Folia Forestalia Polonica

Leśne Prace Badawcze 2017, Vol 78, 4

Leśne Prace Badawcze, 2017, Vol. 78, 4
Forest Research Papers, 2017, Vol. 78, 4

Oryginalne prace naukowe / Original articles

Gałęzia T.
Struktura czasu pracy i wydajność maszyn podczas rozdrabniania karp
Time usage and efficiency of machinery during stump crushing

Sikora A.T.
Wpływ klęsk żywiołowych na rynek drzewny
The effect of natural disasters on the timber market

Czapiewska N., Paź S., Dyderski M.K., Jagodziński A.M.
Ciągłość kompozycji florystycznej pomiędzy dwoma zbiorowiskami roślinnymi – Carici elongatae-Alnetum oraz Fraxino-Alnetum
Continuum of floristic composition between two plant communities – Carici elongatae-Alnetum and Fraxino-Alnetum

Gryz J., Krauze-Gryz D.
Ssaki w pokarmie puszczyka zwyczajnego Strix aluco w zachodniej części Nadleśnictwa Skierniewice (środkowa Polska)
Mammals in the diet of tawny owl Strix aluco in western part of Skierniewice Forest District (central Poland)

Szydlarski M., Modrzyński J., Stopiński M., Majewski M., Maras K.
Porównanie naturalnego odnowienia świerka pospolitego Picea abies (L.) Karst. na Pojezierzu Kaszubskim i w innych regionach północnej Polski
Comparing natural regeneration of Norway spruce Picea abies (L.) Karst. in the Kaszuby Lake District and in the other regions of northern Poland

Kaliszewski A.
Analiza kosztów sztucznego i naturalnego odnowienia dębu w wybranych nadleśnictwach
Cost analysis of artificial and natural oak regeneration in selected forest districts

Pietrzykowski M., Woś B., Pająk M., Likus-Cieślik J.
Ocena żywotności drzew oraz biomasy i morfologii systemów korzeniowych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) wzrastającej na zrekultywowanym składowisku odpadów po flotacji rud cynku i ołowiu
Assessment of tree vitality, biomass and morphology of Scots pine (Pinus sylvestris L.) root systems growing on reclaimed landfill waste after zinc and lead flotation

Doniesienia naukowe / Short communications

Rachwald A., Gottfried I., Tołkacz K.
Stwierdzenie późnego występowania mopka zachodniego Barbastella barbastellus (Chiroptera: Vespertilionidae) w skrzynkach szczelinowych dla nietoperzy
Observation of the Western Barbastelle Barbastella barbastellus (Chiroptera: Vespertilionidae) in new "crevice" boxes for bats

Wrzesińska D.
Owady minujące liście dębu szypułkowego Quercus robur L. w Bydgoszczy i okolicach
Insects mining leaves of English oak Quercus robur L. in Bydgoszcz and its vicinity

Artykuły dyskusyjne / Discussion articles

Witkowski Z.
Spór o Puszczę Białowieską w świetle sporu o ochronę przyrody na świecie
The Białowieża Forest controversy in the light of the world dispute in conservation biology