XV posiedzenie Rady Naukowej IBL 2017-2021

 

Porządek obrad z 15. posiedzenia
Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa
28 marca 2019 r.

1.    Podjęcie uchwały o nadaniu dr. inż. PIOTROWI GOŁOSOWI stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk leśnych w dyscyplinie leśnictwo.

2.    Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr DANUTY LOTZ.
Tytuł rozprawy: „Wpływ dochodów pochodzących z innych źródeł niż sprzedaż drewna na sytuację finansową Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe".
Promotor: dr hab. Janusz Kocel z Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi Instytutu Badawczego Leśnictwa.

3.    Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. RADOSŁAWA GAWRYSIA.Tytuł rozprawy: „Zmiany struktury fitocenozy lasów łęgowych w dolinach rzecznych zasiedlonych przez bobry (Castor fiber L.)".
Promotor: dr hab. Janusz Czerepko z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
Promotor pomocniczy: dr inż. Andrzej Boczoń z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.

4.    Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. ADAMA WÓJCICKIEGO.
Tytuł rozprawy: „Wilk (Canis lupus L.) jako czynnik modyfikujący wpływ jeleniowatych na uprawy i młodniki leśne".
Promotor: dr hab. Zbigniew Borowski z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.

5.    Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. TOMASZA HYCZY.
Proponowany tytuł rozprawy: „Wykorzystanie danych przestrzennych w detekcji obszarów leśnych w kontekście wybranych definicji lasu".
Proponowany promotor: dr hab. Krzysztof Stereńczak z Zakładu Geomatyki Instytutu Badawczego Leśnictwa.

6.    Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. MACIEJA LISIEWICZA.
Proponowany tytuł rozprawy: „Wykorzystanie analizy rozkładu chmury punktów do korekty metod detekcji pojedynczych drzew".
Proponowany promotor: dr hab. Krzysztof Stereńczak z Zakładu Geomatyki Instytutu Badawczego Leśnictwa.

7.    Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. ARTURA ZARZECKIEGO.
Proponowany tytuł rozprawy: „Ocena wpływu wybranych czynników warunkujących inicjację odnowień naturalnych sosny zwyczajnej pod okapem drzewostanu".
Proponowany promotor: dr hab. Włodzimierz Buraczyk z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

8.    Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. MAŁGORZATY MATRAS-ZARZECKIEJ.
Proponowany tytuł rozprawy: „Zmienność rodowa cech jakościowych i ilościowych potomstwa drzew matecznych sosny zwyczajnej z 1 Regionu Testowania".
Proponowany promotor: dr hab. Włodzimierz Buraczyk z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

9.    Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr EWY MAJEWSKIEJ.
Proponowany tytuł rozprawy: „Wartościowanie działań Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w zakresie ochrony zasobów przyrody na przykładzie Nadleśnictwa Krynki".
Proponowany promotor: prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, emerytowany pracownik Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

10.    Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. inż. PAWŁA SAŁKA.

11.    Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. inż. RADOSŁAWA GAWRYSIA.

12.    Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. inż. RADOMIRA BAŁAZEGO.

13.    Opinia w sprawie przyznania stypendium habilitacyjnego dr. inż. PAWŁOWI PRZYBYLSKIEMU.

14.    Opinia w sprawie przyznania stypendium doktorskiego mgr inż. KAROLINIE GABRYSIAK.

15.    Przyjęcie protokołu z 14. posiedzenia RN IBL.

16.    Sprawy bieżące i wolne wnioski.