WOJCIECH GRODZKI – Instytut Badawczy Leśnictwa

ANDRZEJ MARZĘDA  – Zespół Ochrony Lasu w Radomiu

ANDRZEJ MATYSIAK –  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu

ALDONA PERLIŃSKA – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

ZBIGNIEW SIEROTA – Instytut Badawczy Leśnictwa

IWONA SKRZECZ – Instytut Badawczy Leśnictwa

JERZY ZAWADZKI – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu

 

 

Projekt Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych  - OZwRCIN uzyskał dofinansowanie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd", Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego" Poddziałanie nr 2.3.1. „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)", umowa nr POPC.02.03.01-00-0029/17-00.