WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

Co najmniej jeden autor każdej prezentacji powinien być zarejestrowany i obecny na Konferencji
(z wniesioną opłatą rejestracyjną), inaczej prezentacja nie będzie przyjęta.

Termin przyjmowania streszczeń – 20 września 2019 r.

Streszczenia należy zamieszczać wyłącznie poprzez formularz znajdujący się pod poniższymi linkami:

Streszczenia powinny być w języku polskim lub angielskim. Autorzy streszczenia ponoszą odpowiedzialność za wszystkie sprawy związane z własnością intelektualną dotyczącą informacji zawartych w streszczeniu. Książeczka zawierająca wszystkie streszczenia będzie przygotowana w postaci pliku .pdf i dostępna na stronie internetowej w dniu 4 października 2019. Czynimy starania, aby każdy zarejestrowany uczestnik Konferencji otrzymał komplet wydrukowanych materiałów.

Organizatorzy pozostawiają sobie prawo odrzucenia referatów niezgodnych z tematyką konferencji oraz tekstów streszczeń przesłanych nie poprzez formularz.

 

 

Projekt Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych  - OZwRCIN uzyskał dofinansowanie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd", Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego" Poddziałanie nr 2.3.1. „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)", umowa nr POPC.02.03.01-00-0029/17-00.