Leśne Prace Badawcze 2021, Vol 82, 1

Leśne Prace Badawcze, 2021, Vol. 82 (1)
Forest Research Papers, 2020, Vol. 82 (1)

Oryginalne prace naukowe / Original articles

Krawczyk R.
Możliwości wykorzystania procesów sukcesyjnych w przebudowie drzewostanów na gruntach porolnych na przykładzie Nadleśnictwa Wielbark
The potential utility of successional processes during timber stand improvement on post-agricultural land in the Wielbark Forest District: a case study

Banach J., Skrzyszewska K., Pańczyk B.
Zmienność nasion Pinus sylvestris L. z uwzględnieniem barwy okrywy nasiennej
Variability of Pinus sylvestris L. seeds including seed coat colour

Banach J., Skrzyszewska K., Puk I.
Zmienność cech wiązu górskiego Ulmus glabra Huds. rosnącego na uprawie zachowawczej ex situ w Nadleśnictwie Oleszyce
Variability of wych elm Ulmus glabra Huds. characteristics growing on an ex situ conservative plantation in the Oleszyce Forest District

Artykuły przeglądowe / Review articles

Kęsy M., Fliszkiewicz M., Banaszak-Cibicka W.
Problematyka uprawy lipy drobnolistnej Tilia cordata Mill. na plantacjach nasiennych
Potential problems in cultivating Tilia cordata Mill. in seed orchards