Folia Forestalia Polonica

Leśne Prace Badawcze 2020, Vol 81, 3

Leśne Prace Badawcze, 2020, Vol. 81 (3)
Forest Research Papers, 2020, Vol. 81 (3)

Oryginalne prace naukowe / Original articles

Gawęda P., Grodzki W.
Wpływ cech drzewostanu i siedliska na występowanie borecznika sosnowca Diprion pini L. oraz borecznika zielonożółtego Gilpinia virens (Klug) (Hymenoptera, Diprionidae) na wybranych obszarach północnej Polski
The influence of stand and habitat characteristics on the occurrence of pine sawflies Diprion pini L. and Gilpinia virens (Klug) (Hymenoptera, Diprionidae) in selected areas of northern Poland

Będkowski M., Buraczyk W.
Wpływ nawozów i fungicydów na kiełkowanie nasion oraz początkową fazę rozwoju siewek olszy czarnej Alnus glutinosa (Gaertn.)
The impact of fertilisers and fungicides on seed germination and the initial phase of seedling growth in black alder Alnus glutinosa (Gaertn.)

Damszel M., Przemieniecki S., Dyczewska M., Mastalerz J.
Grzyby towarzyszące ryzomorfom Armillaria spp. na Populus tremula L.
Fungi associated with Armillaria spp. rhizomorphs on Populus tremula L.

Artykuły przeglądowe / Review articles

Referowska-Chodak E.
Geocaching w edukacji – przegląd międzynarodowych doświadczeń
Część 3. Organizacja zajęć

Geocaching in education – a review of international experiences
Part 3. Organisation of classes

Wodzicki T.J.
Las – fotosfera życia w atmosferze Ziemi
Forest – the photosphere of life in the Earth's atmosphere

Artykuły dyskusyjne / Discussion articles

Jaszczak R., Bańkowski J.
Plan urządzenia lasu w Polsce – problemy i kierunki rozwoju
Forest management plan in Poland – problems and development directions