dr inż. Szymon Jastrzębowski

telefon:
22 7150 474
stanowisko:
Adiunkt
organizacja:
Instytut Badawczy Leśnictwa
komórka organizacyjna:
Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych
adres:
ul. Braci Leśnej nr 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn
Budynek „F"
Pokój nr 106

Ten pracownik świadczy usługi eksperckie w ramach IBL. Zobacz stronę eksperta

Edukacja i stopnie naukowe

2013 – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk leśnych (Wydział Leśny SGGW w Warszawie. Rozprawa doktorska pt. „Zmienność wybranych cech potomstwa drzewostanów zachowawczych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w Polsce"/ Variability of selected traits of Scots pine (Pinus sylvestris L.) preservation stands' progeny in Poland)

2005 – uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera leśnictwa (Wydział Leśny SGGW w Warszawie. Praca magisterska pt. „Jakość hodowlano-selekcyjna buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) na obrzeżach zasięgu w Nadleśnictwie Dwukoły (RDLP Olsztyn)"/ Silvicultural quality and genetic structure of a marginal population of European beech (Fagus sylvatica L.) in Dwukoły Forest District (Regional Directorate of State Forests in Olsztyn)

2000 – uzyskanie tytułu zawodowego technika leśnika (Technikum Leśne w Tucholi. Praca dyplomowa pt. „Klęska ekologiczna w Sudetach Zachodnich i metody jej przeciwdziałania z wykorzystanie technologii Leśnego Banku Genów w Kostrzycy")

Zainteresowania naukowe

  • Genetyka populacyjna
  • Koewolucja roślin i zwierząt
  • Biologia, ekologia i fizjologia nasion
  • Glebowe banki nasion
  • Potencjał adaptacyjny leśnych zasobów genowych

Wybrane publikacje naukowe

Artykuły naukowe i przeglądowe

Jastrzębowski S., Ukalski K., Klisz M., Ukalska J., Przybylski P., Matras J., Barzdajn W., Kowalkowski W. 2018. Assessment of the height stability in progeny of Fagus sylvatica L. populations using the GGE biplot method, Dendrobiology   vol. 79: 34-46 http://dx.doi.org/10.12657/denbio.079.004 (20 pkt. IF2016: 0,776)

Jastrzębowski S., Kantorowicz W., Aniśko E. Ukalska J. 2017. Konduktometryczna metoda oceny żywotności nasion sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) i daglezji zielonej (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco), Sylwan 161 nr 12 (15 pkt, IF2016: 0,481)

Klisz M., Wojda T., Jastrzębowski S., Ukalska J. 2015 Circumferential variation in heartwood in stand of black locust (Robinia pseudoacacia L.). Drewno, 58, 195, 31-44. DOI: 10.12841/wood.1644-3985.116.03 IF: 0,3

Klisz M., Jastrzębowski S., Ukalski K., Ukalska J., Przybylski P. 2017 Adaptation of Norway spruce populations in Europe: a case study from northern Poland. New Zealand Journal of Forestry Science, 47:8 DOI 10.1186/s40490-017-0090-6 IF: 0,783

Jastrzębowski S., Ukalska J., Kantorowicz W., Klisz M.,  Wojda T., Sułkowska M. 2017 Effects of thermal-time artificial scarification on the germination dynamics of black locust (Robinia pseudoacacia L.) seeds. European Journal of Forest Research, DOI 10.1007/s10342-017-1046-3 IF: 2,041

Klisz M., Jastrzębowski S., Wojda T. Ukalska J., Noskowiak A. 2017. Variability of black locust hardness in relation to different measurement direction and location along the stem. Wood Research 62 (2). IF: 0,399  

Jastrzębowski S., Klisz M. 2012 Zastosowanie modeli regresji segmentowej w identyfikacji początku reakcji przyrostowej na przykładzie drzewostanu zachowawczego sosny zwyczajnej w Nadleśnictwie Krzystkowice. (W) Bijak S., Zasada M. Stan i perspektywy badań dendrochronologicznych w Polsce. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R.14, Zeszyt 1 (30), 231-237

Klisz M., Jastrzębowski S., Ukalska J., Wrzesiński P. 2014 Genetyczna i ekologiczna interpretacja występowania różnych typów fluktuacji gęstości drewna wewnątrz słoja u modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.). (W) Bijak S., Zasada M. Spojrzenie w głąb słoja – anatomia drewna w badaniach dendrochronologicznych. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R.16, Zeszyt (40), 19-27

Klisz M., Ukalska J., Wojda T., Jastrzębowski S., Mionskowski M., Szyp-Borowska I. 2014 Radial growth of selected stands of black locust in Poland. WULS – SGGW, For. and Wood Technol. 85, 123–130

Klisz M., Jastrzębowski S., Chojnacka-Ożga L., Kowalczyk J. 2015 Radial growth variation between four provenances of Norway spruce in the conditions of central Poland. Leśne Prace Badawcze, 1(76), 59–65. DOI:10.1515/frp-2015-0006

Klisz M., Ukalska J., Noskowiak A., Wojda T., Jastrzębowski S., Mionskowski M., Szyp-Borowska I. 2015 Correlations between Brinell hardness and basic density in black Locust – diffrences along the stem. WULS – SGGW, For. and Wood Technol. 91, 81–86.

Wojda T., Klisz M., Jastrzębowski S., Mionskowski M., Szyp-Borowska I., Szczygieł K. 2015 The geographical distribution of the Black locust (Robinia pseudoacacia L.) in Poland and its role on non-forest land. PAPERS on GLOBAL CHANGE, 22, 101–113. DOI: 10.1515/igbp-2015-0018

Klisz M., Jastrzębowski S., Ukalska J., Przybylski P., Matras J., Mionskowski M. 2016 The vulnerability of silver fir populations to damage from late frosts. Leśne Prace Badawcze, 1(77), 24–31. DOI: 10.1515/frp-2016-0003

Klisz M., Ukalska J., Wrzesiński P., Wilczyński S., Jastrzębowski S. 2016 Proweniencyjna zmienność częstości fluktuacji gęstości drewna (IADFs) świerka pospolitego. (W) Bijak S., Zasada M. Różnorodność źródeł danych w badaniach dendrochronologicznych. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R.18, Zeszyt (48), 180-188

Kasprzyk W., Jastrzębowski S. 2016. Wpływ podcinania korzeni i nawożenia na cechy biometryczne dwuletnich sadzonek buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.), Leśne Prace Badawcze, Vol. 77 (3): 256–260

Artykuły popularnonaukowe

Jastrzębowski S. 2008. Norma siewu - rzecz święta? Las Pol., nr 7,  s. 30-31

Jastrzębowski S. 2010. W genetyce przyszłość. Nowoczesne techniki w badaniach drzew Las Pol., nr 4, , s. 20-21

Jastrzębowski S. 2012. Mikroorganizmy w leśnictwie - nowe możliwości w szkółkarstwie leśnym. Las Polski nr 4, s. 20-21

Klisz M., Jastrzębowski S. 2012 Program Testowania Potomstwa Drzew Leśnych – pierwsze wrażenia. Reakcje jodły na uszkodzenia od przymrozków. Las Polski, 22

Klisz M., Jastrzębowski S. 2013 Cztery kolory testowania. Las Polski, 3: 16-18

Jastrzębowski S., Klisz M. 2013 Powierzchnia testująca – instrukcja obsługi. Las Polski, 5: 22-24

Jastrzębowski S., Klisz M. 2013 Leśny materiał testowany. Las Polski, 6: 16-18

Jastrzębowski S., Klisz M., Przybylski P. 2013 (A) bieszczadzkie testowanie. Las Polski, 24: 16-17.

Jastrzębowski S., Klisz M. 2014 Zakładamy uprawy doświadczalne. Drwal, 3: 33-35

Jastrzębowski S., Klisz M. 2014 Daglezja przyszłości. Las Polski, 2: 19-21

Matras J., Jastrzębowski S., Klisz M., Mionskowski M., Przybylski P. 2014 Testowanie potomstwa drzew leśnych. Notatnik Naukowy Instytutu Badawczego Leśnictwa 98(3):1-4. ISSN 1509-7447

Klisz M., Jastrzębowski S. 2014 Islandzka saga o lesie. Las Polski, 15-16: 37-39

Jastrzębowski S., Klisz M. 2015 Leśnictwo plantacyjne. Jeszcze wybór czy już konieczność?. Las Polski, 7: 16-19

Jastrzębowski S., Klisz M. 2015 Dla kogo te plantacje?. Las Polski, 8: 10-12

Klisz M., Jastrzębowski S. 2015 Jaki kolor ma nauka?. Las Polski, 12: 20-22

Jastrzębowski S., Klisz M. 2015 Plantacje nasienne i plantacyjne uprawy nasienne – ważne ogniwo w selekcji drzew leśnych. Poradnik Leśniczego, 6: 18-23

Szyp-Borowska I., Szczygieł K., Klisz M., Jastrzębowski S., Wojda T. 2015 Kultury in vitro w hodowli robinii akacjowej. Notatnik Naukowy Instytutu Badawczego Leśnictwa 99(1) ISSN 1509-7447

Klisz M., Jastrzębowski S. 2016 Zakochałem się w szyszkarstwie. Drwal, 2: 28-35

Klisz M., Jastrzębowski S. 2016 Leśnictwo w Nowej Zelandii. Drwal, 6: 42-47

Jastrzębowski S., Klisz M. 2016 Praktyczne uwagi do zakładania doświadczeń testujących i opieki nad doświadczeniami w terenie oraz promocja programu. (W:) Dotychczasowe doświadczenia z realizacji programu testowania potomstwa. Postępy Techniki w Leśnictwie, nr 134: 18-27

Jastrzębowski S., Kasprzyk W. 2016. Podcinanie korzeni – czy to jeszcze ma sens? Las Polski, 22: 22-24

Jastrzębowski S.,  Kantorowicz W. 2016. Już nie tak wydajne, Głos Lasu 12: 22-23

Przybylski P., Jastrzębowski S., Matras J. 2017. Seks w wielkim lesie cz.1. Las Pol., nr 4, s. 25-27

Jastrzębowski S., Przybylski P., Matras J. 2017. Seks w wielkim lesie cz.2. Las Pol., nr 5, s. 19-21

Książki i monografie

Monografie i inne publikacje recenzowane

Jastrzębowski S. Wesoły W., Furdyna R. 2009. Norma siewu. W: Szkółkarstwo leśne od A do Z. CILP, Warszawa

Klisz M., Jastrzębowski S., Nowakowska J. 2013 Genetic parameters of wood density in European larch families from seedling seed orchards. Proceedings of the Dendrosymposium TRACE 2012, 129-133 DOI:10.2312/GFZ.b103-13058

Stereńczak K., Mroczek P., Jastrzębowski S., Krok G., Lisańczuk M., Klisz M., Kantorowicz W. 2016 UAV and GIS based tool for collection and propagation of seeds material – first results. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLI-B8, 2016 XXIII ISPRS Congress, 12–19 July 2016, Prague, Czech Republic, 663-667 doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B8-663-2016

Inne

PROJEKTY BADAWCZE:

BLP-374 Osłona naukowa realizacji „Programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych w Polsce na lata 2011-2035". Finansowanie: DGLP.

BLP- 375 Program testowania potomstwa WDN, DD, PN, PUN w ramach „Programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej Drzew leśnych na lata 2011-2035". Finansowanie: DGLP.

BLP 423 Ocena nasion drzew i krzewów leśnych - monitoring obradzania i jakości materiału siewnego. Finansowanie: DGLP

26.02.02 Wpływ warunków pogodowych w okresie kwitnienia i zawiązywania nasion oraz okresu ich przechowywania na wrażliwość potomstwa dębu szypułkowego na wybrane czynniki stresowe. Finasowanie: IBL

24.02.43 Wykorzystanie DSS w szacowaniu urodzaju świerka pospolitego. Finansowanie: MNiSW

Hobby

Książki (czytanie i pisanie), bieganie, podróżowanie z rodziną, popularyzacja wiedzy, gitara klasyczna i basowa