VII posiedzenie Rady Naukowej IBL 2017-2021

Porządek obrad z 7. posiedzenia
Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa
kadencji 2017-2021
19 kwietnia 2018 r.

1. Opinia w sprawie Planu finansowego Instytutu Badawczego Leśnictwa na 2018 r.

2. Opinia w sprawie Sprawozdania finansowego Instytutu Badawczego Leśnictwa za 2017 r.

3. Opinia w sprawie podziału zysku za 2017 r.

4. Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. MICHAŁA STEBNICKIEGO.

Proponowany tytuł rozprawy: „Wpływ funduszu leśnego w kształtowaniu równowagi finansowej jednostek Lasów Państwowych - Nadleśnictwa".

Proponowany promotor: prof. dr hab. JERZY HAUSNER z Wydziału Gospodarki
i Administracji Przestrzennej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

5. Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. PIOTRA KOMOROWSKIEGO.

Proponowany tytuł rozprawy: „Społeczna odpowiedzialność leśnictwa na przykładzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie".

Proponowany promotor: dr hab. JANUSZ KOCEL z Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi Instytutu Badawczego Leśnictwa.

6. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. SŁAWOMIRA KRYŻARA
pt. „Wpływ struktury drzewostanu na różnorodność gatunkową fitocenozy podgórskiej dąbrowy acydofilnej Luzulo luzuloidisQuercetum Hartm. 1953".

7. Opinia w sprawie przyznania i przedłużenia stypendiów habilitacyjnych oraz doktorskich

8. Dyskusja nad regulaminem oraz programem przedmiotowym Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w IBL.

9. Opinia w sprawie zatrudnienia mgr. inż. MARCINA OSTASIEWICZA na stanowisko asystenta do  Zakładu Ochrony Lasu IBL.