Folia Forestalia Polonica

Leśne Prace Badawcze 2017, Vol 78, 1

Leśne Prace Badawcze, 2017, Vol. 78, 1
Forest Research Papers, 2017, Vol. 78, 1

Oryginalne prace naukowe / Original articles

Aniszewska M., Gendek A., Śliwińska J.
Zmienność szyszek jodły pospolitej ( Abies alba Mill.) – zróżnicowanie budowy powierzchni łusek nasiennych
Variability of silver fir (Abies alba Mill.) cones – variability of scale surface area

Szmyt J.
Zróżnicowanie strukturalne wybranych drzewostanów dębu szypułkowego ( Quercus robur L.) występujących na terenie Płyty Krotoszyńskiej
Structural diversity of selected oak stands (Quercus robur L.) on the Krotoszyn Plateau in Poland

Franczak P.
Rola katastrofalnych wezbrań w kształtowaniu morfologii koryt w małych zlewniach górskich, na przykładzie zdarzenia z maja 2014 r. w zlewni górnej Skawicy
The role of catastrophic floods in shaping the morphology of river beds in small mountain catchment areas

Błońska E., Lasota J., Zwydak M.
Relacje pomiędzy aktywnością enzymatyczną a właściwościami gleb i sposobem użytkowania
The relationship between soil properties, enzyme activity and land use

Wysocka-Fijorek E.
Ocena funkcjonowania różnych typów spółek leśnych w warunkach zmiennych kosztów administracji i produkcji leśnej
Evaluation of forestry companies with differing administrative and production costs

Gutkowska J., Borys M., Tereba A., Tkaczyk M., Oszako T., Nowakowska J.A.
Stan zdrowotny a zróżnicowanie genetyczne wybranych drzewostanów świerkowych na terenie RDLP w Krośnie
Genetic variability and health of Norway spruce stands in the Regional Directorate of the State Forests in Krosno

Pawlaczyk E.M., Bączkiewicz A., Wawrzyniak P., Czołpińska M., Gonera P., Buczkowska K.
Morfologiczne i anatomiczne zróżnicowanie populacji kosodrzewiny ( Pinus mugo Turra) z polskich Tatr wyrażone w cechach igieł
Population differences in morphological and anatomical traits of Pinus mugo Turra needles from the Polish part of the Tatra Mountains

Zawadzka D., Zawadzki G., Bednarek J., Bednarek J.B., Piechowska D., Mikitiuk A.
Występowanie, kondycja i zagrożenia zimoziołu północnego w Puszczy Augustowskiej
The twinflower in the Augustów Forest: occurrence, condition and threats

Artykuły dyskusyjne / Discussion articles

Hilszczański J., Starzyk J.R.
Czy ograniczanie gradacji kornika drukarza Ips typographus (L.) w Puszczy Białowieskiej jest możliwe i potrzebne?
Is it possible and necessary to control European spruce bark beetle Ips typographus (L.) outbreak in the Białowieża Forest?

Zientarski J., Szmyt J.
Czy cała Puszcza Białowieska powinna być parkiem narodowym?
Should the whole Białowieża Forest be a national park?