Folia Forestalia Polonica

Leśne Prace Badawcze 2017, Vol 78, 3

Leśne Prace Badawcze, 2017, Vol. 78, 3
Forest Research Papers, 2017, Vol. 78, 3

Oryginalne prace naukowe / Original articles

Lech P., Żółciak A.
Wpływ podwyższonych koncentracji CO2 na wzrost ryzomorfów opieńki ciemnej Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink w doświadczeniu in vitro
Influence of elevated CO2 concentrations on the growth of Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink rhizomorphs in vitro

Aniszewska M., Stadnik S., Gendek A.
Zmienność budowy szyszek i powierzchni łusek nasiennych modrzewia europejskiego ( Larix decidua Mill.)
Variability of cones and scale surface area of European larch (Larix decidua Mill.)

Klamerus-Iwan A., Kraj W.
Wettability and interception in relationship with the seasonal changes on the Fagus sylvatica leaf surface

Szewczykiewicz J., Skrzecz I., Materska K.
Ocena bibliometryczna czasopism wydawanych przez Instytut Badawczy Leśnictwa: Leśnych Prac Badawczych oraz Folia Forestalia Polonica Series A – Forestry
Bibliometric analysis in the evaluation of journals published by the Forest Research Institute: Forest Research Papers and Folia Forestalia Polonica Series A – Forestry

Ambroży S., Zachara T., Kapsa M., Chomicz-Zegar E., Vytseha R.
Sposoby wykorzystania odnowień brzozy brodawkowatej Betula pendula Roth do przebudowy na obszarach po rozpadzie drzewostanów świerka pospolitego Picea abies (L.) H. Karst. w Beskidzie Śląskim
Ways to use silver birch Betula pendula Roth regeneration in sites considered for stand conversion due to decline of Norway spruce Picea abies (L.) H. Karst. in the Silesian Beskid Mountains

Bodziarczyk J., Zwijacz-Kozica T., Gazda A., Szewczyk J., Frączek M., Zięba A., Szwagrzyk J.
Skład gatunkowy, wzniesienie nad poziomem morza i kategoria ochrony jako czynniki wpływające na intensywność zgryzania odnowień w Tatrzańskim Parku Narodowym
Species composition, elevation, and former management type affect browsing pressure on forest regeneration in the Tatra National Park

Doniesienia naukowe / Short communications

Gawryś R., Szulc A.
Nowe stanowisko mchu Buxbaumia viridis w Puszczy Białowieskiej
New location of the moss Buxbaumia viridis in the Białowieża Forest

 Ptak M.
Wpływ zalesienia zlewni na temperaturę wody w rzece
Effects of catchment area forestation on the temperature of river waters

Artykuły dyskusyjne / Discussion articles

Wójcicki A.
Powierzchnie referencyjne i kontrolne – użyteczne narzędzie dla leśnictwa?
Reference and control plots – a useful tool for forestry?