Folia Forestalia Polonica

Leśne Prace Badawcze 2016, Vol 77, 4

Leśne Prace Badawcze, 2016, Vol. 77, 4
Forest Research Papers, 2016, Vol. 77, 4

Szanowni Czytelnicy,
    Niniejszy zeszyt Leśnych Prac Badawczych stanowi zbiór artykułów poświęconych szeroko rozumianej tematyce Puszczy Białowieskiej. Poglądy autorów prezentujących swoje opracowania nie zawsze są zgodne z poglądami reprezentowanymi przez pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa, w tym Redakcji Leśnych Prac Badawczych. Dobór autorów oraz redakcja zostały dokonane jedynie przez Redaktora Naczelnego Leśnych Prac Badawczych bez wiedzy redaktorów tematycznych.
    Zachęcając do lektury wyrażamy nadzieję, że w następnych zeszytach Leśnych Prac Badawczych ukażą się kolejne artykuły naukowe przedstawiające wyniki badań z terenu Puszczy Białowieskiej, w tym nawiązujące do tematyki podjętej w niniejszym numerze czasopisma.

Z wyrazami szacunku,
Dyrekcja
Instytutu Badawczego Leśnictwa

Stanowisko dyrekcji Instytutu Badawczego Leśnictwa ws. LPB _Vol. 77/4 (pdf)

 

Artykuły dyskusyjne / Discussion articles

Szwagrzyk J.
Puszcza Białowieska; czym była, czym jest, czym ma być w przyszłości?
Białowieża Forest: what it used to be, what it is now and what we want it to be in the future

Bobiec A.
Do czego służą badania na stałych powierzchniach w Białowieskim Parku Narodowym?
What is the use of studies carried out on the permanent plots in the Białowieża National Park?

Artykuły przeglądowe / Review articles

Kujawa A., Orczewska A., Falkowski M., Blicharska M., Bohdan A., Buchholz L., Chylarecki P., Gutowski J.M. , Latałowa M., Mysłajek R.W., Nowak S., Walankiewicz W., Zalewska A.
Puszcza Białowieska – obiekt światowego dziedzictwa UNESCO – priorytety ochronne
The Białowieża Forest – a UNESCO Natural Heritage Site – protection priorities

Grodzki W.
Gradacyjne występowanie kornika drukarza Ips typographus (L.) (Col.: Curculionidae, Scolytinae) w aspekcie kontrowersji wokół Puszczy Białowieskiej
Mass outbreaks of the spruce bark beetle Ips typographus in the context of the controversies around the Białowieża Primeval Forest

Czeszczewik D., Walankiewicz W.
Ekologia i biologia ptaków Puszczy Białowieskiej z perspektywy czterdziestoletnich badań
Ecology and biology of birds in the Białowieża Forest: a 40-year perspective

Huflejt T., Gutowski J.M.
Xylocopa valga Gerst. (Hymenoptera: Apidae) w Polsce
Xylocopa valga Gerst. (Hymenoptera: Apidae) in Poland

Kulakowski D.
Kontrolowanie gradacji korników ( Ips typographus, Dendroctonus spp.) na obszarach chronionych w XXI wieku
Managing bark beetle outbreaks (Ips typographus, Dendroctonus spp.) in conservation areas in the 21st century

Oryginalne prace naukowe / Original research articles

Niedziałkowski K.
Dlaczego leśnicy nie chcą rozszerzenia Białowieskiego Parku Narodowego? Motywacja pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w perspektywie aktorów społecznych zaangażowanych w dyskusję wokół Puszczy Białowieskiej
Why do foresters oppose the enlargement of the Białowieża National Park? The motivation of the State Forest Holding employees as perceived by social actors engaged in the conflict over the Białowieża Forest

Miścicki S.
Zmiany drzewostanów Białowieskiego Parku Narodowego w okresie 2000–2015
Changes in the stands of the Białowieża National Park from 2000 to 2015

Janek M.
Zmiany jakości wód w rzekach Łutownia i Perebel w Puszczy Białowieskiej
Changes of water quality in the Łutownia and Perebel rivers in the Białowieża Primeval Forest