Folia Forestalia Polonica

Leśne Prace Badawcze 2017, Vol 78, 2

Leśne Prace Badawcze, 2017, Vol. 78, 2
Forest Research Papers, 2017, Vol. 78, 2

Oryginalne prace naukowe / Original articles

Kryżar S.
Wpływ struktury zagospodarowanych drzewostanów na obecność jarzębu brekinii (Sorbus torminalis) i buławnika mieczolistnego (Cephalanthera longifolia) w zespole podgórskiej dąbrowy acidofilnej
The influence of stand structure in submontane acidophilous oak forests on the presence of the wild service tree and sword-leaved helleborine

Grodzki W., Gąsienica Fronek W.
Występowanie kornika drukarza Ips typographus (L.) (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) po wiatrołomie z 2013 roku w Dolinie Kościeliskiej w Tatrzańskim Parku Narodowym
Occurrence of Ips typographus (L.) after wind damage in the Kościeliska Valley of the Tatra National Park

Lasota J., Wiecheć M., Błońska E., Brożek S.
Wybrane wskaźniki różnorodności biologicznej na tle cech utworów glebowych w wyżynnym borze jodłowym Abietetum albae
Biodiversity indexes in relation to soil properties in upland fir forests (Abietetum albae)

Wajdzik M., Kołodziej Z., Bilański P., Szyjka K.
Gospodarka leśna i łowiecka na terenach przyległych do parków narodowych na przykładzie Magurskiego Parku Narodowego
Forest management and hunting in areas adjacent to national parks: the example of the Magura National Park

Lesiczka P., Pawlaczyk E.M., Łabiszak B., Urbaniak L.
Zmienność taborskiej sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) z Nadleśnictwa Miłomłyn wyrażona w analizie cech morfologii igieł oraz polimorfizmie mikrosatelitarnego DNA
Variability of Scots pine (Pinus sylvestris L.) called Tabórz pine (Forest District Miłomłyn) expressed in analysis of morphology of needle traits and polymorphism of microsatellite DNA

Kozak I., Typiak B., Parpan T., Kozak H.
Prognozowanie wpływu zmian klimatycznych na dynamikę drzewostanów bukowych w polskiej i ukraińskiej części Roztocza
A prognosis for the impact of climate change on beech stand dynamics in the Polish and Ukrainian Roztoche region

Skwarek M., Patykowski J., Witczak A.
Changes in antioxidant enzyme activities in Pinus sylvestris and Larix decidua seedlings after Melolontha melolontha attack

Królak E., Kot B., Sterniczuk K., Troć A., Zychowicz E., Powalska E..
Wpływ komponentów organicznych na zmiany właściwości rekultywowanych gleb leśnych na siedlisku boru suchego
Influence of organic components on changes of the properties of reclaimed soils damaged by fire from coniferous dry forest

Klepacki A.
Związek wysokości z wybranymi cechami korony czteroletniej brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth)
The relationship between height and crown characteristics of four-year-old common birch (Betula pendula Roth)

Doniesienia naukowe / Short communications

Wolanin M.M., Wolanin M.N., Oklejewicz K.
Występowanie jeżyn (Rubus L.) w młodych uprawach leśnych na Płaskowyżu Kolbuszowskim
The occurrence of brambles (Rubus L.) in young forest plantations on the Kolbuszowa Plateau