyjałkowska, dr inż. Anna Tereba i mgr inż. Marek Pudełko

ZAKŁAD HODOWLI LASU i GENETYKI DRZEW LEŚNYCH
 
Lp. Data Tytuł seminarium Główny autor 
1. 5 marca Wykorzystanie metody konduktometrycznej do oceny stanu zdrowotnego nasion świerkaMgr inż. Władysław Kantorowicz
i Mgr inż.  Ewa Aniśko
2. 26 marca Zróżnicowanie wiosennego rozwoju pąków a wzrost wybranych rodów modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.)Mgr inż. Marek Rzońca
3. 2 kwietnia Różnorodność biologiczna na poziomie genetycznym i gatunkowym wybranych drzewostanów sosny Kampinoskiego Parku NarodowegoDr inż. Paweł Przybylski
4. 14 maja Regulacja odpowiedzi na stres poprzez sygnały hormonalne na przykładzie topoli Populus sp.Dr inż. Iwona Szyp-Borowska
5. 21 maja Selekcja klonów topoli na plantacji w prowincji Alberta, KanadaDr inż. Marzena Niemczyk
6. 8 października Monitorowanie procesów adaptacji ekosystemu leśnego do zmian środowiska w wyniku pożaru na tle sztucznej i naturalnej regeneracji lasu w Nadleśnictwie Myszyniec - ODWOŁANEDr inż. Wojciech Gil
7. 15 października Wpływ prognozowanych zmian klimatu na zdolność reprodukcyjną daglezji zielonej - I etap projektu Mgr inż. Adam Guziejko
8. 29 października Adaptacja wybranych pochodzeń sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) do różnych warunków klimatycznych w polskich doświadczeniach proweniencyjnych w świetle analiz dendroklimatycznychMgr inż. Piotr Wrzesiński
9. 5 listopada Przegląd sposobów oceny interakcji genotypu i środowiska w doświadczeniach hodowli selekcyjnejMgr inż. Vasyl Mohytych
10. 19 listopada Opracowanie zasad postępowania hodowlano-ochronnego w drzewostanach
I i II generacji na gruntach porolnych – preludium 
ODWOŁANE
Dr inż. Jan Łukaszewicz, dr inż. Tadeusz Zachara
11. 26 listopada Wpływ biostymulatorów na łagodzenie skutków biotycznych i środowiskowych czynników stresu w szkółkach i uprawach leśnychMgr inż. Szymon Krajewski
12. 3 grudnia Zmienność brzozy brodawkowatej w doświadczeniach IBL i możliwości jej wykorzystania w plantacji drzew szybko rosnącychDr inż. Tomasz Wojda
13. 10 grudnia Ocena zmienności wybranych cech wzrostowych i fenologicznych pochodzeń jarzębu brekinii na powierzchniach rodowo-proweniencyjnych w Nadleśnictwach Syców i Jamy

Dr hab. Małgorzata Sułkowska      

 
ZAKŁAD LASÓW GÓRSKICH
 
Lp. Data Tytuł seminarium Główny autor 
1.      
 
ZAKŁAD LASÓW NATURALNYCH
(seminaria odbywają się w siedzibie ZLN w Białowieży, ul. Park Dyrekcyjny 6)
 
Lp. Data Tytuł seminarium Główny autor 
1. 13 marca Rozwój młodego pokolenia drzew w lasach objętych ochroną północno-wschodniej Polski - problem badawczy i jego powiązanie z istniejącym stanem wiedzy
Mgr inż. Karolina Gabrysiak
2. 19 września Wieloletnie zmiany składu gatunkowego drzewostanów naturalnych  jako podstawa hodowli lasu zbliżonej do naturyDr hab. Rafał Paluch
3. 22 listopada Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów NaukowychDr Izabela Sondej
4. 13 grudnia Ślady pożarów w drzewostanach z udziałem sosny i dębu w Puszczy BiałowieskiejDr inż. Ewa Zin
5. 16 grudnia Pożary lasu a bogactwo gatunkowe chrząszczyProf. dr hab. Jerzy M. Gutowski
 
ZAKŁAD OCHRONY LASU
(godz. 9.00, sala konferencyjna na 1. piętrze w budynku B)
 
Lp. Data Tytuł seminarium Główny autor 
1. 1 lutego Seminarium dyskusyjne dotyczące planów naukowych ZOL na 2019 r., ze szczególnym uwzględnieniem nowych projektów badawczychPracownicy Zakładu
2. 5 lutego Spotkanie Zakładu Ochrony Lasu z dyrekcją IBLPracownicy Zakładu
3. 15 lutego Monitoring liczebności przypłaszczka granatka Phaenops cyanea - wyniki doświadczeń i plany na 2019 r.Dr inż. Alicja Sowińska
4. 22 lutego Interakcje pomiędzy uszkodzeniami drobnych korzeni powodowanymi przez gatunki Phytophthora, a defoliacją brzóz (Betula sp.) przez miernikowce (Geometridae)Dr hab. Tomasz Oszako
5. 1 marca Gradacje kornika drukarza w lasach europejskich i możliwości ich zapobieganiaProf. dr hab. Andrzej Kolk
6. 8 marca Żerdzianka sosnówka – nowe zagrożenia i nowe badania w PolsceDr hab. Lidia Sukovata
7. 15 marca Przez Namibię i BotswanęMgr inż. Sławomir Ślusarski
8. 22 marca Prognoza występowania szkodliwych owadów i chorób infekcyjnych w 2019 r.Dr inż. Tomasz Jabłoński i dr inż. Monika Małecka
9. 29 marca Podział nisz ekologicznych u trzech chronionych gatunków chrząszczy saproksylicznych: zgniotka cynobrowego, zgniotka szkarłatnego i ponurka Schneidera na terenie Puszczy BiałowieskiejDr inż. Tomasz Jaworski
10. 5 kwietnia Rowerem przez Nową ZelandięDr inż. Miłosz Tkaczyk
 
ZAKŁAD ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LEŚNYMI
 
Lp. Data Tytuł seminarium Główny autor 
1. 5 marca Inwentaryzacja zasobów leśnych z wykorzystaniem stałych powierzchni próbnychDr inż. Emilia Wysocka-Fijorek
2. 19 marca Śmiertelność/przeżywalność drzew jako kryterium oceny stanu zdrowotnego drzewostanu – założenia i cele projektu z FBWDr inż. Paweł Lech
3. 16 kwietnia Lasy i leśnictwo w raportach FAO (FRA 2020) i Forest Europe (SoEF 2020) Dr inż. Marek Jabłoński
4. 14 maja Dostępności obszarów górskich dla maszyn wielooperacyjnychMgr inż. Marcin Mionskowski 
5. 11 czerwca Problemy w określaniu powierzchni lasów w PolsceMgr inż. Piotr Budniak
6. 25 czerwca Wykorzystanie drewna na cele energetyczne w wybranych krajach europejskich: aspekty organizacyjno-prawne, ekonomiczne i społeczneDr inż. Wojciech Młynarski
7. 10 września Ekonomiczne problemy gospodarstwa leśnegoProf. dr hab. Stanisław Zając
8. 15 października Wyniki projektu KORADr inż. Krzysztof Jodłowski
9. 29 października Polityka leśna względem lasów prywatnychDr inż. Adam Kaliszewski
10. 5 listopada Wybrane problemy realizacji funkcji ekologicznych, społecznych i gospodarczych przez Lasy PaństwoweDr hab. Janusz Kocel
11. 10 grudnia Wstępna ocena możliwości zastosowania wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych i lotniczych do określania zmian kondycji zdrowotnej drzewostanów sosnowychMgr inż. Bartosz Nowakowski
 
ZAKŁAD GEOMATYKI - Budynek "A", II piętro
 
Lp.DataGodz.Tytuł seminariumGłówny autor
1. 23 stycznia 13:00 Określanie wysokości drzew z wykorzystaniem danych lotniczego skanowania laserowegoMgr inż. Miłosz Mielcarek
2. 23 stycznia 13:30 Metoda planowania struktury przestrzennej składu gatunkowego lasu na terenach górskichDr inż. Damian Korzybski
3. 14 lutego 13:00 Modelowanie zasobności wydzieleń z wykorzystaniem danych lotniczego skanowania laserowegoMgr inż. Karolina Parkitna
4. 14 lutego 13:30 Integracja danych z lotniczego i naziemnego skaningu laserowegoDr inż. Bartłomiej Kraszewski
 
Osoby zainteresowane udziałem w seminariach proszone są o kontakt z sekretariatami poszczególnych Zakładów Naukowych i Laboratoriów lub bezpośrednio z autorami seminariów.
 

Serdecznie zapraszamy!