Folia Forestalia Polonica

Leśne Prace Badawcze 2019, Vol 80, 1


Leśne Prace Badawcze 2019, Vol. 80 (1)
Forest Research Papers 2019, Vol. 80 (1)

Oryginalne prace naukowe / Original articles

Mederski P.S., Szczawiński D., Giefing D.F., Naparty K., Brunka M.
Zdrowotność oraz czas zarastania sęków po podkrzesaniu dębu
Knot soundness and occlusion time after artificial pruning of oak

Bodziarczyk J., Szwagrzyk J., Zwijacz-Kozica T., Zięba A., Szewczyk J., Gazda A.
Struktura drzewostanów Tatrzańskiego Parku Narodowego – wyniki inwentaryzacji z lat 2016–2017
The structure of forest stands in theTatra National Park: The results of 2016–2017 inventory

Rąkowski G., Czarnocki K.
Awifauna lęgowa wnętrza i obrzeża lasu w Puszczy Boreckiej
Breeding avifauna of the forest interior and forest edge in the Borki Forest

Mederski P.S., Werk K., Bembenek M., Karaszewski Z., Brunka M., Naparty K.
Zakres wykorzystania pnia i jakość sortymentów pozyskanych harwesterem w drzewostanie sosnowym II klasy wieku
Harvester efficiency in trunk utilisation and log quality of early thinning pine trees

Nasiłowska S.A., Kotlarz J., Kacprzak M., Rynkiewicz A., Rotchimmel K., Kubiak K.
The impact of drought in 2015 on the health forest condition determined using Landsat-8 OLI images

Matras-Zarzecka M., Zarzecki A.
Zróżnicowanie wybranych cech wegetatywnego potomstwa starych drzew sosny zwyczajnej Pinus sylvestris L. z Puszczy Augustowskiej
Variability of old Scots pine Pinus sylvestris L. vegetative progeny from the Augustowska Primeval Forests

Doniesienia naukowe / Short communications

Marozau A., Kowbasa N.
Wykorzystanie leśnych niedrzewnych produktów i turystycznych zasobów lasu na Białorusi
The use of non-wood forest products and forest tourism in Belarus

Artykuły przeglądowe / Review articles

Klocek A., Zając S.
Rynek lasu – metody dochodowe określania wartości zasobów leśnych
The forest market – income methods for determining the value of forest resources