Folia Forestalia Polonica

Leśne Prace Badawcze 2018, Vol 79, 2

Leśne Prace Badawcze, 2018, Vol. 79 (2)
Forest Research Papers, 2018, Vol. 79 (2)

Oryginalne prace naukowe / Original articles

Cedro A., Cedro B.
Wpływ warunków klimatycznych i zanieczyszczenia powietrza na reakcję przyrostową sosny zwyczajnej( Pinus sylvestris L.) rosnącej w Lasach Miejskich Szczecina
Influence of climatic conditions and air pollution on radial growth of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in Szczecin's city forests

Bijak S., Orzoł K.
Smukłość drzew w drzewostanach robiniowych
Slenderness of trees in black locust stands

Mysłajek R. W., Nowak S., Romański M., Tołkacz K.
Skład pokarmu wilka Canis lupus L. w Wigierskim Parku Narodowym
Composition of the wolf's Canis lupus L. diet in the Wigry National Park

Franczak P.
Częstość występowania i grubość pokrywy śnieżnej u podnóży masywu Babiej Góry w sezonach zimowych 1960/61–2014/15
Frequency and thickness of snow cover at the foot of the Babia Góra Massif in the winter seasons 1960/61 to 2014/15

Siedlecki M.
Zmienność higroklimatycznych warunków wegetacji roślinności leśnej w Polsce w latach 1951–2015
Variability of hygroclimatic conditions of forest vegetation in Poland during the period 1951–2015

Aniszewska M., Brzózko J., Zychowicz W.
Wybrane cechy szyszek jodły pospolitej Abies alba Mill. w aspekcie procesu wyłuszczania i jakości nasion
Selected traits of Silver fir Abies alba Mill. cones in the context of the extraction process and seed quality

Ciesielski M.
Bieganie na terenach leśnych – analiza działań Lasów Państwowych
Running in forest areas – an analysis of activities undertaken by State Forests

Kaliszewski A.
Cele polityki leśnej w Polsce w świetle aktualnych priorytetów leśnictwa w Europie Część 2. Priorytety polityki leśnej w Europie
Forest policy goals in Poland in light of the current forestry aims in Europe Part 2. Forest policy priorities in Europe

Pielech R., Malicki M., Smoczyk M., Jagodziński A., Dyderski M. K., Horodecki P., Wierzcholska S., Skorupski M., Kamczyc J., Kałucka I., Hachułka M., Gazda A.
Zbiorowiska roślinne doliny Czerwonej Wody w Parku Narodowym Gór Stołowych
Plant communities of the Czerwona Woda River Valley (Stołowe Mountains National Park)

Rutkowska A., Adamowicz K.
Wybrane aspekty kształcenia w zawodzie „operator maszyn leśnych" w świetle badań ankietowych
Educational aspects of the profession of "forest machinery operator" in view of survey results