Folia Forestalia Polonica

Leśne Prace Badawcze 2016, Vol 77, 3

Leśne Prace Badawcze, 2016, Vol. 77, 3
Forest Research Papers, 2016, Vol. 77, 3

Oryginalne prace naukowe / Original articles

Lubiarz M.
Porównanie zagęszczenia przędziorkowatych (Tetranychidae) i dobroczynkowatych (Phytoseiidae) na dębie szypułkowym ( Quercus robur L.) w lasach na obszarach naturalnym i przemysłowym
Comparing densities of spider mites (Tetranychidae) and predatory mites (Phytoseiidae) on the common oak (Quercus robur L.) in forests of natural and industrial areas

Skarżyński D., Piwnik A., Krzysztofiak A.
Saproksyliczne skoczogonki (Collembola) Wigierskiego Parku Narodowego
Saproxylic springtails (Collembola) of the Wigry National Park

Smoleński M.
Preferencje mieszkańców Białegostoku względem leśnych usług rekreacyjnych
– potrzeba aktywności fizycznej

Białystok inhabitants' preferences concerning forest recreational services – the need for physical activity

Chomicz-Zegar E., Niemtur S., Kapsa M., Ambroży S.
Występowanie zgnilizny odziomkowej drzew matecznych jodły pospolitej Abies alba Mill. i świerka pospolitego Picea abies (L.) z nadleśnictw karpackich
Butt rot occurrence in plus trees of Silver fir Abies alba Mill. and Norway spruce Picea abies (L.) from the Carpathians

Aniszewska M., Błuszkowska U.
Zmienność szyszek jodły pospolitej ( Abies alba Mill.) – zmienność parametrów zewnętrznych szyszek
Variability of silver fir (Abies alba Mill.) cones – variability of cone parameters

Kożuch A., Ryś M.
Ocena ekonomicznej efektywności gospodarki leśnej prowadzonej przez Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy
Evaluation of the economic viability of forest management by the Forest Experimental Station in Krynica

Rąkowski G., Czarnocki K., Ukalska J.
Awifauna lęgowa dojrzałych drzewostanów Puszczy Boreckiej i jej zmiany na przełomie XX i XXI wieku
Breeding avifauna of mature forest stands in the Borki Forest and its dynamics at the turn of the 21st century

Kasprzyk W., Jastrzębowski S.
Wpływ podcinania korzeni i nawożenia na cechy biometryczne dwuletnich sadzonek buka zwyczajnego ( Fagus sylvatica L.)
Effects of root pruning and fertilization on biometric traits of 2-year-old seedlings of European beech (Fagus sylvatica L.)

Kwaśna H., Mazur A., Łabędzki A., Kuźmiński R., Łakomy P.
Zbiorowiska grzybów w rozkładającym się drewnie dębu i sosny
Communities of fungi in decomposed wood of oak and pine

Artykuły przeglądowe / Review articles

Hilszczańska D.
Endofity – charakterystyka i możliwości wykorzystania w leśnictwie
Endophytes – characteristics and possibilities of application in forest management

Wspomnienie pośmiertne / Obituary

Zajączkowski K.
Śp. doc. dr inż. Witold Chmielewski (1922–2016)

Miscellanea

Burzyński G.
Daglezja ( Pseudotsuga Carriere) – nowa nadzieja dla lasów beskidzkich?