Folia Forestalia Polonica

Leśne Prace Badawcze 2018, Vol 79, 3

Leśne Prace Badawcze, 2018, Vol. 79 (3)
Forest Research Papers, 2018, Vol. 79 (3)

Oryginalne prace naukowe / Original articles

Kaliszewski A.
Cele polityki leśnej w Polsce w świetle aktualnych priorytetów leśnictwa w Europie.
Część 3. Europejskie priorytety polityki leśnej w polskich dokumentach strategicznych i programowych związanych z lasami

Forest policy goals in Poland in light of the current forestry aims in Europe.
Part 3. European priorities for the forest policy in Polish programmes and strategies

Kożuch A., Banaś J., Zięba S., Bujoczek L.
Zmiany wskaźnika zrównoważonej gospodarki leśnej na poziomie regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w latach 1993–2013
Changes in the synthetic index of sustainable forest management at the level of regional directorates of the State Forests in 1993–2013

Łaszewski M., Kiryła W.
Wpływ zadrzewienia stref nadbrzeżnych na warunki termiczne niewielkich cieków nizinnych w okresie letnim
The influence of riparian woodland on the thermal conditions of small lowland streams during the summer

Gryz J., Krauze-Gryz D.
Dynamika liczebności, skład pokarmu i produktywność populacji krogulca Accipiter nisus L. w warunkach środkowej Polski
Density dynamics, diet composition and productivity of sparrowhawk Accipiter nisus L. population in central Poland

Lesiński G., Gryz J., Rachwald A., Krauze-Gryz D.
Zgrupowania nietoperzy w rozdrobnionych kompleksach leśnych w okolicy Rogowa (środkowa Polska)
Bat assemblages in fragmented forest complexes near Rogów (central Poland)

Maciak A., Kubuśka M.
Wpływ napięcia wstępnego na szybkość stępiania się ogniw piły łańcuchowej oraz wydajność skrawania
The influence of initial tension on blunting of chain saw blades and cutting efficiency

Konca-Kędzierska K., Pianko-Kluczyńska K.
Wpływ wilgotności względnej powietrza na występowanie pożarów w lasach w centralnej Polsce
The influence of relative humidity on fires in forests of Central Poland

Pasaylyuk M., Petrichuk Y., Tsvyd N., Sukhomlyn M.
The aspects of reproduction of Clathrus archeri (Berk.) Dring by re-situ method in the National Nature Park Hutsulshchyna

Artykuły przeglądowe / Review article

Młynarski W., Kaliszewski A.
Efektywność gospodarowania w leśnictwie – przegląd literatury
Efficiency evaluation in forest management – a literature review