XI posiedzenie Rady Naukowej IBL 2017-2021

Porządek obrad z 11. posiedzenia
Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa
kadencji 2017-2021
22 LISTOPADA 2018 r.

     1. Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. PIOTRA MROCZKA.

Proponowany tytuł rozprawy: „Wykorzystanie modelowania hydrologicznego do określania wskaźnika bonitacji sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na obszarze wybranych zlewni leśnych".

Proponowany promotor: prof. dr hab. Michał Zasada z Wydziały Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Proponowany promotor pomocniczy: dr Mikołaj Piniewski z Wydziału Budownictwa

i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

     2. Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. KATERYNY FYAŁKOWSKIEJ.

Proponowany tytuł rozprawy: „Różnorodność genetyczna i morfologiczna populacji sasanki otwartej Pulsatilla patens (L.) Mill. W Puszczy Augustowskiej".

Proponowany promotor: dr hab. Paweł Marciniuk z Instytutu Biologii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Proponowany promotor pomocniczy: dr Anna Tereba z Zakładu Ekologii lasu Instytutu badawczego Leśnictwa.

     3. Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. WALDEMARA KOWALCZUKA.

Proponowany tytuł rozprawy: „Uwarunkowania występowania zgnilizny odziomkowej w drzewostanach świerkowych Puszczy Boreckiej".

Proponowany promotor: dr hab. Andrzej Szczepkowski z Wydziały Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

     4. Opinia w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr DANUTY LOTZ.

Dotychczasowy tytuł: „Czynniki kształtujące wielkość dochodów Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe ze źródeł innych niż sprzedaż drewna".

Proponowany nowy tytuł: „Znaczenie innych rodzajów działalności niż sprzedaż drewna dla sytuacji finansowej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe".

     5. Opinia w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w rozprawie doktorskiej mgr inż. MAGDY SKOWRONEK.

     6. Opinia w sprawie przedłużenia okresu pobierania stypendiów habilitacyjnych:

 • dr. inż. SZYMONOWI JASTRZĘBOWSKIEMU,
 • dr. inż. ADAMOWI KALISZEWSKIEMU,
 • dr inż. MARZENIE NIEMCZYK,
 • dr. inż. RADOSŁAWOWI PLEWIE,
 • dr inż. EMILII WYSOCKIEJ-FIJOREK.

     7. Opinia w sprawie przyznania okresu pobierania stypendiów doktorskich.

 • mgr. inż. MARIUSZOWI CIESIELSKIEMU,
 • mgr. inż. MIŁOSZOWI MIELCARKOWI,
 • mgr ANECIE MODZELEWSKIEJ;

oraz przedłużenia okresu pobierania stypendium doktorskiego:

 • mgr. inż. KRZYSZTOFOWI SZTABKOWSKIEMU,
 • mgr. inż. ADAMOWI WÓJCIKIEMU.

     8. Wystąpienie do Dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa z wnioskiem o mianowanie prof. dr hab. DOROTY DOBROWOLSKIEJ na stanowisko profesora zwyczajnego.

     9. Opinia w sprawie zatrudnienie dr. inż. MIŁOSZA TKACZYKA na stanowisko adiunkta.

   10. Opinia w sprawie powierzenia dr hab. DOROCIE HILSZCZAŃSKIEJ funkcji pełnomocnika dyrektora ds. Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich.

   11. Opinia w sprawie powierzenia dr. inż. ANDRZEJOWI BOCZONIOWI funkcji kierownika Zakładu Ekologii Lasu IBL.

   12. Opinia w sprawie powierzenia dr. inż. DAMIANOWI KORZYBSKIEMU funkcji zastępcy kierownika Zakładu Geomatyki.

   13. Opinia w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2017 r.:

 • dr. hab. JANUSZOWI CZEREPKO, pełniącemu funkcję dyrektora IBL,
 • prof. dr. hab. JACKOWI HILSZCZAŃSKIEMU, pełniącemu funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowo-badawczych,
 • dr. inż. PIOTROWI GOŁOSOWI, zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych,
 • mgr BEACIE ROKICKIEJ-SIWEK, głównej księgowej.

   14. Podjęcie uchwały o nadaniu prof. dr. hab. Alojzemu Kowalkowskiemu Medalu im. Jana Teodora Hausbrandta Instytutu Badawczego Leśnictwa za zasługi dla rozwoju nauk leśnych.

   15. Sprawy bieżące i wolne wnioski.