Celem konferencji „Zamieranie Drzewostanów w Polsce – Przyczyny i Konsekwencje" jest zgromadzenie interdyscyplinarnego grona specjalistów prezentujących najnowsze osiągnięcia badań naukowych oraz praktyki w zakresie zagrożeń i możliwości ochrony ekosystemów leśnych. Ponadto zamiarem organizatorów jest to, aby konferencja stała się okazją do wymiany poglądów i omawiania problemów, a także miejscem tworzenia nowych strategii oraz wyzwań dotyczących współczesnej ochrony lasu. Przede wszystkim mamy nadzieję stworzyć forum do dyskusji oraz współpracy zarówno między badaczami a praktykami, jak i środowiskiem biznesowym związanym z tą problematyką.

 

Konferencja jest skierowana do pracowników nauki, Lasów Państwowych, parków narodowych oraz wszystkich osób, którym zagadnienia z zakresu ochrony lasu przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi są bliskie. Organizatorzy serdecznie proszą o przekazywanie informacji o konferencji wszystkim osobom zainteresowanym.

 

 

 

Projekt Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych  - OZwRCIN uzyskał dofinansowanie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd", Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego" Poddziałanie nr 2.3.1. „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)", umowa nr POPC.02.03.01-00-0029/17-00.