XVII posiedzenie Rady Naukowej IBL 2017-2021

 

Porządek obrad 17. posiedzenia
Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa
23 maja 2019 r.

 

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Wręczenie dyplomu doktora habilitowanego nauk leśnych w dyscyplinie leśnictwo dr. hab. PIOTROWI GOŁOSOWI.

3. Wręczenie dyplomów nagród rocznych Dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa za osiągnięcia naukowe i organizacyjne w 2018 r.

4. Wyznaczenie kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie dr hab. IWONIE SKRZECZ z Zakładu Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa tytułu profesora nauk leśnych.

5. Wyznaczenie kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie dr hab. DOROCIE HILSZCZAŃSKIEJ z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa tytułu profesora nauk leśnych.

6. Opinia w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr DANUTY LOTZ i dopuszczenia jej do publicznej obrony.

Tytuł rozprawy: „Wpływ dochodów pochodzących z innych źródeł niż sprzedaż drewna na sytuację finansową Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe".

Promotor: dr hab. Janusz Kocel z Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Recenzenci:

  • dr hab. Krzysztof Adamowicz z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;
  • dr hab. Dariusz Kulak z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie.

7. Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. inż. MARKA RZOŃCY.

8. Opinia w sprawie przedłużenia okresu pobierania stypendium doktorskiego mgr. inż. KRZYSZTOFOWI SZTABKOWSKIEMU.

9. Opinia w sprawie powierzenia dr. inż. TOMASZOWI JAWORSKIEMU funkcji zastępcy kierownika Zakładu Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.

10. Przedstawienie wyników oceny pracowników naukowych Instytutu Badawczego Leśnictwa.

11. Opinia w sprawie Sprawozdania z działalności Instytutu Badawczego Leśnictwa w 2018 r.

12. Opinia w sprawie Sprawozdania finansowego Instytutu Badawczego Leśnictwa za 2018 r.

13. Opinia w sprawie podziału zysku za 2018 r.

14. Opinia w sprawie korekty planu finansowego Instytutu Badawczego Leśnictwa na 2019 r.

15. Przyjęcie protokołu z 16. posiedzenia RN IBL.

16. Sprawy bieżące i wolne wnioski.