Zamawianie

Artykuły archiwalne niedostępne na stronie internetowej można zamawiać:

listownie
Instytut Badawczy Leśnictwa
Biblioteka
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3
05-090 Raszyn

pocztą elektroniczną
biblioteka@ibles.waw.pl

W zamówieniu prosimy o podanie pełnych danych bibliograficznych zamawianego artykułu:
Imię, nazwisko / nazwa zamawiającego
Adres wysyłkowy
Nazwa płatnika (w przypadku, gdy różni się od zamawiającego)
Adres płatnika
Sposób płatności: przelew / pobranie
NIP płatnika, wraz z upoważnieniem do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

Cena wykonania jednej strony kopii cyfrowej wynosi 0,60 zł.
Do ceny usługi dolicza się koszt nośnika oraz koszty opłat za wysyłkę.
Opłata minimalna usługi wynosi 10,00 zł.