Folia Forestalia Polonica

Leśne Prace Badawcze 2019, Vol 80, 3

Leśne Prace Badawcze 2019, Vol. 80 (3)
Forest Research Papers 2019, Vol. 80 (3)

Oryginalne prace naukowe / Original articles

Witkowska J., Jodłowski K.
Określenie współczynników zamiennych dla drewna wielkowymiarowego kłodowanego sosnowego i świerkowego
Determination of conversion factors for pine and spruce logs in stacks

Ambroży S., Kapsa M
Odnowienia sosny zwyczajnej Pinus sylvestris L. w Karpatach w zależności od żyzności siedliska
Regeneration of Scots pine Pinus sylvestris L. in the Carpathians depends on site fertility

Gunia S., Łukaszewicz J., Szeligowski H.
Pierwsze polskie doświadczenia proweniencyjne z jodłą pospolitą Abies alba Mill.
The first Polish provenance experiments with silver fir Abies alba Mill.

Barzdajn W., Kowalkowski W., Tomczak R.
Porównanie odnowień sosny zwyczajnej powstałych z siewu i sadzenia w różnych terminach
Comparing Scots pine regeneration established by sowing and planting at various times of year

Szewczyk K., Iwanicki P.
Ocena przydatności maszyn podczas zrywki drewna w drzewostanach sosnowych na podstawie podstawowych wskaźników pracy
Evaluating the suitability of machinery use during skidding of wood in pine stands, based on basic work indicators

Artykuły przeglądowe / Review article

Szyp-Borowska I., Sikora K.
Kod kreskowy DNA – praktyczne narzędzie taksonomii i inwentaryzacji entomofauny
DNA barcoding: A practical tool for taxonomy and species identification of entomofauna

Wodzicki T.J.
Specyfika problemowa nauk leśnych i metodyki badań w dziedzinie leśnictwa
Challenges concerning terminology and methodology in forest sciences