XIV posiedzenie Rady Naukowej IBL 2017-2021

 

Porządek obrad 14. posiedzenia
Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa,
28 lutego 2019 r.

1. Uchwały w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. MACIEJA BILKA oraz wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

2. Uchwały w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. inż. ADAMA KLISZEWSKIEGO vel KIELISZEWSKIEGO oraz wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

3. Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. PIOTRA BUDNIAKA.

Proponowany tytuł rozprawy: „Wpływ fragmentacji kompleksów leśnych na różnorodność przyrodniczą i potencjał produkcyjny lasów w Polsce".

Proponowany promotor: dr hab. STANISŁAW ZIĘBA z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

4. Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. WOJCIECHA MADEJA.

Proponowany tytuł rozprawy: „Wpływ zmieszania dębu bezszypułkowego (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) oraz sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na parametry biometryczne drzew i strukturalne drzewostanów na siedlisku lasu mieszanego świeżego".

Proponowany promotor: prof. dr hab. STANISŁAW DROZDOWSKI z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Proponowany promotor pomocniczy: dr inż. KAMIL BIELAK z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

5. Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. KAROLINY GABRYSIAK.

Proponowany tytuł rozprawy: „Dynamika rozwoju młodego pokolenia drzew w objętych ochroną lasach północno-wschodniej Polski".

Proponowany promotor: dr hab. RAFAŁ PALUCH z Zakładu Lasów Naturalnych Instytutu Badawczego Leśnictwa.

6. Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. HUBERTA JAKONIKUKA.

Proponowany tytuł rozprawy: „Zależność liczebności Telenomus tetratomus (Thomson), parazytoid jaj barczatki sosnówki, od warunków siedliskowych lasu i stanu populacji żywiciela".

Proponowany promotor: dr hab. LIDIA SUKOVATA z Zakładu Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.

7. Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. SZYMONA KRAJEWSKIEGO.

Proponowany tytuł rozprawy: „Wpływ okrywowych materiałów organicznych na wzrost i rozwój sadzonek jodły pospolitej, buka zwyczajnego i dębu szypułkowego w leśnych szkółkach gruntowych".

Proponowany promotor: dr hab. JAN KOWALCZYK z Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych Instytutu Badawczego Leśnictwa.

8. Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. inż. WALDEMARA KOWALCZUKA.

9. Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr inż. MAGDY SKOWRONEK.

10. Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. inż. ADAMA KLEPACKIEGO.

11. Opinia w sprawie powierzenia dr inż. ANNIE KOWALSKIEJ funkcji kierownika Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego IBL.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia kandydata IBL do wyborów członków Rady Doskonałości Naukowej.

13. Opinia w sprawie Planu badań naukowych, prac rozwojowych i usługowych oraz pozostałej działalności Instytutu wraz z planem przychodów na rok 2019.

14. Opinia w sprawie Planu finansowego Instytutu na 2019 r.

15. Przyjęcie protokołu z 13. posiedzenia RN IBL.

16. Sprawy bieżące i wolne wnioski.