Wydawanie opinii dotyczących nawozów i nawożenia

Na mocy §5 pkt. 4 lit. a i b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008r. (Dz. U. Nr 119, poz. 765 z późn. zmianami) Instytut Badawczy Leśnictwa jest uprawniony do wydawania opinii dotyczących:
* spełnienia wymagań jakościowych oraz wymagań w zakresie dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń;
* przydatności nawozu/środka poprawiającego właściwości gleby do zastosowania na terenach leśnych oraz do rekultywacji gleb zdegradowanych;
* oddziaływania na zdrowie ludzi lub zwierząt, lub na środowisko z wyłączeniem nawozów oraz środków wspomagających uprawę roślin o których mowa w §6 niniejszego rozporządzenia.

Na podstawie §4 pkt. 3 lit. d Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. (Dz. U. Nr 119, poz. 765 z późn. zmianami) Instytut Badawczy Leśnictwa upoważniony jest do prowadzenia badań o których mowa w §2 wspomnianego rozporządzenia dla nawozu przeznaczonego do nawożenia lasów lub dla stymulatora wzrostu przeznaczonego do stosowania w uprawach leśnych.

Do wydania przez Instytut Badawczy Leśnictwa opinii niezbędne jest dostarczenie następujących dokumentów:

  • Protokół poboru próbek wystawiony przez jednostki posiadające akredytację w tym zakresie.
  • Sprawozdanie z badań fizycznych, chemicznych, fizykochemicznych oraz biologicznych z jednostek upoważnionych do przeprowadzenia takich badań.
  • Instrukcja stosowania i przechowywania nawozu/ środka poprawiającego właściwości gleby.
  • Opis technologii produkcji nawozu/ środka poprawiającego właściwości gleby zawierający informacje o składnikach z których został wyprodukowany (procentowy udział) i ich nazwy.
  • Deklaracja producenta o spełnieniu przez nawóz/środek poprawiający właściwości gleby wymagań jakościowych, oraz wymagań dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń.
  • Opinie pozostałych ośrodków dotyczące nawozu/ środka poprawiającego właściwości gleby (w przypadku kiedy zostały wydane).

Termin wydania opinii wynosi zazwyczaj około 10 dni roboczych od daty dostarczenia niezbędnych dokumentów.

Kontakt:
lcs@ibles.waw.pl
dr inż. Anna Kowalska
tel.: 22 7150 510
e-mail: A.Kowalska@ibles.waw.pl

mgr inż. Krzysztof Sztabkowski
tel.: 22 7150 514
e-mail: K.Sztabkowski@ibles.waw.pl

oraz w zakresie środków zawierających hydrożele:

dr hab. Andrzej Boczoń
tel. 22 7150 535
e-mail: A.Boczon@ibles.waw.pl