Folia Forestalia Polonica

Procedura recenzowania artykułów

Double-Blind Peer Review

Prace przysłane do publikacji w „Leśnych Pracach Badawczych" są kierowane do redaktora działowego, który dokonuje oceny wstępnej. Prace są recenzowane poufnie i anonimowo przez dwóch niezależnych recenzentów. Nadesłane prace nie są wysyłane do recenzentów z placówki, z której pochodzą autorzy, ani do osób mogących pozostawać z autorem w konflikcie interesów.
Autor jest informowany o wyniku dokonanych recenzji i stanowisku redakcji. W przypadku rozbieżności opinii recenzentów praca jest kierowana do trzeciej recenzji.

Kryteria kwalifikowania publikacji do druku
Do publikacji są przyjmowane artykuły o charakterze naukowym (tzn. prezentujące wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym, lub analitycznym, przedstawiające obecny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego oraz jego wyniki oraz wnioski z przytoczeniem cytowanej literatury, a także opracowania o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym).
W przypadku pozytywnej oceny przez recenzentów artykuł kwalifikowany jest do publikacji przez redaktora działowego w porozumieniu z Redaktorem Naczelnym.
Współczynnik odrzuceń artykułów wynosi ca 25%.

Powyższa procedura jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego zawartymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", Warszawa 2011.

 

Załączniki